☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/187//2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 

 

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/187//2014

Rady Gminy Rzewnie

z dnia 25 czerwca 2014r.

 

 

 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt4,art.28a ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t.Dz.U z 2013r.,poz.594) oraz.art.271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

( Dz. U. z 2013r., poz.885 z póź.zm.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2013, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, informacją o stanie mienia Gminy Rzewnie , stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Udziela się się absolutorium Wójtowi Gminy Rzewnie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Rzewnie

/-/Sławomir Radziszewski

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2014-07-04 16:43:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2014-07-04 16:46:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009