☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XXXII/146/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

 

 

 UCHWAŁA Nr XXXII/146/2013

Rady Gminy  Rzewnie

 z dnia 21 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013 r., poz. 594 ze zm .) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( Dz. U z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy      Rzewnie :

1) od gruntów:

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez, względu na sposób zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków – 0, 82 zł od 1 m² powierzchni,
  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4. 56 zł od 1 ha powierzchni,
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0, 30 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

  1. mieszkalnych – 0,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –   20.00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  4. związanych z udzielaniem  świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej , zajętych przez podmioty  udzielające tych  świadczeń  - 4,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  5. pozostałych, w tym zajętych  na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego -   4,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,                                                                                                 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

                                                                   §  2 .

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzewnie.

                                                                    § 3 .

 

1.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku  Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                         /-/Sławomir Radziszewski

                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1              Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

    1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz . WE L 368 z 17.12.1992),

    2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

                     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2013-12-10 11:24:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2013-12-10 11:25:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009