☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 07.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek rolny od osób fizycznych

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

 

W 2023 roku obowiązują stawki podatku rolnego, które zostały ustalone na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023

 

Osoby fizyczne będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także będące posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych są zobowiązane do złożenia informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego  lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, o których mowa w art. 6a ust. 4 ustawy o podatku rolnym z 15 listopada 1984r. (t. j. Dz.U. z 2020r poz. 333).


Od dnia 1 lipca 2019 roku obowiązują wzory informacji o gruntach w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku (Dz.U. 2019 poz. 1105):

 

- Informacja o  gruntach (IR-1), stanowiąca załącznik nr1 do rozporządzenia;

- Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1), stanowiący załącznik nr2 do rozporządzenia;

- Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2), stanowiący załącznik nr3 do rozporządzenia;

- Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

 

Terminy płatności podatku - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów), w kasie lub na konto Urzędu Gminy w Rzewniu: Nr konta - BS Różan 89 8925 0006 0000 0273 2000 0010. 

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rzewniu w godzinach pracy Urzędu.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Miejsce złożenia informacji:

Urząd Gminy Rzewnie

Rzewnie 19

Pokój nr 4

Sekretariat tel. (29) 76 134 09 wew. 35, 36 

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Kord Katarzyna
(2021-04-21 09:16:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Kord Katarzyna
(2023-01-11 14:26:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 842236