Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Rodzaj zamówienia- roboty budowlane

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rzewnie, woj. mazowieckie, 06-22 Rzewnie, Rzewnie 19, tel. 029- 761-34-31 Osoba upoważniona do kontaktów- Irena Dąbrowska, tel. 029- 761-34-31

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi gminnej Chrzanowo- Małki- Łasiewity- Pruszki w km 0+000,00 do 5+990,00

1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. przygotowanie istniejącej nawierzchni żwirowej poprzez wbudowanie kruszywa naturalnego,
 2. wykonanie warstwy bitumicznej z betonu asfaltowego na obciążenie KR2

2. Miejsce wykonania robót budowlanych Chrzanowo- Małki-Łasiewity-Pruszki

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 1. główny przedmiot: 45.23.32.20-7
 2. dodatkowy przedmiot: 45.23.3290-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. nawierzchnie żwirowe- warstwa górna 15 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie-pow. 30.900 m2,
 2. nawierzchnie z mieszanek minerahro-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cni. ( warstwa ścieralna)- pow. 29.650 m2,
 3. uzupelnienie poboczy drogi żwirem- pow. 13.000 m2,
 4. oznakowanie poziome i pionowe.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin zakończenia- 30.09.2006r.

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

].) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) wykażą, że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przynajmniej dwie roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,

odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

 1. udzielą gwarancji na roboty stanowiące przedmiot zamówienia min. 36 miesięcy,
 2. wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Na potwierdzenie wyżej wymienionych warunków Wykonawca będzie musiał złożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 71, poz. 645) w sprawie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy- par. 1 ust 1. pkt 1, 3,4,5,6 ust. 2 pkt 3,4.

WADIUM: 10.000 PLN

KRYTERIA OCENY OFERT

CENA: 100%

WARUNKI UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ DODATKOWYCH WYJAŚNIEŃ

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Rzewniu: Rzewnie 19, 06-225 lub za zaliczeniem pocztowym

Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia- 70 PLN + 22% VAT.

Okres związania ofertą: 60 dni licząc od dnia składania ofert, tj. do 15.11.2005 r.

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1) zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Rzewniu, 06-225 Rzewnie, Rzewnie 19.

Termin składania ofert upływa dnia 16.09.2005 r., godz: 11:30

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Rzewniu, 06-225 Rzewnie, Rzewnie 19, w dniu 16.09.2005 r., godz: 12:00

 

                                WÓJT GMINY RZEWNIE OGŁASZA

                 rokowania po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

na sprzedaż następującej nieruchomości stanowiącej mienie gminne:

 

 

Działki Nr 45/1 o pow. 700m2  i 45/5 o pow. 1000m2 położone w obrębie wsi Chrzczony zabudowane budynkiem byłego przedszkola

Działka Nr 45/1 posiada księgę wieczystą Nr 4891natomiast działka Nr 45/5 księgi wieczystej nie posiada.

Nie stwierdza się żadnych obciążeń i zobowiązań do w/w nieruchomości.

Na powyższą nieruchomość przeprowadzono przetargi w następujących terminach:

I –    16.11.2004r.

II -   14.01.2005r.

III – 21.06.2005r.

 

Cena wywoławcza – 80.000 zł.

 

Zaliczka wynosi 10% ceny wywoławczej.

 

Zaliczkę należy wnieść w gotówce  na konto BS Różan 29 8925 0006 0000 0273 2000 0120 najpóźniej do dnia .10.10.2005r. do godz. 14.00

 

Uchylenie się od zawarcia umowy skutkuje utratą zaliczki.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zostanie zaliczona  na poczet nabycia nieruchomości.

 

Uczestnicy biorący udział w rokowaniach winni złożyć pisemne zgłoszenie do dnia 10.10.2005r. do godz. 15.00 w zaklejonych kopertach.

Zgłoszenie powinno zawierać:

-          imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest 

osoba prawna lub inny podmiot,     

-         oświadczenie , że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

-         proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

-         proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

 

 

Rokowania odbędą się dnia 14.10.2005r. o godz10.00 w Urzędzie Gminy Rzewnie ( sala konferencyjna).

 

Osobami upoważnionymi do odbioru zgłoszeń są : Halina Garwacka, Grażyna Rzewnicka pok. Nr 4 Urzędu Gminy Rzewnie.

 

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznawać się telefonicznie 0 29 7613431 lub osobiście w pok. Nr 4  UG Rzewnie do dnia 10.10.2005r. do godz. 12.00

 

Urząd Gminy Rzewnie informuje, że ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.