☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rzewnie

 

UCHWAŁA  Nr XXVII/131/2013

RADY GMINY RZEWNIE

z dnia 24 kwietnia 2013r.

 

 

 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rzewnie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

                   Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Rzewnie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzewnie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2

Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

§ 3

1.         Odpady komunalne zmieszane (obejmujące łącznie strumień odpadów suchych i mokrych) odbierane będą od właścicieli nieruchomości  jeden raz w miesiącu.

  1. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny (segregowane) w podziale na dwa strumienie odpadów: odpady suche ( w tym: papier, tektura, tekstylia, metal, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, pozostałe po wyselekcjonowaniu odpadów mokrych ) oraz odpady mokre (odpady ulegające biodegradacji), a gromadzone w odpowiednich pojemnikach lub workach  odbierane będą od właścicieli nieruchomości jeden raz w miesiącu.

 

 

§ 4

  1. Odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie prowadzone w  Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów z częstotliwością co najmniej jeden raz w roku.
  2. Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie miał miejsce w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów  z częstotliwością co najmniej jeden raz w roku.
  3. Odbiór pozostałych frakcji odpadów tj. chemikaliów, przeterminowanych leków, baterii, odpadów remontowo-budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, powstałych w gospodarstwie domowym będzie miał miejsce w  Punkcie Selektywnej Zbiórki na terenie gminy Rzewnie, wskazanego przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, według ustalonego przez przedsiębiorcę harmonogramu z częstotliwością jeden raz w roku.
  4. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Punktu Selektywnej Zbiórki odpady wymienione w ust. 1- 3.
  5. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1, mogą być ponadto odbierane w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie artykułu tego samego rodzaju, co zużyty w ilości nie większej niż ilość kupionych artykułów lub w wyspecjalizowanych punktach zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
  6. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany będzie w miejscowości Rzewnie.

§ 5

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzewnie informacje o lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, godzinach otwarcia, terminach funkcjonowania oraz wykaz odbieranych w nim frakcji.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XXII/106/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rzewnie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 367).

 

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzewnie.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od  dnia 1 lipca 2013 roku.

                                                                                         Przewodniczący

                                                                                      Rady Gminy Rzewnie

                                                                                    /-/Sławomir Radziszewski

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2013-04-29 12:11:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2013-04-29 12:12:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009