Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Słojki, Łasiewity, Chrzczony, Łaś z podziałem na części

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a do SIWZ – Przedmiar Robót część I 

Załącznik nr 2b do SIWZ – Przedmiar Robót część II 

Załącznik nr 2c do SIWZ – Przedmiar Robót część III 

Załącznik nr 2d do SIWZ – Przedmiar Robót część IV    (skompresowane.rar)

Załącznik nr 3a do SIWZ – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót część I Słojki

Załącznik nr 3b do SIWZ – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót część II Łasiewity

Załącznik nr 3c do SIWZ – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót część III Chrzczony

Załącznik nr 3d do SIWZ – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót część IV Łaś (skopresowane .rar)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7a do SIWZ – Wzór umowy część I

Załącznik nr 7b do SIWZ – Wzór umowy część II 

Załącznik nr 7c do SIWZ – Wzór umowy część III 

Załącznik nr 7d do SIWZ – Wzór umowy część IV 

Załącznik nr 8a do SIWZ – Kosztorys ofertowy część I 

Załącznik nr 8b do SIWZ – Kosztorys ofertowy część II 

Załącznik nr 8c do SIWZ – Kosztorys ofertowy część III 

Załącznik nr 8d do SIWZ – Kosztorys ofertowy część IV (skompresowane .rar)

 Załącznik nr 9a do SIWZ – Dokumentacja techniczna część I 

Załącznik nr 9b do SIWZ – Dokumentacja techniczna część II 

Załącznik nr 9c do SIWZ – Dokumentacja techniczna część III 

Załącznik nr 9d do SIWZ – Dokumentacja techniczna część IV (skompresowane .rar)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzył:
Marek Skrzecz
Udostępnił:
Skrzecz Marek
(2020-07-22 15:32:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Skrzecz Marek
(2020-09-22 15:48:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki