Informacja - Raport o stanie Gminy Rzewnie za 2018 rok

INFORMACJA Raport o stanie Gminy Rzewnie za 2018 rok

Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu.Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Debata nad Raportem o stanie Gminy Rzewnie Głos mieszkańców w debacie nad raportem W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy tj. do dnia 10 czerwca 2019 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Formularz zgłoszenia jest dostępny tutaj lub w Biurze Obsługi Rady Gminy – pokój Nr 9.

  Raport o stanie Gminy Rzewnie za 2018r. (plik pdf)

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Skrzecz Marek
(2019-05-31 13:30:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Skrzecz Marek
(2019-05-31 13:44:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki