ZARZĄDZENIE NR 15/2012 ie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzewnie za pierwsze półrocze 2012 roku