☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

 

 

UCHWAŁA  NR XIX/82/2012

Rady Gminy Rzewnie

z dnia 6 września 2012 roku

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. C i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 1i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się zaciągnięcie w 2012 r. kredytu długoterminowego w wysokości 780 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na:

  • zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych”

– 180 000,00 zł,

  • zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków” – 200 000,00 zł,
  • spłatę w 2012 roku rat pożyczek w kwocie 400 000,00 zł.

   § 2.

Zabezpieczeniem kredytu długoterminowego będzie weksel in blanco na zasadach określonych w deklaracji wekslowej.

   § 3.

Źródłem pokrycia kredytu długoterminowego wraz z odsetkami będą dochody własne budżetu gminy Rzewnie, w tym:

  • dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • dochody z tytułu podatku od nieruchomości.

                                                       § 4.

Spłata nastąpi w latach 2013-2018.

§ 5.

Upoważnia się Wójta Gminy Rzewnie do podjęcia czynności formalno-prawnych mających na celu wykonanie postanowień uchwały o zaciągnięciu kredytu i wybór najkorzystniejszych ofert bankowych.

                                                                 § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                                 § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

                                                                                      Rady Gminy Rzewnie

                                                                                    /-/ Radziszewski Sławomir

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2012-09-20 10:07:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2012-09-20 10:09:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009