☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

UCHWAŁA NR XXXVII/183/2014

RADY GMINY RZEWNIE

z dnia 14 maja 2014 r.

 

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Zaciąga się pożyczkę długoterminową na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2014 rok ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach  Programu „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków” w wysokości 409 750,00 zł (słownie: czterysta dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt  złotych) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w Uchwale Budżetowej na rok 2014 w załączniku „Wydatki majątkowe na rok 2014”  jako zadanie pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rzewnie”.

 

§ 2.

 

Prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych, wynikającymi z innych warunków określonych w umowie pożyczki, stanowić będzie weksel własny „In blanco”  z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. 

 

§ 3.

 

Spłata pożyczki nastąpi w latach 2015 – 2024.

 

§ 4.

 

Zobowiązania, o których mowa w niniejszej uchwale zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy.

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                    

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2014-05-29 20:53:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2014-06-01 18:20:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009