☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzewnie? w 2014 roku.

 

UCHWAŁA Nr XXXV/168/2014

Rady Gminy Rzewnie

z dnia 14 marca 2014r.


 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzewnie” w 2014 roku.


 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r

o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2013 r. poz . 594 , z póżn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


 


 

§ 1

Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzewnie” w 2014 roku stanowiący załącznik do uchwały.


 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzewnie.


 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Rzewnie

/-/Sławomir Radziszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXXV/168/2014 r.

Rady Gminy Rzewnie

z dnia 14 marca 2014 r.

 

 

 

Program

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzewnie w 2014 roku

 

 

WPROWADZENIE

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Rzewnie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzewnie” w 2014 roku zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:

 • niekontrolowane rozmnażanie,

 • porzucanie zwierząt przez właścicieli,

 • ucieczki zwierząt,

 • łatwość pozyskiwania zwierząt,

 • panujące mody na dane rasy zwierząt,

 • brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

 

Sterylizacja lub kastracja( pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcenie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjnych.

Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych oraz budynkach gospodarskich, są elementem ekosystemu wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty wolno żyjące są zwierzętami bezdomnymi należy je więc dokarmić i stworzyć właściwe warunki bytowania w połączeniu z podjęciem działań zmierzających do ograniczenia ich populacji, tj. kastracji i sterylizacji, usypiania ślepych miotów.

 

 

W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym ich zdrowotności Urząd Gminy Rzewnie będzie finansował zabiegi sterylizacji lub kastracji oraz leczenie tych zwierząt. Ponadto będzie wspierał osoby społeczne opiekujące się tymi zwierzętami (karmicieli) poprzez zapewnienie karmy, w celu dokarmiania kotów.

Realizacja wszystkich zadań określonych w rozdziale 3 Programu zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę schroniska dla bezdomnych zwierząt .

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Rzewnie ,

2. Schronisku, należy poprzez to rozumieć schronisko dla zwierząt, z którym

współpracuje gmina - „ CANIS”w Kruszewie gmina Goworowo,

3. Lekarz weterynarii , należy rozumieć przez to lekarza weterynarii prowadzącego

działalność w ramach zakładu leczniczego dla zwierzat,

4. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzewnie.

 

Rozdział 2

Cele i zadania programu


 

§ 2

 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzewnie oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

 2. Zadania priorytetowe programu to :

1) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów,

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Rzewnie,

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

5) odławianie bezdomnych zwierząt,

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

 1. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

Rozdział 3

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt

 

§ 3

 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt domowych w szczególności psów i kotów realizują:

1) schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek,

2) Urząd umożliwia bezpłatne usypianie „ślepych miotów” wolno żyjących kocic

na koszt Gminy.

3) Zlecenie na wykonanie kastracji lub uśpienie „ślepego miotu” wydaje Wójt Gminy

Rzewnie.

4) Pracownik Urzędu Gminy Rzewnie w celu wykonania kastracji lub uśpienia „ślepego

miotu” dostarczy zwierzęta do właściwego zakładu leczniczego.


 

Rozdział 4

Opieka nad zwierzętami


 

§ 4

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Rzewnie realizowane jest poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych przebywających w graniach administracyjnych Gminy Rzewnie przez schronisko oraz zapewnienie im miejsca w tym schronisku. Wyłapywanie ma charakter stały.

 1. Wyłapywanie zwierząt powinno odbywać się przy udziale lekarza weterynarii, aby w razie potrzeby zapewnić opiekę lekarsko – weterynaryjną.

 2. Nadzór nad wyłapywaniem zwierząt sprawuje Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska Urzędu Gminy Rzewnie.

 3. Obserwacja zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę prowadzona jest w oparciu o decyzję i pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim z siedzibą w Makowie Mazowieckim ul. Mazowiecka 7. Po tym terminie zdrowe zwierzę przekazywane jest właścicielowi lub do schroniska.

 4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie będzie realizowane poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom), którzy zarejestrują się u Inspektora ds. administracyjno-gospodarczych, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska Urzędu Gminy Rzewnie oraz organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

 5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1)schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do poszukiwania nowych właścicieli i oddania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym,

2) Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska Urzędu Gminy Rzewnie w zakresie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej gminy,

3) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych.

 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych realizuje lekarz weterynarii Paweł Lewandowski, Ciepielewo 14 , 06-220 Stary Szelków, tel.880 209 503 , z którym została zawarta umowa. Kosztami leczenia na podstawie faktur / rachunków obciążona jest Gmina na warunkach określonych w umowie. Zwierzę zdrowe odbierane jest przez schronisko.


 

§ 5

W przypadku ewentualnych zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Adama Górki zamieszkałego w Drozdowie.


 


 

Rozdział 5

Finansowanie programu


 

§ 6

1.W 2014 roku przeznacza się następujące środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu:


 

1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt - 4.600.00 zł,

2) kastracja i sterylizacja kocic i kocurów - 200,00 zł,

3) dokarmianie kotów wolno żyjących -100,00 zł,

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 500,00 zł,

5)usypianie „ślepych miotów” - 100,00 zł

 

2.Środki na realizację zadań wynikających z Programu zostaną wydatkowane w oparciu o umowy cywilno prawne zawarte z podmiotami świadczącymi usługi , o których mowa w ust.1.

 

 


 

 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2014-03-24 22:40:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2014-03-24 22:42:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009