☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr IV/12/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Rzewnie na 2015 rok. Na podstawie art.

     Uchwała Nr IV/12/2015
     Rady Gminy Rzewnie
z dnia 23 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Rzewnie na 2015 rok.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594  z późn. zm.) oraz art.  211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217,  art. 235,  art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o  finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) Rada Gminy Rzewnie uchwala, co następuje :


§ 1.


1.    Ustala się dochody     w łącznej kwocie     10  201  767,81 zł
           z tego :
           a) bieżące w kwocie              7  744 338,81 zł,
               w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
               w kwocie                            1  006  558,00 zł
           b) majątkowe w kwocie          2  457  429,00 zł,
            zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a.

2.    Ustala się wydatki     w łącznej  kwocie     8  635  538,81 zł,
            z tego :
            a) bieżące w kwocie        6  662  057,81 zł,
               w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
               w kwocie                            1  006 558,00 zł
       b) majątkowe w kwocie    1  973  481,00 zł,
            zgodnie z załącznikiem  nr 2, nr 2 a i nr 2b .


§ 2.


1.    Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1  566  229,00 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów w wysokości 69  010,00 zł oraz pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1  497  219,00 zł.
2.    Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1  566 229,00 zł  zgodnie z załącznikiem nr 3.
3.    Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 600  000,00 zł.          § 3.


1. Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości  50 000 zł   
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 30  000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .


 § 4.


Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i  nie należącym do sektora finansów publicznych  zgodnie    z  załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


 § 5.


Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych   w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie            z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.


 § 6.


Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w podziale na Sołectwa zgodnie z  załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.


 §  7.Upoważnia się Wójta do:
1.    Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do  wysokości określonej     w § 2 ust. 3  niniejszej uchwały.
2.    Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3.    Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
       niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4.    Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień
w planie wydatków jednostki.


§ 8.


1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w  Dzienniku
    Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

                                                                                          Przewodniczący
                                                                                          Rady Gminy Rzewnie          /-/ Kazimierz Obiedziński
 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2015-02-09 20:58:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2015-02-10 19:54:20)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009