☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, przyjmowanej j

U C H W A Ł A  Nr  XLII/203/2014
 Rady Gminy Rzewnie
 z dnia 12 listopada 2014r.w sprawie  obniżenia kwoty stanowiącej  średnią cenę  sprzedaży  drewna,  obliczoną  według średniej  ceny drewna  uzyskanej  przez  nadleśnictwa  za pierwsze trzy  kwartały 2014 roku, przyjmowanej  jako podstawa do obliczenia  podatku leśnego  na obszarze  Gminy Rzewnie  na  2015 rok
         
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie  gminnym (Dz. U z  2013r.,  poz.  594, ze  zm.) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r.   o podatku leśnym    (Dz. U z 2013r., poz.465) uchwala się,  co następuje:


    
 § 1.


Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę  sprzedaży drewna, obliczoną według  średniej  ceny drewna  uzyskanej przez  nadleśnictwa  za pierwsze  trzy  kwartały 2014 roku, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego z dnia 20 października  2014 r. ( M.P. z 2014 roku ,  poz. 955), przyjmowaną  jako  podstawa  do obliczenia   podatku  leśnego na rok  2015 na  terenie Gminy Rzewnie , z kwoty 188,85 zł za 1 m ³  do kwoty 160,00 zł za  1 m ³ .    

                                                 
 § 2.Wykonanie  uchwały powierza się  Wójtowi Gminy .
                         
 § 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.
                                                                                                        
          
                                                                              Przewodniczący
                                                                           Rady Gminy Rzewnie
                                                                       /-/Sławomir Radziszewski

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2014-11-20 19:18:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2014-11-20 19:19:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009