☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

                                                                          

    UCHWAŁA Nr  IV/13/2014
    Rady Gminy Rzewnie
      z  dnia 23 stycznia 2015.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na  rok 2015

   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U.z 2013r. poz.594 z póżn.zm.)  art.41  ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ( Dz.U. z 2012 r. poz.1356 z późn.zm.)
uchwala się, co następuje: § 1.Uchwala  się  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2015 , zgodnie z załącznikiem do uchwały.
   § 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 3.
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
                                                                                          


                                                                                                  Przewodniczący
                                                                                          Rady Gminy Rzewnie
                                                                                       /-/ Kazimierz Obiedziński                                                                                                                            
                                                                                                     Załącznik do
                                                                                              Uchwały Nr IV/13/2015
                                                                                              Rady Gminy Rzewnie
                                                                                              z dnia 23 stycznia 2015r.
 


 GMINNY
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
na rok 2015.Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu  należy do zadań własnych gmin. Zadanie to jest realizowane w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Głównym zadaniem Programu jest stworzenie warunków służących zmniejszeniu szkód społecznych i ekonomicznych związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu, a także zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu uzależnionych i współuzależnionych mieszkańców Gminy Rzewnie.
             Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok to: zapobieganie występowania nowych przypadków problemów alkoholowych, ograniczenie rozmiarów problemów alkoholowych, nadzorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, zwiększenie dostępności i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, zapobieganie przemocy w rodzinie związanej z nadużywaniem alkoholu, systemowe i stałe prowadzenie profilaktyki dla dzieci i młodzieży.  


Główny cel Programu

Ograniczenie nadużywania alkoholu.


Cele szczegółowe

1.Zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Rzewnie o szkodliwości używania  alkoholu .
2.Wspieranie działań społeczności lokalnej na rzecz zapobiegania alkoholizmowi .
3.Zwiększenie dostępności pomocy specjalistycznej w zakresie leczenia uzależnień  i przeciwdziałania przemocy domowej.
4.Promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu .
5.Zmniejszenie rozmiaru szkód spowodowanych przez alkohol poprzez wspieranie osób uzależnionych i ich rodzin.
6.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi .
7.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych  służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu przemocy .

 Cel główny jak i cele szczegółowe Programu będą realizowane poprzez:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.

1.Współpraca z Poradniami i Ośrodkami Leczenia Uzależnień.  Udzielanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów dojazdu do Poradni Rodzinnej  i   Poradni Leczenia Uzależnień.
2.Współpraca z biegłymi sądowymi orzekającymi w przedmiocie uzależnienia od  alkoholu (pokrycie kosztów badania).
3. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych mówiących o szkodliwości nadużywania alkoholu .
4.Współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą osobom uzależnionym i ich  rodzinom (Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd, Powiatowe Centrum Pomocy
    Rodzinie, Szkoły, Poradnie i Ośrodki Leczenia Uzależnień.
5.Wspieranie działalności środowisk abstynenckich, które udzielają pomocy i wsparcia osobom uzależnionym i ich rodzinom.
6.Doposażenie placówek lecznictwa odwykowego.
7.Zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów w placówkach lecznictwa odwykowego.
8. Podejmowanie działań przez Gminną Komisję Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w zakresie motywacji do podjęcia leczenia    Odwykowego, wszczynanie procedury „Niebieska Karta”.

II.   Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej ,prawnej  a w szczególności przeciwdziałania  przemocy w rodzinach.

1.Organizowanie szkoleń dotyczących przeciwdziałania przemocy.
2.Edukację publiczną w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez zakup materiałów edukacyjnych, ulotek, informatorów, broszur, itp.
3.Udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

1.Udział samorządu w kampaniach społecznych edukacyjno-profilaktycznych.
2.Wspieranie działań w zakresie realizacji programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.
3.Diagnozowanie i monitorowanie problemów uzależnień na terenie gminy.
4.Organizowanie szkoleń, warsztatów, prelekcji z zakresu tematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
5.Promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości poprzez propagowanie pozytywnychwzorców zachowań, w tym umiejętności spędzania wolnego czasu.
6.Organizowanie konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
7.Wspieranie zajęć rozwijających zainteresowania młodego człowieka.
8.Kontynuowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojówalkoholowych oraz kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności alkoholu osobom nieletnim.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych  służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1.Podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez udział w szkoleniach, konferencjach.
2.Upowszechnianie materiałów edukacyjnych związanych z tematyką uzależnień.
3.Dofinansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych prowadzonych przez instytucje i organizacje promujące życie bez nałogów.
4.Dofinansowanie programów realizowanych przez Poradnię Rodzinną w Makowie Maz.
5.Dofinansowanie działalności Grupy AA „Barka”.
6.Pokrycie kosztów pobytu na koloniach letnich dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i z problemem alkoholowym.
7.Dofinansowanie dożywiania uczniów pochodzących z rodzin z  problemem alkoholowym.
8. Finansowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych,  w tym:
          - za udział w posiedzeniu Komisji, członkom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł.,( posiedzenia Komisji odbywać się będą przynajmniej raz w miesiącu),
          - dla członków Komisji biorących udział w szkoleniach i konferencjach przysługuje zwrot kosztów podróży,
          -  wyposażenie w materiały biurowe niezbędne w pracy Komisji.

V.   Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w  charakterze oskarżyciela publicznego.

1.Kontrola podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu w   zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi.
2.Wnioskowanie do organów ścigania o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia  przepisów w/w. ustawy.

VI. Głównym koordynatorem i realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Gminna Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

    1.Instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację Programu są:
1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu,
2)  Policja,
3)  Szkoły,
4)  Placówki służby zdrowia,
5)  Grupy samopomocowe AA.
6)  Inne podmioty.

 VII. Źródłem finansowania działań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok są  dochody uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
    1/  planowany koszt  realizacji GPPiRPA w roku 2015  to kwota  32 000,00 zł.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2015-02-09 20:43:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2015-02-10 19:54:20)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009