☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 07.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ULGI W PODATKU ROLNYM

ULGA INWESTYCYJNA:

 

Wymagane dokumenty:
1. Uzasadniony wniosek o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym.
2. Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych.
3. Rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy, stwierdzające wysokość wydatków.
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej.
6. Protokół odbioru budynku inwentarskiego lub obiektu służącego ochronie środowiska, urządzeń melioracyjnych.
7. Inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

 

Opłaty:
Nie pobiera się

 

Termin odpowiedzi:
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rzewnie.
 

INFORMACJE DODATKOWE:

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierzątgospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
2)zakup i  zainstalowanie:

a) deszczowni,

b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca,spadku wód).

Ulga inwestycyjna z tytułu wydatków wymienionych powyżej nie przysługuje, jeżeli wydatki te zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż 15 lat.

Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele niż określone w ustawie.

Ulga inwestycyjna udzielana jest na wniosek podatnika, stosuje się ją od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców, jeżeli gospodarstwo rolne zostało nabyte stosowanie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub w drodze dziedziczenia.

 

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1325 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.).
 

 

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Kord Katarzyna
(2021-04-21 09:54:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Kord Katarzyna
(2021-04-21 09:54:11)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 842236