ZARZĄDZENIE Nr 29/2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników

ZARZĄDZENIE   Nr 29/2013

Wójta Gminy Rzewnie

z dnia 22 sierpnia 2013r.

 

 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r.-„Wyprawka szkolna”.

 

 

            Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2013r ,poz.594) i  § 5 ust.3 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (j.t.Dz.U.z 2013r ,poz.818)  zarządza się, co następuje :

 

§ 1.

 

Ustala się termin składania wniosków do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2013/2014 o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r.-„Wyprawka szkolna”  do dnia 13 września 2013r.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                   Wójt

                                                                        (-) Wiesław Oborski

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                             

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mariusz Juchimowicz
(2013-08-23 16:24:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Juchimowicz
(2013-08-23 16:24:31)