☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr XXXI/145/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na rok 2013.

                                                     Uchwała Nr  XXXI/145/2013                                     

Rady Gminy Rzewnie

z dnia 16 września  2013 r.

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na rok 2013.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U.  z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j. t Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ) Rada Gminy Rzewnie uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi:    8 044 347,83 zł,

z tego:

1) bieżące w kwocie    7 989 197,83 zł,

w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie

1 288 945,07  zł,

2) majątkowe w kwocie  55 150,00 zł.

Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi:  8 203 961,87  zł,

z tego:

1) bieżące w kwocie  7 775 596,87 zł,

w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie

1 288 945,07 zł,

2) majątkowe w kwocie  428 365,00 zł.

§ 2

1.Deficyt budżetu gminy w kwocie  159 614,04 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w wysokości                        59 614,04 zł,

- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym  100 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie   443 114,04  zł z tytułu:

- wolne środki                                                343 114,04 zł,

- zaciągnięta pożyczka w banku krajowym   100 000,00

 

 

 

 

3.Ustala się rozchody budżetu w kwocie 283 500,00 zł, z następujących tytułów:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie    183 500,00 zł,

- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie    100 000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2.Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

                                                                                                Przewodniczący

                                                                                             Rady Gminy Rzewnie

                                                                                          /-/ Sławomir Radziszewski


Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2013-09-27 16:33:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2013-09-27 16:35:09)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009