☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

w sprawie zatwierdzenia ?Planu Odnowy Miejscowości Napiórki Butne na lata 2012-2020?

 

U C H W A Ł A Nr XX/87/2012

Rady Gminy Rzewnie

z dnia 19 października 2012 r.

 

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Napiórki Butne na lata 2012-2020”

Na podstawie art.18ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Napiórki Butne na lata 2012-2020 przyjęty uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Napiórki Butne, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie Planu Odnowy Miejscowości Napiórki Butne na lata 2012-2020 czyni się Wójta Gminy Rzewnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Rzewnie

/-/ Sławomir Radziszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XX/87/2012

Rady Gminy Rzewnie

z dnia 19 października2012r.

 

 

 

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NAPIÓRKI BUTNE

NA LATA 2012-2020

 

 

Gmina Rzewnie

Powiat Makowski

Województwo Mazowieckie

 

 

 

 

Napiórki Butne 2012

 

Spis treści

Spis treści 3

1. Wstęp 3

2. Charakterystyka miejscowości 5

3. Analiza zasobów 5

4. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości (analiza SWOT) 9

5. Planowane kierunki rozwoju - wizja 15

6. Opis planowanych przedsięwzięć 16

7. Zarządzanie Planem Odnowy Miejscowości 18

8. Zakończenie 18

 

 

 

1. Wstęp

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z najważniejszych wyzwań, stojących przed Polską w okresie integracji z Unią Europejską. Celem podejmowanych kroków prorozwojowych i służących odnowie jest wzmocnienie i uzupełnienie oddziaływań mających na celu zmniejszanie istniejących dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich. Realizacja planu zapewni odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany, popierany oraz wykonalny dla lokalnej społeczności. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej sytuacji, gdy miasta oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania, a rolnictwo traci swą atrakcyjność jako źródło utrzymania, co prowadzi m.in. do migracji młodych ludzi, szczególnie tych lepiej wykształconych ze wsi do miasta.

Specyfiką Planu Odnowy Miejscowości jest jego stricte lokalny charakter. Dokumenty strategiczne nawet w skali mikro takie jak Strategia Rozwoju Gminy, czy też Plan Rozwoju Lokalnego z samej swej istoty koncentrują się na całej gminie, ze szczególnym uwzględnieniem działań progospodarczych i rozwoju infrastruktury technicznej. Plan Odnowy Miejscowości to natomiast dokument zdecentralizowany, przygotowywany w oparciu o potrzeby i wyzwania lokalnej społeczności na poziomie sołectwa, opracowywany, wdrażany i kontrolowany z bezpośrednim jej udziałem. Plan Odnowy Miejscowości skupia się na zagadnieniach cywilizacyjno-kulturowych, kładzie nacisk na proste, lokalne przedsięwzięcia, które prowadzić mają do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców. Ma mniej pro-gospodarczy, a bardziej pro-społeczny i pro-kulturowy charakter. Dzięki temu stanowi doskonałe uzupełnienie strategii rozwoju całej gminy.

Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy Miejscowości to:

 • Plan umożliwia inwentaryzację i realistyczną ocenę posiadanych zasobów w najważniejszych dla lokalnej społeczności sferach: środowisko, potencjał społeczny, infrastruktura, środki finansowe.

 • Posiadanie Planu z jasno określonymi celami i przypisanym harmonogramem realizacji umożliwia stałe monitorowanie postępów i możliwość wprowadzania bieżących korekt w działaniach służących realizacji założonych zamierzeń, z udziałem całej lokalnej społeczności.

 • Plan Odnowy Miejscowości to doskonała okazja do zrealizowania prawdziwego partnerstwa władz lokalnych i mieszkańców miejscowości. Uzgadnianie różnych opinii, pomysłów i koncepcji wymaga odpowiedzialności i gotowości kompromisu. Osiągnięty na drodze otwartej dyskusji efekt końcowy w postaci zadań wpisanych do Planu sprawia, że Plan jako wspólnie wypracowany consensus jest dokumentem, z którym będzie identyfikowała się społeczność lokalna.

 • Proces powstawania Planu Odnowy sprzyja trzeźwemu spojrzeniu i realistycznej ocenie mocnych i słabych stron miejscowości, co w znaczący sposób może pobudzić lokalną społeczność do podejmowania dodatkowych działań, mających na celu uniknięcie potencjalnych problemów wynikających z obecnego, niedoskonałego stanu faktycznego.

 

 • Posiadanie Planu Odnowy Miejscowości otwiera możliwości ubiegania się o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz w okresie programowym 2014-2020.

Niniejszy dokument powstał w oparciu o wytyczne instytucji zarządzających PROW oraz spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220 z późn.zm).

Plan Odnowy Miejscowości Napiórki Butne jest dokumentem otwartym. Oznacza to możliwość modyfikacji i aktualizacji w zależności od zmieniającej się rzeczywistości społeczno – gospodarczej, potrzeb lokalnej społeczności oraz możliwości finansowych. Dzięki temu do Planu mogą być wprowadzane nowe zadania lub zmianie ulegać może kolejność realizacji już przyjętych. Stały pozostaje natomiast główny cel Planu, którym jest trwałe dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców.

2. Charakterystyka miejscowości

2.1. Położenie i powierzchnia, przynależność administracyjna

Wieś Napiórki Butne położona jest w powiecie makowskim w północnej części województwa mazowieckiego. Powierzchnia sołectwa wynosi 388,61 ha co stanowi ok. 3,30% powierzchni całej gminy (gmina obejmuje 25 sołectw). Szczegółowe dane dotyczące struktury gruntów zaprezentowano w tabeli 1.

 

Tabela 1. Powierzchnia i ludność miejscowości Napiórki Butne

Wyszczególnienie

Wskaźnik

Liczba ludności [osób]

58

Powierzchnia [ha]

388,61

Powierzchnia użytków rolnych [ha]

290

Tereny zabudowane [ha]

3,39

* Podstawa: Dane UG Rzewnie

 

2.2. Rys historyczny

Napiórki Butnewieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Rzewnie.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa ostrołęckiego.


 

2.3. Zagospodarowanie przestrzenne

Układ przestrzenny miejscowości Napiórki Butne podyktowany jest istnieniem ciągów komunikacyjnych. W centralnej części wsi występuje zabudowa zwarta o charakterze ulicowym. Ponadto można wskazać części wsi o zabudowie kolonijnej oraz charakterystyczny dla obszarów wiejskich typ zabudowy zagrodowej. Większa część wsi objęta jest Studium oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

3. Analiza zasobów

3.1. Kapitał społeczny i ludzki

Wieś Napiórki Butne zamieszkiwało w 2008 r. 58 mieszkańców. Analiza danych z ostatnich lat wskazuje, że liczba ludności stale rośnie. Wskazuje to na pozytywną tendencję zatrzymania migracji ludzi młodych i wykształconych do ośrodków miejskich. Szczegółowe dane z lat 2008 – 2012 zaprezentowano w tabeli 2.

 

Tabela 2. Liczba mieszkańców miejscowości Napiórki Butne w latach 2008 - 2012

Lata

2008

2009

2010

2011

2012

Liczba mieszkańców

 

55

 

55

 

56

 

57

 

58

*Podstawa: Dane UG Rzewnie

 

Analiza struktury wiekowej mieszkańców miejscowości wskazuje, że największą grupą są osoby w przedziale wiekowym od 15 do 34 lat oraz od 35 do 54 lat. Wskaźnik taki należy uznać za zadowalający biorąc pod uwagę ogólnopolskie trendy starzenia się ludności oraz coraz większego udziału procentowego osób w wieku poprodukcyjnym. Szczegółowe dane dotyczące wieku mieszkańców z uwzględnieniem płci zaprezentowano w tabeli 3.

 

Tabela 3. Mieszkańcy miejscowości Napiórki Butne z uwzględnieniem wieku i płci.

Płeć

do 14 lat

15-34 lata

35-54 lata

55-64 lata

powyżej 65 lat

Razem

Mężczyźni

 

19

 

33

 

23

 

8

 

15

 

98

Kobiety

 

17

 

36

 

26

 

7

 

19

 

105

*Podstawa: Dane UG Rzewnie

 

3.2. Zasoby przyrodnicze

 

Krajobraz i powierzchnia ziemi

Krajobraz wsi Napiórki Butne jest typowy dla północnego Mazowsza. Dominują równiny urozmaicone niewielkimi wzniesieniami. Dużo jest kompleksów leśnych iglastych i liściastych

 

Wody powierzchniowe

Na terenie miejscowości nie występują zbiorniki wody stojącej. Istnieje melioracja szczegółowa.

 

Kopaliny

Warunki geologiczne północnego Mazowsza przesądzają o tym, że na terenie wsi brak jest znaczących kopalin.

 

Lasy i szata roślinna

Na terenie wsi znajdują się kompleksy leśne. Są to lasy sosnowe i łęgowe. Występują również drzewa wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz zadrzewienia śródpolne.

 

Uwarunkowania ochrony środowiska

Na terenie wsi nie wyznaczono terenów chronionych w postaci rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych czy użytków ekologicznych. Nie występują również pomniki przyrody.

 

Turystyka i rekreacja

Wybitnie rolniczy charakter miejscowości, stosunkowo niekorzystne położenie komunikacyjne oraz brak znaczących zbiorników wodnych nie sprzyjają rozwojowi turystyki i rekreacji. Brak również bazy turystycznej w postaci miejsc noclegowych, punktów gastronomicznych czy gospodarstw agroturystycznych. W ostatnich latach obserwuje się jednak wzrost zabudowań sezonowych na nowo wydzielonych działkach rekreacyjnych.

 

3.3. Dziedzictwo kulturowe

Na terenie Napiórk Butnych brak jest obiektów wpisanych na listę zabytków. Charakter taki mają natomiast charakterystyczne dla Mazowsza liczne krzyże i kapliczki przydrożne.

 

3.4. Obiekty i tereny

Obszar miejscowości wykazuje cechy typowe dla krajobrazu nizin mazowieckich. Na uwagę zasługuje stosunkowo duży udział lasów i gruntów leśnych (……..) ogółu. Szczegółowe dane dotyczące gruntów w miejscowości Napiórki Butne przedstawiono w tabeli 4 .

 

Tabela 4. Rodzaje gruntów w miejscowości Napiórki Butne.

Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha

Grunty orne

241,50

Łąki

8,10

Pastwiska

35,98

Sady

1,36

Lasy i grunty leśne

90,39

Nieużytki

0,26

Gr. zabudowane

3,39

Wody stojące

3,75

drogi

3,84

Razem

388,61

*Podstawa: Dane UG Rzewnie

 

3.5. Infrastruktura społeczna

 

Edukacja

Na terenie miejscowości nie funkcjonuje szkoła podstawowa i gimnazjum. również Dzieci z terenu miejscowości uczęszczają do placówek we wsi Rzewnie oddalonej o cztery kilometry.

Usługi publiczne

Mieszkańcy miejscowości mają możliwość korzystania z obsługi administracyjnej w miejscowości Rzewnie w której znajduje się Urząd gminy i instytucje publiczne.

 

Parafia p.w. Św. Jacka

Dużą rolę w życiu wsi pełni parafia katolicka. Administracyjnie przynależy ona do diecezji łomżyńskiej i została erygowana w 1958 r. Miejscowość Napiórki Butne należy właśnie do tej parafii.

 

Kultura i stowarzyszenia

Na terenie wsi brak jest domu kultury. Pewne zadania placówki o charakterze kulturalnym spełnia świetlica wiejska zlokalizowana w centralnej części miejscowości.

 

Sport

Na terenie wsi Napiórki Butne brak jest warunków do uprawiania sportu. Znajduje się tu jedynie boisko do piłki siatkowej zlokalizowane przy świetlicy wiejskiej Dzieci i młodzież mają możliwość uprawiania sportu w ramach zajęć szkolnych w placówkach oświatowych w Rzewniu.

 

3.6. Infrastruktura techniczna

 

Wodociągi

Praktycznie cały obszar wsi jest zwodociągowany woda czerpana jest z ujęć głębionowych zlokalizowanych w Rzewniu.

 

Kanalizacja

Na terenie wsi jak i całej gminy nie funkcjonuje siec kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowane są natomiast przydomowe oczyszczalnie ścieków. Nieczystości płynne gromadzone są w przydomowych zbiornikach zamkniętych i wywożone do punktów zlewnych oczyszczalni.

 

Gospodarka odpadami

Mieszkańcy wsi podpisali umowy z podmiotem zajmującym się wywozem odpadów stałych. Poza typowymi zbiornikami na odpady mieszkańcom dostarczane są worki, w których zbierane są posegregowane: makulatura, tworzywa sztuczne i metale.

 

Gospodarka energetyczna

Stan infrastruktury elektroenergetycznej na terenie wsi jest zadowalający Sieć rozdzielcza zapewnia standardowe warunki w zakresie ciągłości dostawy tej energii. Każdy indywidualny odbiorca może zostać podłączony do sieci energetycznej. Funkcjonuje również oświetlenie uliczne w ciągu drogi powiatowej i gminnej

 

Komunikacja

Położenie miejscowości nie jest zbyt korzystne. Napiórki Butne oddalone są od głównych szlaków komunikacyjnych. Istniejąca sieć dróg zapewnia możliwości dojazdu do sąsiednich miejscowości oraz większych ośrodków, stan dróg gminnych nie jest zadowalający wymaga utwardzenia asfaltem. W dobrym stanie znajduje się nawierzchnia drogi powiatowej wyremontowana w 2009 roku wraz z wyremontowanymi chodnikami.

 

Telekomunikacja

Na terenie wsi świadczone są usługi telekomunikacyjne. Dostępni są także wszyscy obecni na rynku operatorzy telefonii komórkowej. Brak jest jakichkolwiek ograniczeń w dostępie do szerokopasmowego łącza internetowego.

 

3.7. Gospodarka

 

Rolnictwo

Wieś Boruty przynależy do regionu o typowej funkcji rolniczej i dlatego dominuje gospodarka rolna. Zarówno gleby, jak i warunki klimatyczne są średnio korzystne. W uprawach dominują zboża i rośliny okopowe, w hodowli - bydło mleczne i trzoda chlewna.

 

Pozarolnicza działalność gospodarcza

Na terenie wsi brak większych podmiotów gospodarczych. Funkcjonuje 1 sklep spożywczy, magazyn ze środkami do produkcji rolniczej oraz materiałami budowlanymi a także sklep metalowo rolniczy oraz usługi ogólnobudowlane.

 

4. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości (analiza SWOT)

4.1. Uwagi ogólne

Analiza SWOT jest jedną z prostszych i najczęściej stosowanych technik analitycznych. Skrót SWOT pochodzi od czterech angielskich słów: Strenghts (silne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia).

Powyższe pojęcia należy rozumieć następująco:

SZANSE - to zewnętrzne zjawiska i tendencje występujące w otoczeniu, które odpowiednio wykorzystane będą impulsem rozwoju oraz osłabią występujące negatywne zjawiska.

 • ZAGROŻENIA - to wszystkie zewnętrzne zjawiska postrzegane jako bariery dla rozwoju, utrudnienia, dodatkowe koszty działania. Istnienie zagrożeń musi być brane pod uwagę przy planowaniu podejmowanych działań.

 • MOCNE STRONY - to walory wynikające z uwarunkowań wewnętrznych ocenianej jednostki, które w pozytywny sposób wyróżniają ją spośród innych. Mocne strony mogą być zarówno obiektywnie dane przez naturę (np. korzystne położenie) jak i być zasługą lokalnej społeczności (np. wysoki poziom mobilności i przedsiębiorczości)

 • SŁABE STRONY - to konsekwencja ograniczeń zasobów i niedostatecznego ukształtowania uwarunkowań wewnętrznych. Mogą one dotyczyć całej miejscowości jak i jej części. Mogą dotyczyć wszystkich aspektów funkcjonowania miasta, bądź jego poszczególnych elementów.

Właściwe zdiagnozowanie poszczególnych czynników pozwoli na osiągnięcie celów, którym służy analiza SWOT. Celem tym jest:

 • unikanie zagrożeń,

 • wykorzystywanie szans

 • wzmacnianie słabych stron

 • opieranie się na mocnych stronach.

Analizę SWOT przeprowadzono w formie przejrzystych tabel odnoszących się do poszczególnych sfer mających wpływ na możliwości rozwojowe miejscowości.

 

 

4.2. Tabela analizy SWOT- mocne i słabe strony wsi

Lp.

Zasoby

Mocne strony

Słabe strony

1.Środowisko przyrodnicze

1.1

walory krajobrazu

Występowanie kompleksów rolniczych – łąki, pastwiska i grunty orne oraz kompleksy leśne

 

1.2

walory szaty roślinnej

Zadbane ogródki przydomowe

 

1.3

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

 

Brak pomników przyrody oraz innych cennych przyrodniczo obszarów czy obiektów

1.4

fauna

Typowa dla wsi mazowieckiej

 

1.5

wody powierzchniowe

 

Na terenie wsi nie występują cieki wodne ani zbiorniki wody stojącej

1.6

gleby, kopaliny

 

Brak kopalin, średnia jakość gleb

1.7

czystość środowiska

czyste środowisko

 

2.Środowisko kulturowe

2.1

walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe

 

Brak osobliwości kulturowych

2.2

walory zagospodarowania przestrzennego

Miejscowość objęta Studium Zagospodarowania Przestrzennego

 

2.3

zabytki

Krzyże i kapliczki przydrożne

 

2.4

zespoły artystyczne

 

Na terenie wsi nie funkcjonują żadne zespoły artystyczne

Lp.

Zasoby

Mocne strony

Słabe strony

3.Dziedzictwo religijne i historyczne

3.1

święta, odpusty, pielgrzymki

Odbywają się uroczystości upamiętniające poległych lotników w tej miejscowości podczas drugiej wojny światowej we wrześniu corocznie od 2008 roku.

 

3.2

tradycje, obrzędy, gwara

 

Nie zachowały się żadne tradycje, obrzędy czy gwara charakterystyczna dla tego regionu

3.3

legendy, podania i fakty historyczne

Znane są fakty historyczne związane z powstaniem wsi

 

4.Obiekty i tereny

4.1

działki pod zabudowę mieszkaniową

Wyodrębniono działki pod budownictwo

 

4.2

tradycyjne obiekty gospodarskie wsi

 

brak

5.Gospodarka (w tym rolnictwo)

5.1

specyficzne produkty, hodowle, uprawy polowe charakterystyczne dla wsi lub wynikające z tradycji

Typowe dla wsi mazowieckiej

brak

5.2

znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe

 

brak

6.Sąsiedztwo, migracje i przyjezdni

6.1

korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo

brak

 

6.2

ruch tranzytowy (występuje lub nie)

brak

 

6.3

przyjezdni stali i sezonowi

Występuje zabudowa letniskowa

 

7.Infrastruktura

7.1

placówki opieki społecznej

 

brak

7.2

edukacja

 

brak

7.3

kultura

Świetlica wiejska

Zły stan świetlicy wiejskiej

7.4

sport i rekreacja

 

Brak nowoczesnych obiektów sportowych

7.5

zaopatrzenie w energię

Energia dostępna na całym terenie

 

7.6

zaopatrzenie w wodę

Cała wieś zwodociągowana

 

7.7

usuwanie i oczyszczanie ścieków

Zaprojektowane przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

7.8

gospodarka odpadami stałymi

Mieszkańcy mają podpisane umowy ze specjalistycznymi przedsiębiorstwami, prowadzona jest segregacja odpadów

 

7.9

telekomunikacja

Dostępność wszystkich sieci telefonii komórkowej i telefonia stacjonarna.

 

7.10

infrastruktura drogowa

Zadowalający stan dróg powiatowych

Niezadowalający stan dróg gminnych

7.11

komunikacja

Komunikacja zbiorowa organizowana przez PKS Przasnysz

 

8.Ludzie, organizacje społeczne

8.1

OSP

 

Na terenie wsi nie funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna.

8.2

KGW

 

Nie funkcjonuje

8.3

Stowarzyszenia

 

Nie funkcjonuje

4.3. Tabela analizy SWOT - szanse i zagrożenia

 

SZANSE

ZAGROŻENIA

 1. Możliwość ubiegania się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej.

 2. Sprzyjająca polityka regionalna, w tym wpływająca na rozwój obszarów wiejskich.

 3. Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej.

 4. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

 5. Istniejąca tendencja zmiany miejsca zamieszkania z miasta na wieś.

 6. Ułatwienie formalności związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej.

 7. Zwiększenie wydatków społeczeństwa na budownictwo.

 8. Duże ożywienie gospodarcze.

 9. Zmniejszający się poziom bezrobocia.

 10. Zapowiedzi przekazania większej władzy samorządowi lokalnemu.

 1. Brak reformy finansów publicznych.

 2. Często zmieniające się przepisy prawne.

 3. Jeszcze stosunkowo wysoki poziom bezrobocia.

 4. Konkurencja innych gmin w pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych.

 5. Emigracja młodych ludzi do miast w poszukiwaniu pracy.

 6. Niski poziom wykształcenia społeczności wiejskiej.

 7. Wzrost cen produktów i usług.

 

4.4. Podsumowanie analizy SWOT

Analiza SWOT wykonana w oparciu o inwentaryzację zasobów miejscowości Boruty wskazuje, że najważniejsze zagrożenia, a zarazem najsłabsze elementy leżą w sferze dotyczącej infrastruktury technicznej. Zakres zadań do wykonania jest szeroki, co w zestawieniu z niewielkimi środkami, jakie gmina może przeznaczyć na ten cel może przesądzić o trwałej marginalizacji miejscowości. Istotnym ograniczeniem rzutującym na jakość życia mieszkańców są również niedostatki w sferze infrastruktury społecznej, sportowej i kulturalnej.

5. Planowane kierunki rozwoju - wizja

Społeczność lokalna uświadamia sobie konieczność podejmowania działań mających na celu poprawę warunków życia całej zbiorowości.

Ustaleń dokonano za pomocą stawiania podstawowych pytań.

 

1. „Dlaczego odnowa miejscowości jest niezbędna.

 • wieś jako miejsce zamieszkania zżytych z nią mieszkańców musi się rozwijać, dawać poczucie zamieszkiwania w małej ojczyźnie;

 • mieszkańcy pragną żyć w ładnym, estetycznym otoczeniu;

 • mieszkańcy pragną jeszcze szerszej integracji lokalnej społeczności i unikać napięć, jakie mogą się pojawić w codziennej egzystencji;

 • mieszkańcy chcą poprawiać warunki codziennego życia, niwelować dysproporcje z miastem i większymi ośrodkami gminnymi;

 • wieś musi zapewniać dobre warunki życia dla ludzi młodych, by nie emigrowali oni poza nią;

 • mieszkańcy mają prawo realizować swoje marzenia dotyczące ich miejsca zamieszkania, korzystając z niepowtarzalnej szansy jaką są programy pomocowe UE.

2. Jak ma wyglądać miejscowość Napiórki Butne

 • wsią nowoczesną, bezpieczną i wygodną – z kanalizacją, dobrymi drogami, oświetlonymi ulicami, przystankiem autobusowym, z dobrymi telekomunikacyjnymi łączami;

 • wsią z zadbanymi, porządnymi, czystymi i estetycznymi domami, ogrodami, dobrze zagospodarowanym terenem wokół świetlicy - centrum społecznego życia;

 • wsią dającą szansę na wypoczynek, sport i rekreację dla dzieci i młodzieży (plac zabaw dla dzieci, boisko dla ligi młodzieżowej, miejsce wypoczynku dla całej wsi);

 • wsią zintegrowaną, z aktywną i nowoczesną społecznością (mieszkańcy zadbają o wysoką świadomość ekologiczną, o wzrost poziomu wykształcenia w ramach kursów i szkoleń, organizującą wspólne zabawy i festyny);

 • wsią dbającą o zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych, zachowującą kameralną, przyjazną skalę urbanistyczną, eksponującą naturalny krajobraz.

Dla realizacji powyższych działań konieczne będzie także zaangażowanie i współdziałanie władz samorządowych Gminy Rzewnie, zwłaszcza w działaniach wymagających znacznego wkładu finansowego.

W konkluzji sformułowano wizję rozwoju miejscowości.

Deklaracja wizji miejscowości Napiórki Butne:

 • wieś zadbana i uporządkowana, aktywna i nowoczesna,

 • wieś atrakcyjna dla zamieszkania, kameralna i chroniąca środowisko,

 • wieś wygodna i bezpieczna, z rozwiniętą infrastrukturą techniczną, dążąca do poprawy jakości życia jej mieszkańców.

6. Opis planowanych przedsięwzięć

Jako najważniejsze zadanie mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców społeczność lokalna wskazała konieczność remontu istniejącej świetlicy wiejskiej. Oczywiście mieszkańcy dostrzegają braki w obszarze dróg czy kanalizacji, lecz zdają sobie sprawę, że skala tych zagadnień i wielkość środków sprawiają, że są one przedmiotem innych programów. Plan Odnowy Miejscowości z definicji jest planem lokalnym i ukierunkowanym na pro-społeczne zagadnienia. Zakres wykonanych prac remontowych spowoduje, że świetlica stanie się autentycznym centrum kulturalnym wsi służącym całej lokalnej społeczności.

Drugą ważną inwestycją kierunku rozwoju miejscowości jest remont dróg gminnych w kierunku miejscowości Dzbądz .

W następnej kolejności w miejscowości planuje się wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno ściekowej .

Ostatni etap rozwoju miejscowości to budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie działki należącej do wspólnoty wiejskiej.

 

8.Charakterystyka przestrzeni publicznej w miejscowości

Napiórki Butne

Przestrzeń publiczna definiowana jest na wiele sposobów. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym definiuje przestrzeń publiczną jako „obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”. Przestrzeń publiczna to również obszar, przy którym znajdują się najważniejsze obiekty o znaczeniu społecznym, usługowym i kulturalnym, gdzie mieszkańcy i przyjezdni mają możliwość wzajemnego poznawania się, wymiany poglądów czy integracji. W przypadku miejscowości Napiórki Butne, przestrzeń publiczna koncentruje się wokół świetlic wiejskiej oraz dróg publicznych.

Wzdłuż drogi powiatowej 2128W znajduje się świetlica wiejska oraz boisko do piłki siatkowej

Świetlica wiejska jako główny element spotkań mieszkańców wymaga przeprowadzenia remontów. W poprzednich latach wykonano już wymianę stolarki okiennej oraz remont dachu i elewacji zewnętrznej. Konieczne jest wykonanie remontu wewnątrz i zakup wyposażenia świetlicy.

W wyniku realizacji wymienionych zadań istotnie wzrośnie atrakcyjność tej przestrzeni publicznej, co prowadzić będzie do poprawy integracji społecznej na terenie miejscowości.

Zabudowa wsi Napiórki Butne kumuluje się wokół dróg, tworząc zwarte ciągi. Dominuje tu zabudowa zagrodowa. Wszelkie budynki, zarówno mieszkalne jak i gospodarcze wybudowane są zwykle w rzucie zbliżonym do kwadratu o dachu dwu spadowym.
W miejscowości znajduje się znikoma ilość budynków drewnianych.

Oprócz przedsięwzięć priorytetowych wpisujących się w zakres działania „Odnowa i rozwój wsi” zaplanowano do realizacji także inne zadania inwestycyjne, zaprezentowane w tabeli 7. Zostały one uszeregowane w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości.

Tabela 5. Zadania przewidziane do realizacji na terenie miejscowości

Lp.

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt realizacji zadania

Źródła pozyskania środków

 

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

1.

 

 

Remont świetlicy wiejskiej

 

 

 

639.633,60

 

 

PROW 2007-2013 „Odnowa i

Rozwój Wsi”

 

2013

 

 

 

2014

 

 

2.

Remont dróg gminnych we wsi Napiórki Butne

 

 

200.000

Budżet Gminy

2014

 

2014

 

 

3.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

200.000

PROW 2007-2013 ” Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej

2015

2017

4.

Budowa boiska wielofunkcyjnego

400.000

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego

2018

2020

7. Zarządzanie Planem Odnowy Miejscowości

Zarządzanie Planem Odnowy Miejscowości Napiórki Butne odbywa się na kilku poziomach organizacyjnych, funkcjonalnych i podmiotowych.

 

7.1. Podmioty uczestniczące

Wśród podmiotów zarządzających należy wymienić:

 • mieszkańców, którzy będą sprawować kontrolę społeczną nad realizacją;

 • Sołtysa i Radę Sołecką oraz

 • Wójta i Radę Gminy zaangażowanych w etap planowania finansowego i nadzór instytucjonalny.

 

7.2. Komunikacja

Proponuje się, aby komunikację planu zapewnił Sołtys wraz z Radą Sołecką, ponieważ te organy utrzymują bezpośredni codzienny kontakt z mieszkańcami wsi.

Możliwość zapoznania się z przygotowanym dokumentem wszystkim mieszkańcom wsi zapewniona będzie poprzez udostępnienie go do odczytu u sołtysa i opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rzewniu.

7.3. System monitorowania Planu Odnowy Miejscowości

Przewiduje się okresową roczną ocenę i aktualizację planowanych działań oraz projektów w ramach konsultacji społecznych.

Coroczna analiza i ocena realizacji Planu pozwoli na weryfikację i wprowadzanie niezbędnych zmian w zakresie priorytetów rozwojowych, celów i działań określonych w Planie. Sytuacja ta będzie miała okoliczność jedynie w przypadku jednomyślnej akceptacji ze strony społeczności wiejskiej zmian, które nie zostały uwzględnione w dniu opracowywania niniejszego Planu Odnowy Miejscowości Napiórki Butne będące konsekwencją zmieniającej się rzeczywistości.

Raport z oceny i analizy Planu przedstawiony będzie Wójtowi i Radnym Rady Gminy Rzewnie.

 

8. Zakończenie

Niniejszy dokument miał na celu projekcję działań, jakie podejmowane są przez władze samorządowe w celu wykorzystania środków dostępnych w związku z działaniem „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz w perspektywie finansowania 2014-2020. Jak wykazano w dokumencie, realizacja wymienionych w nich zadań przyniesie długotrwałe i odczuwalne dla lokalnej społeczności efekty w postaci zaspokojenia potrzeb i aspiracji kulturalnych. Przyznane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich środki finansowe zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i przyczynią się do podniesienia standardów życia mieszkańców oraz przyczynią się do integracji miejscowej ludności i wzmocnienia ich poczucia więzi z miejscem, w którym zamieszkują.

 

Spis Tabel

Tabela 1. Powierzchnia i ludność miejscowości Napiórki Butne 5

Tabela 2. Liczba mieszkańców miejscowości Napiórki Butne w latach 2008 - 2012 6

Tabela 3. Mieszkańcy miejscowości Napiórki Butne z uwzględnieniem wieku i płci. 6

Tabela 4. Rodzaje gruntów w miejscowości Napiórki Butne. 7

Tabela 5. Zadania przewidziane do realizacji na terenie miejscowości 17

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2012-11-09 22:21:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2012-11-09 22:23:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009