☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 07.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ULGA Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW

 

Wymagane dokumenty:

1.Uzasadniony wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego.
2.Dokument stwierdzający nabycie gruntów (kserokopia - oryginał do wglądu).
3.Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał podatnik w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiejpomocy w tym okresie;

4. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.

5.Oświadczenie, że grunty przeznaczone na powiększenie już istniejącego gospodarstwa nie przekraczają 100ha.

6.Inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

 

Opłaty:
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rzewnie.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Podatnikom podatku rolnego przysługuje zwolnienie oraz ulga z tytułu kupna gruntów, przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego dopowierzchni nie przekraczającej 100 ha.
W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jej małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.
Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów. Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

Zwolnienie oraz ulga z tytułu kupna gruntów udzielana jest na wniosek podatnika, stosuje się ją od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 1325 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 333 ze zm.).

 

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Kord Katarzyna
(2021-04-21 09:55:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Kord Katarzyna
(2021-04-21 12:06:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 842236