Raport o stanie gminy Rzewnie za 2020 rok

Raport o stanie Gminy Rzewnie za 2020 rok

Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.

Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.

Debata nad Raportem o stanie Gminy Rzewnie.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy tj. do dnia 26 maja 2021r. do godz.16:00. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Formularz zgłoszenia jest dostępny tutaj lub w Biurze Obsługi Rady Gminy – pokój Nr 9.

 

Raport o stanie Gminy Rzewnie za 2020 r. (plik pdf)

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Skrzecz Marek
(2021-05-17 15:27:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Skrzecz Marek
(2021-05-17 15:42:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki