ZARZĄDZENIE NR 3/07

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE  NR 3/07

WÓJTA GMINY RZEWNIE

z dnia 19 marca 2007 r.

 

 

 

w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r.

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  / Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104

z późn. zm./ zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Przedkłada się Radzie Gminy w Rzewniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za

rok 2006 i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 10:54:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 10:54:33)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki