ZARZĄDZENIE NR 11/2014 w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rzewnie za 2013 rok