☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

                                           

UCHWAŁA Nr XXXV/169/2014

RADY GMINY RZEWNIE

z dnia 14 marca 2014

 

 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za    gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

                               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013., poz. 1399) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi  przyjętą uchwałą nr XXXIII/155/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

z 2014 r., poz. 206) za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

 

1) dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie  sporządzania pism w formie dokumentów  elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów, kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216),

 

2) deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać jako załącznik do pisma ogólnego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej urzędu na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej,

 

3) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262) lub podpisem potwierdzonym  profilem zaufanym elektronicznej  Platformy Usług  Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 235),

 

4) przekazywanie za pośrednictwem środków  komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 2.

 Wykonywanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Rzewnie.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                                                                                                Przewodniczący Rady  Gminy Rzewnie 

                                                                                                /-/Sławomir Radziszewski

 

 

                                                                      

                                                                                                                                                                           

 

                                                                            

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2014-03-24 22:44:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2014-03-24 22:44:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009