☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu

                                                                                                                                

 

UCHWAŁA Nr XXXV/170/2014

Rady Gminy Rzewnie

z dnia  14 marca 2014r.

 

 

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (  Dz.U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1.

 

W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVI/114/2005 Rady Gminy w Rzewniu z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu ( Dziennik Województwa Mazowieckiego Nr 81, poz. 2153 z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

 

  „6/ ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 

       180, poz. 1493 z późn.zm.)”.

 

2)  w § 1 po punkcie 6 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

 

   „7/ ustawy  zdnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

      (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn.zm.)

   8/ ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U z 2004r.Nr 256 poz.

       2572 z późn.zm.)”.

 

3) w § 3 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

 

           „9. Do zadań z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

               należy:

  1. opracowanie regulaminu udzielania pomocy  materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy,
  2. przyznawanie i wypłata stypendium szkolnego,
  3. sporządzanie  bilansów potrzeb  i  sprawozdań ,
  4. współpraca ze szkołami i kuratorium oświaty.”

              

      4)  uchyla się § 5

 

 

 

 

§ 2.

 

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzewnie.

 

                                                                      

§ 3.

 

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

  Województwa Mazowieckiego.

 

                                                                                      Przewodniczący Rady  Gminy Rzewnie 

                                                                                                /-/Sławomir Radziszewski

 

 

                                                                                            

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2014-03-24 22:42:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2014-03-24 22:44:20)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009