☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr XXXII/151/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na rok 2013.

 Uchwała Nr  XXXII/151/2013

Rady Gminy Rzewnie

z dnia 21 listopada  2013 r.

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na rok 2013.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. Poz. 885 późn. zm. ) Rada Gminy Rzewnie uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1a, 2, 2a, 2b oraz Nr 3 do niniejszej uchwały.

Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi:    8 446 461,09 zł,

z tego:

1) bieżące w kwocie    8 264 211,09 zł,

w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie

1 435 358,08 zł,

2) majątkowe w kwocie  182 250,00 zł.

Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi:  8 682 414,88  zł,

z tego:

1) bieżące w kwocie  7 982 049,88 zł,

w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie

1 435 358,08 zł,

2) majątkowe w kwocie  700 365,00 zł.

§ 2

1.Deficyt budżetu gminy w kwocie  235 953,79 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w wysokości                      235 953,79 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie   519 453,79  zł z tytułu:

- wolne środki                                                419 453,79 zł,

- zaciągnięta pożyczka w banku krajowym   100 000,00 zł

 

 

 

 

3.Ustala się rozchody budżetu w kwocie 283 500,00 zł, z następujących tytułów:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie    183 500,00 zł,

- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie    100 000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2.Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

                                                             Przewodniczący

                                                                         Rady Gminy Rzewnie

                                                                     /-/Sławomir Radziszewski


Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2013-12-06 11:13:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2013-12-10 11:29:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009