Podatek leśny od osób fizycznych

PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

W 2023 roku obowiązują stawki podatku leśnego, które zostały ustalone na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P. z 2022r. poz. 996)

Osoby fizyczne będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów,  posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do złożenia informacji w terminie14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego  lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 888 ze zm.)

Od dnia 1 lipca 2019 roku obowiązują wzory informacji o lasach w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku (Dz.U. 2019 poz. 1126):

 

- Informacja o  lasach (IL-1), stanowiąca załącznik nr1 do rozporządzenia;

- Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1), stanowiący załącznik nr2 do rozporządzenia;

- Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2), stanowiący załącznik nr3 do rozporządzenia;

- Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

 

Terminy płatności podatku - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów), w kasie lub na konto Urzędu Gminy w Rzewniu: Nr konta - BS Różan  89 8925 0006 0000 0273 2000 0010.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, Urzędu Gminy w Rzewniu w godzinach pracy Urzędu.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Miejsce złożenia informacji:

Urząd Gminy Rzewnie

Rzewnie 19

Pokój nr 4

Sekretariat tel. (29) 76 134 09 wew. 35, 36 

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Kord Katarzyna
(2021-04-21 09:26:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Kord Katarzyna
(2023-01-11 14:27:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki