☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzewnie

                                                                                                                     

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/179/2014

Rady Gminy Rzewnie

z dnia  14 maja 2014r.

 

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzewnie

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r., poz.594 z późń.zm.) oraz art. 42 ust.7 pkt  3, art.91d pkt 1 ustawy    z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach i przedszkolu – prowadzonych przez Gminę Rzewnie      w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
  2. Dla określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w ust.1 przez godzinę rozumie się 60 minut.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzewnie.

 

§ 3.

 

Traci moc uchwała Nr XXXIV/176/2001 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 czerwca 2001r.      w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli udzielających uczniom pomocy specjalistycznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2014r.         

                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                 Rady Gminy Rzewnie

                                                                                             /-/ Sławomir Radziszewski

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2014-05-29 20:33:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2014-05-29 20:33:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009