☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzewnie

                                                     

UCHWAŁA NR XXVI/124/2013

Rady Gminy Rzewnie

z dnia 21 marca 2013 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzewnie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Rzewnie, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XXIII/113/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzewnie (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 2785) załącznik zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Rzewnie

                                                                                                  /-/ Sławomir Radziszewski   

 

 

 

                                                                                   Załącznik

                                                                                                                      do uchwały Nr XXVI/124/2013

                                                                                                       Rady Gminy Rzewnie

                                                                                                             z dnia  21 marca  2013 r.

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY RZEWNIE

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy, określa szczegółowe zasady utrzymania  czystości i porządku na terenie gminy Rzewnie dotyczące:

 1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
 1. prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania strumienia odpadów suchych, tj.: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), tekstyliów, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych, pozostałych odpadów nie ulegających biodegradacji;
 2. prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania strumienia odpadów mokrych, tj.; odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji terenów zieleni;
 3. prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach    domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon;
 4. uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;
 5. mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4)  innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu  gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.);
 2. punktach selektywnego zbierania – należy przez to rozumieć punkty stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed domów;
 3. odpadach mokrych – należy przez to rozumieć odpady ulegające biodegradacji, które ulegają rozkładowi tlenowemu i beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, takie jak odpady kuchenne, odpady zielone, mokry, zabrudzony papier, zużyte ręczniki kuchenne, chusteczki higieniczne, zwiędłe kwiaty, ziemia kwiatowa;
 4. odpadach suchych – należy przez to rozumieć odpady resztkowe pozostałe po wyselekcjonowaniu odpadów mokrych, w tym: papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), tekstylia, metal, tworzywa sztuczne, szkła, opakowania wielomateriałowe, zużyte pieluchy i odpady higieniczne, pozostałe odpady nie ulegające biodegradacji;
 5. harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Rzewnie, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzewnie dotyczących minimalnej częstotliwości odbioru odpadów , w zależności od rodzaju tych odpadów;
 6. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzewnie”;
 7. RIPOK –  należy przez to rozumieć Regionalną Instalację do Przetwarzania Odpadów Komunalnych;
 8. WPGO – należy przez to rozumieć Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 przyjęty uchwałą nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r.

ROZDZIAŁ II

 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

§ 3

 

1. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych polega na wydzieleniu ze strumienia odpadów komunalnych następujących odpadów:

1) odpadów suchych takich jak:

a) papier, tektura, tekstylia;

b) szkło bezbarwne i kolorowe;

c) tworzywa sztuczne;

d) metale; 

e) opakowania wielomateriałowe;

2) odpadów mokrych (odpady ulegające biodegradacji) takich jak:

a) resztki żywności;

b) fusy po kawie i herbacie;

c) ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne;

d) mokry zabrudzony papier;

e) trawa, liście, rośliny, ziemia po kwiatach;

3) niebezpiecznych takich jak.:

    a) rozpuszczalniki, kwasy i alkalia;

    b) środki ochrony roślin – bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy;

    c) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

    d) urządzenia zawierające freony;

    e) oleje i tłuszcze niejadalne;

    f) farby, tusze, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

    g) detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

    h) leki;

    i) baterie i akumulatory;

    j) inne zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki;

4) wielkogabarytowych (w tym mebli) oraz zużytych opon;

5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

6) budowlane i rozbiórkowe.

 

§ 4

 

1. Obowiązek uprzątnięcia chodników bezpośrednio przylegających do nieruchomości z błota, śniegu i lodu powinien być realizowany przez właścicieli nieruchomości, poprzez:

1) odgarnięcie błota, śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów; zakazuje się odgarniania śniegu i lodu na jezdnię.

2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość, przy czym piasek, popiół lub inne materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika po ustaniu przyczyn ich użycia.

 

 

 

§ 5

 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami oraz naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do zbiornika bezodpływowego;

2) dokonywania tych czynności na utwardzonych częściach nieruchomości.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady będą gromadzone w sposób opisany w niniejszym regulaminie.

 

ROZDZIAŁ III

 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych

 

§ 6

1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy to:

1)  pojemniki na odpady o pojemności 120 L, 240 L, 1100 L;

2) kosze uliczne o pojemności od 10 L do 70 L;

3) worki  z tworzyw sztucznych o pojemności od 60 L do 240 L.

4) kontener, KP 7 o pojemności 7 m3 .

5) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów szklanych, tworzyw sztucznych, papieru i tektury o pojemności od 800 L do 2200 L

2. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach, workach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych 20 L na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120L na każdą nieruchomość;

2) dla szkół wszelkiego typu + 3 L na każdego ucznia i pracownika

3) dla lokali handlowych – 50 L na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 L na lokal;

4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik 120 L na każdych 10 pracowników;

3. W przypadku lokali handlowych dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem co najmniej jednego pojemnika 120 L na odpady.

 

§ 7

 

1. Do selektywnego gromadzenia odpadów można stosować:

1) pojemniki lub worki z tworzyw sztucznych o pojemności 120L lub 240L z przeznaczeniem na odpady suche. Odpady takie jak makulatura, tekstylia, tworzywa sztuczne, szkło, metale i opakowania wielomateriałowe mogą być gromadzone w oddzielnych pojemnikach lub workach.

2) pojemniki lub worki z tworzyw sztucznych o pojemności 120L lub 240L z przeznaczeniem na odpady mokre,

3) ogólnodostępne ustawione w miejscach publicznych, pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów szklanych, tworzyw sztucznych, papieru i tektury o pojemności od 800 L do 2200 L.

2. Do gromadzenia odpadów zmieszanych należy stosować jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120 L na każdą nieruchomość.

3. W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej oraz na terenach ogródków działkowych dopuszcza się unieszkodliwianie frakcji odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych poprzez kompostowanie.

4. Urządzenia do odbierania odpadów powinny być umieszczone w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich  użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania. Usługi w tej mierze może wykonywać przedsiębiorca.

 

§ 8

 

1. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych :

1) w pojemnikach na odpady komunalne nie może być śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów, i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej;

2) w pojemnikach i koszach na odpady nie mogą być spalane, jakiekolwiek odpady.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

§ 9

 

1. Ustala się, iż od właściciela nieruchomości odbierana będzie każda wytworzona przez niego  ilość odpadów komunalnych z następującą częstotliwością:

1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) - raz w miesiącu;

2) odpady komunalne  zbierane w sposób selektywny obejmujące odpady suche - raz w miesiącu;

3) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące odpady mokre – raz w miesiącu;

4) odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie prowadzone w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością raz w roku;

5)) odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie miał miejsce w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością raz w roku.

 

§ 10

 

 1. Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywa się w następujący sposób:
 1. odpady komunalne, zbierane selektywnie oraz odpady zmieszane są odbierane od właścicieli nieruchomości w terminach uzgodnionych z przedsiębiorcą, z zgodnie § 9 ust. 1;
 2. właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru przed wejściem na teren nieruchomości.

§ 11

 

1.Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów można przekazywać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

 1. odpady wielkogabarytowe itp. meble,
 2. odpady elektryczne i elektroniczne,
 3. odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, puszki po farbach   itp.
 4. chemikalia,
 5. przeterminowane leki,
 6. odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe.

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Punktu Selektywnej Zbiórki odpady komunalne wymienione w ust.1.

3.  Odpady komunalne o których mowa w § 11 ust.1 pkt. 2 mogą być ponadto odbierane

 1. w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie artykułu tego samego rodzaju, co zużyty w ilości nie większej niż ilość kupionych artykułów.

 

§ 12

 

1. Ustala się następujące zasady w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi:

 1. opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) odbywać się musi z częstotliwością gwarantującą zabezpieczenie ich przed przepełnieniem, wylewaniem się nieczystości, zanieczyszczaniem i skażaniem powierzchni ziemi i wód podziemnych.

2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Rzewnie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

3) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni wynika z instrukcji ich eksploatacji.

4) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć.

 

ROZDZIAŁ V

 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

 

§ 13

 

 1.    Ustala się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do nie więcej niż 50% wagowo do dnia 16 lipca 2013 r. oraz nie więcej niż 35 % wagowo do dnia 16 lipca 2020 r. w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676)

 

 1.     Ustala się  poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50 % wagowo; poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70 % wagowo do dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645)

 

 1. Obowiązek uzyskania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania  do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz poziomów odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania, spoczywa na gminie Rzewnie.

 

 

§ 14

 

Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny kompostowania odpadów biodegradowalnych.

 

§ 15

 

Przedsiębiorca zobowiązany jest do odbierania nielimitowanej ilości odpadów.

 

§ 16

 

 1. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane wyłącznie w ramach regionu ciechanowskiego.
 2. Odpady, o których mowa w ust. 1 należy kierować do regionalnych i zastępczych  instalacji regionu ciechanowskiego określonych w Uchwale 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania WPGO 2012-2023 dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.
 3. Odpady zmieszane, zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania, muszą być kierowane w pierwszej kolejności do instalacji posiadających status RIPOK, położonych najbliżej miejsca wytworzenia odpadów. Dopiero w przypadku braku wolnych mocy przerobowych RIPOK, odpady mogą być kierowane do instalacji, przetwarzającej dany rodzaj odpadów przewidzianej do zastępczej obsługi regionu.
 4. Kolejność kierowania strumienia odpadów może ulec tymczasowej zmianie, tylko w sytuacji awarii RIPOK lub innej sytuacji uniemożliwiającej przyjęcie odpadów. W takim przypadku, odpady powinny zostać przekazane do instalacji wskazanej jako zastępcza na wypadek awarii, zgodnie z Uchwałą 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania WPGO 2012-2023 dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.
 5. Przekazanie zmieszanych odpadów komunalnych do unieszkodliwienia na składowisku jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku braku możliwości zagospodarowania odpadów w instalacjach regionalnych i zastępczych wyznaczonych dla regionu ciechanowskiego, zapewniających odpowiednie przetworzenie odpadów.
 6. Odpady selektywnie zebrane, powinny trafiać zgodnie z zasadą bliskości do instalacji regionalnych, które mają możliwość ich właściwego zagospodarowania lub w przypadku braku takiej możliwości, mogą one być kierowane do innych instalacji przetwarzających poszczególne frakcje odpadów selektywnie zebranych. Celem funkcjonowania tych instalacji powinno być wsparcie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w zwiększeniu poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia.
 7. Instalacje przetwarzające selektywnie zebrane odpady zielone i bioodpady, powinny funkcjonować w sposób zapewniający wytworzenie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środka wspomagającego uprawę roślin.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 17

 Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 18

1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:

1) wyposażenie psa w obrożę;

2) prowadzenie psa na uwięzi, pies rasy agresywnej zagrażający otoczeniu powinien mieć założony kaganiec;

3) stały i skuteczny dozór  nad psami i innymi zwierzętami domowymi;

4) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej o ile wynika to z wyraźnego oznakowania umieszczonego przez właściciela, zarządcę lub administratora obiektu;

2. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.

3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone również na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.

4. Pomieszczenia zamknięte lub tereny ogrodzone, gdzie znajdują się psy lub inne niebezpieczne zwierzęta domowe, winny być oznaczone przy wejściu do nich informacją o powyższym.

5. Właściciel lub opiekun psów oraz innych zwierząt domowych jest zobowiązany do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez nie na chodnikach, jezdni, na zieleńcach i innych miejscach publicznych.

6. Właściciel lub opiekun zwierząt domowych ma obowiązek zawiadomić natychmiast służby sanitarne o pojawieniu się u zwierząt domowych objawów wzbudzających podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną, która może być przenoszona na ludzi.

 

 

 

§ 19

 

Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Nr XVI/68/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzewnie”.

 

ROZDZIAŁ VII

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach     wyłączonych  z produkcji rolniczej

§ 20

Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie.

 

§ 21

 

1. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej jest zobowiązany:

1)  zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszego regulaminu,

2)  nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 22

1.Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

  a) zabudowane budynkami użyteczności publicznej,

  b) zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,

  c) zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,

  d) zabudowane budynkami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi.

 

§ 23

 

Deratyzację przeprowadza się corocznie w grudniu, o ile na obszarach wskazanych w § 22 stwierdzono występowanie gryzoni. W zasadniczych przypadkach deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeby, również na terenach ogólnodostępnych.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

Przepisy końcowe

§ 24

1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Rzewnie.

2. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie gminy Rzewnie można zgłaszać do tutejszego Urzędu Gminy.

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2013-03-30 16:14:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2013-04-09 20:08:01)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009