☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr XXXVIII/190/2014

 Uchwała Nr XXXVIII/190/2014

Rady Gminy Rzewnie

z dnia 25 czerwca 2014 r.

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. Poz. 885 z późn. zm. ) Rada Gminy Rzewnie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1a, Nr 2, Nr 2a oraz Nr 3 do niniejszej uchwały.

Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi:    8 440 628,06 zł

z tego:

1) bieżące w kwocie    7 899 966,06 zł,

    w tym:

    - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 229 525,59 zł,

2) majątkowe w kwocie  540 662,00 zł

Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi:  10 875 857,06 zł

z tego:

1) bieżące w kwocie  6 876 446,06 zł

    w tym:

    związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 229 525,59 zł,

2) majątkowe w kwocie  3 999 411,00 zł.

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie  2 435 229,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów  ? 2 435 229,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie   2 562 729,00  zł, z następujących tytułów:

   - zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 965 300,00 zł,

- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ? 1 537 429,00 zł

- inne źródła (wolne środki) ? 60 000,00 zł.

3.Ustala się rozchody budżetu w kwocie 127 500,00 zł, z następujących tytułów:

   - spłaty otrzymanych kredytów w kwocie    127 500,00 zł,

     zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2.Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący

Rady Gminy Rzewnie

  /-/Sławomir Radziszewski


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2014-07-07 21:33:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2014-07-07 21:34:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009