☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rzewnie

 

UCHWAŁA Nr XXII/106/2012

RADY GMINY RZEWNIE

z dnia 28 grudnia 2012.

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rzewnie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Rzewnie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2

Ustala się, iż:

 1. od właściciela nieruchomości odbierana będzie każda wytworzona przez niego ilość odpadów komunalnych,

 2. odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych będzie prowadzone z częstotliwością raz na miesiąc,

 3. odbieranie papieru i tektury, szkła, tworzywa sztucznego, metali i odpadów wielomateriałowych oddzielnie dla każdej frakcji odpadów będzie prowadzone z częstotliwością raz na miesiąc,

 4. odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie prowadzone w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością raz w roku,

 5. odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie miał miejsce w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością raz w roku,

 6. odbieranie odpadów ulegających biodegradacji będzie prowadzone z częstotliwością raz na miesiąc.

§ 3

Gmina organizuje odbiór odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości z pojemników i worków z folii LDPE o pojemności określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzewnie oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie z przeznaczeniem na:

 1. papier, tekturę i tekstylia;

 2. tworzywa sztuczne, metale, szkło i opakowania wielomateriałowe;

 3. odpady ulegające biodegradacji;

 4. odpady pozostałe po wyselekcjonowaniu surowców wtórnych.

§ 4

 1. Ustala się następujący sposób odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych:

 1. przeterminowane leki – w punkcie zbiórki zlokalizowanym w przychodni Lekarskiej GROS - MED w miejscowości Rzewnie,

 2. baterie i akumulatory - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży,

 3. odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót – w punkcie selektywnego zbierania odpadów,

 4. chemikalia i zużyte opony – w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży.

 1. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów lub do punktów ich sprzedaży odpady komunalne określone w ust. 1.

 2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany będzie w miejscowości Rzewnie.

 3. Dostarczane do punktu selektywnej zbiórki odpady będą przekazywane do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

§ 5

Wójt Gminy Rzewnie podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń lokalizację punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz wykaz odbieranych w nim frakcji odpadów.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzewnie.

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący

Rady Gminy Rzewnie

/-/Sławomir Radziszewski

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2013-01-10 10:27:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2013-01-10 10:28:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009