Podatek od nieruchomosci od sób fizycznych

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

W 2023 roku obowiązują stawki podatku od nieruchomości które zostały określone Uchwałą Nr LII/329/2022 Rady Gminy Rzewnie  z dnia 27 października 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok na terenie gminy Rzewnie.

Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości   lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do złożenia informacji w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1452 ze zm.).

 

Od dnia 1 lipca 2019 roku obowiązują wzory informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku (Dz.U. 2019 poz. 1104):

 

- Informacja o  nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), stanowiąca załącznik nr1 do rozporządzenia;

- Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1), stanowiący załącznik nr2 do rozporządzenia;

- Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2), stanowiący załącznik nr3 do rozporządzenia;

- Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

 

Terminy płatności podatku - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów), w kasie lub na konto Urzędu Gminy w Rzewniu: Nr konta - BS Różan 89 8925 0006 0000 0273 2000 0010. 

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rzewniu  w godzinach pracy Urzędu.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 

Miejsce złożenia informacji:

Urząd Gminy Rzewnie

Rzewnie 19

Pokój nr 4

Sekretariat tel. (29) 76 134 09 wew. 35, 36 


 

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Kord Katarzyna
(2021-04-21 09:29:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Kord Katarzyna
(2023-01-11 14:23:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki