☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 

UCHWAŁA NR XXV/121/2013

Rady Gminy Rzewnie

z dnia 19 lutego 2013r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia           8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U Nr 152, poz. 897 z późn zm.)  Rada Gminy Rzewnie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

W uchwale Nr XXII/105/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości § 2 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 2. Ustala się termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości do dnia 15 kwietnia 2013r.  

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           /-/Sławomir Radziszewski

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2013-02-25 19:43:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2013-02-25 20:10:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009