☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr VI/32/2015 w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno- wy

Uchwała Nr VI/32/2015
Rady Gminy Rzewnie

z dnia 29 maja  2015r.

 

 

w sprawie uchwalenia  ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej  nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe
    
                        Na podstawie  art 18 ust. 2 pkt 15 , art.40 ust. 1, art.41 ust.1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.)art. 6j ust 3 b, 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r. poz. 1399 z późn.zm)    uchwala  się, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –wypoczynkowe jedynie przez część roku jako  iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach  na obszarze Gminy Rzewnie , wyrażonej w liczbie pojemników o pojemności 120 l. oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa w uchwale

Nr VI/31/2015 z dnia 29 maja 2015r. w  sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty i opłaty za pojemnik o określonej pojemności i wynosi

 

2. Średnią roczną ilość odpadów  powstających na nieruchomościach  o których mowa w ust.1 ustala się na 7 pojemników o pojemności 120 l.

 

3. Stawka opłaty za pojemnik wynosi:

1)o pojemności 120 l    – w wysokości  22,50 zł jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny

2) o pojemności 120l – w wysokości 37,50 zł jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny

 

 § 2

 

  1. Uchwala  się  ryczałtową stawkę  opłaty, o której mowa w § 1  w wysokości  157,50 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  2. Uchwala się ryczałtową stawkę  opłaty, o której mowa w § 1  w wysokości  262.50zł za rok,

jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

                                  

 § 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.          

                                                                    

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                            Rady Gminy Rzewnie

 

                                                                                             /-/Kazimierz Obiedziński

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2015-06-13 19:33:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2015-06-13 19:36:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009