☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XL/195/2014 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

 

UCHWAŁA NR XL/195/2014

RADY GMINY RZEWNIE

z dnia 12 sierpnia 2014 r.

 

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Zaciągnąć długoterminowy kredyt w banku wyłonionym w trybie ustawy „Prawo zamówień publicznych” na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w Uchwale Budżetowej na rok 2014 w załączniku „Wydatki majątkowe na rok 2014” jako zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Boruty” oraz „Budowa hali sportowej”.

 

§ 2.

Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych, wynikającymi z innych warunków określonych w umowie kredytu, stanowić będzie weksel własny „In blanco” z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 3.

Spłata kredytu nastąpi w latach 2015 – 2024.

 

§ 4.

Zobowiązania, o których mowa w niniejszej uchwale zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy.

 

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXXIX/193/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2014 r.

 

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Rzewnie

/-/Sławomir Radziszewski

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2014-09-12 20:03:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2014-09-12 20:04:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009