☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Środa 28.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Strategia RozwiązywaniaProblemów Społecznych Gminy Rzewnie na lata 2008- 2013

 

                                                                                                                             

 

                                                         Uchwała  Nr XXVI/112/08

                                                         Rady Gminy w Rzewniu

                                                         z dnia  30 grudnia 2008r.

  

 

                         w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rzewnie  na lata  2008- 2013.

 

                   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r.Nr 142,poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2008 Nr 115,poz.728) uchwala się , co następuje:

 

                                                                §  1.

 

 Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rzewnie na lata 2008-2013 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

                                                                §  2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzewnie.

 

                                                                §  3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                  Rady Gminy Rzewnie

                                                                                                   Sławomir Mróz

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Załącznik

                                                                                                             Do Uchwały Nr XXVI/112/08

                                                               Rady Gminy Rzewnie

                                                                    z dnia 30 grudnia 2008r.

 

 

Strategia

Rozwiązywania

Problemów Społecznych

Gminy Rzewnie

na lata

2008- 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

1. Część wstępna

1.1 Podstawy prawne

1.2 Wartości, zasady, definicje

2. Charakterystyka gminy

2.1 Informacje ogólne

3. Pomoc społeczna

3.1 Problemy społeczne gminy Rzewnie

4. Infrastruktura społeczna

5. Analiza SWOT

6. Część rozwojowa

7. Sformułowanie założeń (celów)

8. Harmonogram

9. Zarządzanie i monitoring

10. Ocena

11. Wnioski i uwagi końcowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.CZĘŚĆ WSTĘPNA

 

         Część wstępna zawiera elementarne informacje dotyczące zasad konstruowania dokumentu. Przedstawione w niej zostały aspekty prawne, będące podstawą działania samorządu lokalnego, zasady i wartości, na których opiera się lokalna polityka społeczna oraz najważniejsze informacje dotyczące metodyki pracy nad strategią.                    

 

 

1.1 Podstawy prawne

 

        Podstawy prawne regulujące system pomocy społecznej w Polsce zawarte są w następujących aktach prawnych:

Ustawa o pomocy społecznej. Warunki prawne i organizację systemu pomocy społecznej określa Ustawa z 12. 03. 2004r. O pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 nr 64 poz. 593). Ustawa o pomocy społecznej określa: zadania w zakresie pomocy społecznej; rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania; organizację pomocy społecznej; zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 228 poz.2 z 2003r. z późno zm.) regulująca nowy system poza ubezpieczeniowych świadczeń społecznych, finansowanych w całości ze środków budżetu państwa, całkowicie odrębny od systemu pomocy społecznej. Zamiast tak jak dotychczas szeregu różnych, niezależnych od siebie świadczeń ustawa ta wprowadza tylko jeden zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, które zastępują obecne zasiłki i świadczenia (np. zasiłek wychowawczy, zasiłek okresowy macierzyński z pomocy społecznej, gwarantowany zasiłek okresowy).

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej(Dz.U. Nr 86 poz.732 z 2005r. z późn.zm.) zmieniała ustawę o Funduszu Alimentacyjnym. Pozwoliło to na lepszy dostęp osób uprawnionych do organu wypłacającego świadczenia.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003r. Nr 122. poz. 1143). Ustawa o zatrudnieniu socjalnym stwarza szansę na powrót do społeczeństwa osobom, które z różnych powodów znalazły się na marginesie życia społecznego. Ustawa ma zastosowanie przede wszystkim do osób, które nie posiadają własnych dochodów, a w szczególności osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności, osób uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia, osób uzależnionych od narkotyków w procesie leczenia, osób chorych psychicznie, długotrwale bezrobotnych, byłych więźniów oraz uchodźców. Drugą formą pomocy przewidzianą w ustawie jest wsparcie zatrudnienia osób, które uległy wykluczeniu społecznemu.

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111, poz. 535, z późno zm.). Według ustawy ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. Ustawa przewiduje, że w działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne.

Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie ( Dz. U. nr 96 poz.873 z 2003r.). Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest aktem prawnym, wprowadzającym kompleksowe rozwiązania dotyczące podstawowych dziedzin działalności organizacji pozarządowych w Polsce. Obszary, które reguluje ustawa to: prowadzenie działalności pożytku publicznego (działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego), uzyskiwanie przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego oraz konsekwencje z tym związane (warunki uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego), nadzór nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego, wolontariat.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r., nowelizowana dnia 28 marca 2003 r. (Dz. U. z 1984r. Nr 35, poz 230, z późno zm.). Rozwiązywanie problemów alkoholowych zakłada, iż większość kompetencji i środków finansowych jest zlokalizowana na poziomie samorządów gmin, które na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskały kompetencje do rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.. Ustawodawca w art. 4 ust 1 stanowi: „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań gminy".

Ustawa o promocji zatrudnienia i rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1001). Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej są realizowane przez instytucje rynku pracy działające w celu: pełnego i produktywnego zatrudnienia; rozwoju zasobów ludzkich; osiągnięcia wysokiej jakości pracy; wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 13 października 1998 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 887). Ustawa określa: warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.  ( teks jednolity z dnia 1 września 2004 r., Dz.U. z 2004 , Nr 256, poz. 2572).

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych o charakterze obowiązkowym gminy należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Identyfikacja głównych obszarów problemowych w sferze pomocy społecznej w gminie Rzewnie dokonano na spotkaniu zespołu problemowego. Dokonując kolejnych przybliżeń, na zasadzie konsensusu, wyodrębniono główne obszary problemowe.

Dla poszczególnych problemów wyodrębniono priorytety, które są źródłami (przyczynami) tworzącymi te problemy. Ułatwiło to sformułowanie celów strategicznych dla poszczególnych obszarów problemowych a następnie sfery społecznej jako całości. Formułowanie tych celów poprzedzono analizą możliwości oraz ograniczeń istniejących w samym systemie pomocy społecznej jak i poza nim. Analizy dokonały zespoły robocze. Pozwoliło to określić rzeczywisty obraz warunków realizacji strategii i formułowania programów operacyjnych w gminie.

Na spotkaniach z członkami zespołu roboczego, dokonano analizy problemów, celów oraz działań realizacyjnych w poszczególnych sferach. Praca w zespołach prowadzona była zgodnie z metodą MAPS (metoda aktywnego planowania strategicznego) oraz zespołowymi technikami rozwiązywania problemów.

Podstawowe etapy pracy nad strategią w poszczególnych sferach obejmowały:

          1.           przegląd istniejącej sytuacji (diagnoza stanu) w poszczególnych sferach. Na tym etapie planowania strategicznego następuje konfrontacja uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych w analizowanych sferach.

          2.           Drugim etapem prac było określenie problemów w poszczególnych sferach. Problemy muszą dotyczyć poszczególnej sfery w zakresie pomocy społecznej. Przeprowadzona analiza problemów obejmowała:

-  przegląd istniejącej sytuacji w analizowanym obszarze;

-  wybór spośród problemów tych, które można uznać za najważniejsze.

Formułowanie celów.

Przygotowanie koncepcji projektów stymulujących zrównoważony rozwój społeczny.

 

 

1.2    Wartości , zasady , definicje

           

            Wartość to termin używany do określenia tego , co godne uznania i pożądania , cenne i dobre . Człowiek budujący swój system wartości pewne z nich  eliminuje (odrzuca jako złe , czyli traktuje je jako ,,antywartości ) , inne pozostawia i hierarchizuje według przypisywanej im ważności .

            Wartość jest cechą względną , a to oznacza , że nie zawsze , nie w każdym miejscu , nie przez wszystkich i nie w każdych okolicznościach przypisywana jest przedmiotom podlegającym ocenie .  Przedmiotami wartościowania w polityce społecznej są najczęściej stosunki społeczne , stan zaspokojenia potrzeb , instytucje społeczne , stosunki między człowiekiem a przyrodą .

            Polityka społeczna oparta na określonych zasadach , normach wartościach może być postrzegana jako przewodnik działania władz samorządowych różnych szczebli w celu:

-kształtowania warunków życia ludności oraz  stosunków międzyludzkich ,a także ogólnych warunków rozwoju;

-harmonizowania i godzenia rozbieżnych interesów różnych grup społecznych oraz tworzenia warunków dla pokoju społecznego między kapitałem a pracą .

Z wartości wynikają zarówno cele polityki społecznej, jak i zasady .Źródła ,z  których czerpie wartości polityka społeczna , są  bardzo różnorodne . Są to m. in. ideologie, doktryny społeczne i gospodarcze , społeczne oczekiwania  wyrażane za pośrednictwem różnych kanałów społecznej komunikacji ,normy zwyczajowe ,poglądy osób znaczących w społeczeństwie . W polityce społecznej , odwołującej  się do wartości cenionych przez społeczeństwo , ważny jest podział na wartości  odczuwane i uznawane . Wartości odczuwane wiążą się głównie ze sferą  emocjonalną , zaś uznawane opierają się na  przekonaniach , że pewne cechy powinny być odczuwane jako wartość .

            Zasady to ogólne doktryny i normy działania , którymi powinny kierować się podmioty polityki społecznej w realizacji podstawowego celu ,jakim jest zaspokojenie  potrzeb.  Zasady, które są najczęściej artykułowane bądź realizowane w polityce społecznej , a które stają się dla twórców strategii podstawowymi fundamentami budowania społeczności lokalnej ,wolnej od zagrożeń i problemów społecznych , to:

  1. Zasada samopomocy – przejawia się w istnieniu i rozwoju pomocy wzajemnej ludzi zmagających się z podobnymi problemami życiowymi oraz pomocy silniejszych dla słabszych; zazwyczaj w ramach niewielkich nieformalnych grup .

2 . Zasada przezorności – oznacza ,  że  bezpieczeństwo socjalne jednostki nie może być tylko efektem świadczeń ze strony społeczeństwa , ale wynikać powinno także z odpowiedzialności człowieka za przyszłość własną i rodziny .

3 . Zasada solidarności społecznej – najczęściej rozumiana jako przenoszenie konsekwencji , niekiedy utożsamiana z solidaryzmem społecznym , oznaczającym wyższość wspólnych interesów członków społeczeństwa nad interesami poszczególnych klas lub warstw .

4 . Zasada pomocniczości – oznacza przyjęcie określonego porządku , w jakim różne instytucje społeczne dostarczają  jednostce wsparcia , gdy samodzielnie nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb ; w pierwszej kolejności pomoc powinna pochodzić od rodziny ,a  następnie od społeczności lokalnej , a na końcu od państwa.

5 . Zasada partycypacji- wyraża się w takiej organizacji życia społecznego , która  poszczególnym ludziom zapewnia możliwość pełnej realizacji swoich ról społecznych , natomiast poszczególnym grupom pozwala zajęć równoprawne z innymi miejsce w społeczeństwie .

6 . Zasada dobra wspólnego –przejawia się w takich działaniach władz publicznych , które uwzględniają korzyści i interesy wszystkich obywateli i polegają na poszukiwaniu kompromisów tam , gdzie interesy te są sprzeczne .

7 . Zasada samorządności – stanowi realizację takich wartości , jak wolność i podmiotowość człowieka , a wyraża się w takiej organizacji życia społecznego , która jednostkom i grupom gwarantuje prawo do aktywnego udziału w istniejących instytucjach społecznych oraz tworzenia nowych instytucji w celu skuteczniejszego zaspakajania potrzeb i realizacji interesów .

8 . Zasada wielosektorowości – polega na równoczesnym funkcjonowaniu publicznych podmiotów polityki społecznej , organizacji pozarządowych i instytucji rynkowych ,które dostarczają środków i usług  służących zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa .

Polityka społeczna jako przewodnik czy tez wskazówka działania oparta na zadeklarowanych wartościach i zasadach, określa i wyjaśnia misję, obejmuje możliwości i cele przedsięwzięć organizacyjnych, wymusza odpowiednie zachowania, nakreślając przydział odpowiedzialności i towarzyszącą temu deklaracje kompetencji na wszystkie poziomy organizacyjne.

      W polityce społecznej terminem „problemy społeczne” oznacza się wszelkiego rodzaju dolegliwości, zakłócenia, niedogodności występujące w życiu zbiorowym. Natomiast określeniem „kwestia społeczna” wyróżnia się wśród nich te, które:

·        odznaczają się szczególna dolegliwością dla potencjału osobowego społeczeństwa,

·        są następstwem niedostosowania sposobu, w jaki funkcjonuje społeczeństwo, do podstawowych potrzeb indywidualnych i zbiorowych,

·        nie są możliwe do rozwiązania siłami pojedynczych grup ludzkich.

            W węższym znaczeniu termin „kwestia społeczna” oznacza konkretny problem o szczególnie wysokim stopniu dotkliwości dla życia i współdziałania członków społeczności. W szerszym znaczeniu termin ten oznacza natomiast sprzeczność pomiędzy zasadami obowiązującymi w danym społeczeństwie, formacji ustrojowej czy nawet cywilizacji, a dążeniami jednostek i zbiorowości do godnego życia. Przyjmuje się, że źródła kwestii społecznych tkwią wewnątrz społeczeństwa, w mechanizmach życia zbiorowego i mogą być- jak każdy problem społeczny- ograniczane i rozwiązywane we wszystkich skalach współżycia: od rodziny poprzez środowiska lokalne i zawodowe po skalę ogólnopaństwową czy międzynarodową.

            Mechanizmów powstawania problemów społecznych i kwestii społecznych upatrywać należy w funkcjonowaniu społeczeństwa. Są nimi przede wszystkim:

·        dezorganizacja społeczeństwa,

·        gwałtowna zmiana społeczna,

·        opóźnienia kulturowe,

·        przemiany gospodarcze wyprzedzające przemiany w sposobie myślenia i działania,

·        złe funkcjonowanie instytucji politycznych czy administracyjnych,

·        niekompetencja polityków czy urzędników państwowych,

·        dysfunkcjonalność instytucji społecznych,

·        dominacja grup społecznych, eksploatacja, wyzysk,

·        nierówności społeczne, niesprawiedliwość społeczna,

·        złe funkcjonowanie instytucji edukacyjnych,

·        nieprzystosowanie do pełnienia określonych ról społecznych.

            Funkcjonujące w środowisku lokalnym kwestie i problemy społeczne prowadza do wykluczenia społecznego, czyli sytuacji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej jednostce lub grupie zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób. Środkiem umożliwiającym przeciwdziałanie tej sytuacji jest integracja społeczna oparta na zasadach dialogu, wzajemności i równorzędności.

            Podejmowane w tym celu działania wspólnotowe służą budowie społeczeństwa opartego na demokratycznym współuczestnictwie, rządach prawa i poszanowaniu różnorodności kulturowej. W społeczeństwie tym obowiązują i są realizowane podstawowe prawa człowieka i obywatela oraz skutecznie wspomaga się jednostki i grupy w realizacji ich celów życiowych.

 

 

2. CHARAKTERYSTYKA GMINY

 

2.1 Informacje ogólne

Położenie geograficzne, powierzchnia, ludność

 

 

Mapa 1. Podział administracyjny województwa mazowieckiego

 

            Gmina Rzewnie położona jest w południowo- wschodniej części ziemi makowskiej w dolinie dolnej Narwi. Wschodnią i południową granicę gminy stanowi rzeka Narew. Od zachodu graniczy ona z gminami Szelków i Czerwonka, od północy z miastem i gminą Różan. Cały teren gminy położony jest w zakolu rzeki Narew.

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. Powiat makowski

 

 

            Gmina Rzewnie jest gminą wiejską o powierzchni 112 km2. W skład gminy wchodzi 25 sołectw (33 miejscowości wiejskie). Gmina Rzewnie jest jedną z 10 gmin powiatu makowskiego (województwo mazowieckie) .

Kluczowe dla oceny szans rozwojowych gminy jest przeanalizowanie jej powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi w ramach regionu i ocena, jak gmina sytuuje się w systemie tych powiązań. W przypadku Gminy Rzewnie widoczne jest przede wszystkim dobre powiązanie z komunikacyjne z większymi ośrodkami miejskimi. Najważniejsza z punktu widzenia szans rozwojowych gminy jest droga krajowa nr 61, która bezpośrednio przebiega przez sąsiednią gminę Różan. Gmina nie posiada linii kolejowej. Sieć dróg gminnych oraz powiatowych – abstrahując  w tym momencie od ich stanu technicznego ­jest ukształtowana prawidłowo i obejmuje równomiernie cały teren gminy. Drogi gminne obsługują w wielu przypadkach funkcje o znaczeniu ponadlokalnym. Bardzo duże znaczenie dla rozwoju gminy ma droga łącząca Rzewnie z drogą krajową nr 61.

Generalnie, gmina Rzewnie nie posiada jednak dobrego położenia geostrategicznego. Znajduje się w dużej odległości od miasta wojewódzkiego i daleko od kluczowych dla rozwoju Polski ciągów komunikacyjnych. Położenie to powoduje, że gmina nie jest dobrym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej. Gmina jest natomiast odpowiednim miejscem do prowadzenia upraw ekologicznych oraz posiada potencjał rozwojowy w sektorze turystyki ze względu na swoje walory przyrodnicze, a także położenie.

 

 

Ludność

 

Liczba ludności gminy Rzewnie wynosi 2784 mieszkańców. Gęstość zaludnienia to 25 mieszkańców / 1 km2.

 

Liczba mieszkańców utrzymuje lekką tendencję spadkową, w dużej mierze jest to wynik ujemnego przyrostu naturalnego na terenie gminy do którego przyczynia się migracja młodych ludzi w poszukiwaniu pracy do większych miast.

 

Rok

Liczba ludności

2005

2897

2006

2863

2007

2863

 

 

 

 

Środowisko przyrodnicze

 

Gleby

Na terenie gminy użytki rolne zajmują około 7,5 tys. ha, łąki i pastwiska 2,5 tys. ha, lasy około 1,8 tys. ha. Lasy w gminie zajmują około 24% ogólnej powierzchni. Należą one w większości do indywidualnych właścicieli.

Wśród gruntów ornych wyróżnić można czarne ziemie zdegradowane i właściwe, gleby brunatne wuługowane i właściwe oraz gleby pseudobielicowe. Około 75 % użytków rolnych to grunty klasy V i VI. Znajdują się one głównie w centralnej części gminy.

Jakość użytków zielonych jest stosunkowo lepsza niż gruntów ornych. Na obszarze gminy istnieje około 700 gospodarstw. Średnia powierzchnia gospodarstw kształtuje się od 9,57 ha w Orłowie do 22,25 ha w Mroczkach Kawkach. Dominującą rolę odgrywa żyto, którym obsiewa się około 50% gruntów ornych. Dalsze miejsca zajmują owies i ziemniaki. W północnej części gminy występują gleby przydatne dla wszystkich kierunków upraw sadownictwa i ogrodnictwa. Warunki te nie są jednak na razie właściwie wykorzystane, gdyż brak przetwórni owoców i warzyw ogranicza rozwój intensywniejszej produkcji warzywniczo-sadowniczej.

 

 

Dziedzictwo kulturowe i turystyka

 

W obrębie wsi Brzóze Duże znajduje się wyrobisko pożwirowe wypełnione wodą, mające połączenia z Narwią. Powierzchnia utworzonego w ten sposób jeziora wynosi około 100 ha a jego wody zaliczane są do wyższej klasy czystości niż woda w Narwi. Łagodne brzegi wyrobiska utworzyły plaże. Obszary starorzeczy Narwi są bardzo atrakcyjne ze względu na unikalną florę i miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków.

Na terenie gminy nie ma zakładów przemysłowych zanieczyszczających atmosferę lub wodę, dlatego warunki są sprzyjające rozwojowi rekreacji i wypoczynku sobotnio-niedzielnego.

Walory te dostrzegają zwłaszcza mieszkańcy Warszawy, którzy zasiedlili około 700 działek letniskowych. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy przewidziano jeszcze miejsca dla dalszych 100 działek znajdujących się we wsi Mroczki Kawki, Brzóze Małe, Drozdowo, Orłowo i Bindużka.

Tereny czyste ekologicznie, a takimi są tereny Gminy Rzewnie, stwarzają korzystne warunki do uprawiania turystyki wycieczkowej, przede wszystkim pieszej, rowerowej oraz wodnej. Ze względu na peryferyjne położenie względem większych ośrodków miejskich gmina Rzewnie jest wspaniałym miejscem do spędzania wolnego czasu w zaciszu lasów, łąk i wspaniałych krajobrazów.

Ze względu na relatywnie niskie ceny działek pod budowę gmina jest znakomitym miejscem do budowy domków letniskowych.

Gmina dołoży wszelkich starań, aby propagować walory turystyczne, co przyczynić się może do rozwoju gospodarczego całej gminy.

Rozwój turystyki w gminie Rzewnie należy analizować w szerszym kontekście, czyli położenia i walorów całego powiatu. Rozwój turystyki może być kluczowy dla gminy i prowadzić do zmian w gospodarce gminy.

Władze gminy Rzewnie muszą podjąć środki, aby zapewnić rozwój agroturystyki w gminie, co może stać się dodatkowym dochodem mieszkańców.

 

 

3. POMOC SPOŁECZNA

 

Informacje ogólne

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu zatrudnia 6 osób, w tym kierownik , 2 pracowników socjalnych, 2 pracowników wykonujących usługi opiekuńcze oraz 1 pracownik do spraw obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

Zadania realizowane przez OPS dzielą się na : zadania zlecone oraz

zadania własne gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem zadań wynikających z Ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 228, poz. 2255 z późno zm.) i Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz.U.Nr 86 poz.732 z późn.zm.)

Ponadto OPS realizuje inne zadania i Programy Rządowe określane odrębnymi przepisami.

 

 

 

 

3.1 Problemy Społeczne Gminy Rzewnie

Codziennemu życiu Gminy Rzewnie towarzyszą liczne problemy, które swoim zasięgiem obejmują coraz większą grupę ludzi i coraz młodsze pokolenia. Zmuszają one część społeczności gminy do szukania różnych form pomocy w tym i korzystania z pomocy OPS. Liczba rodzin korzystających z pomoc . Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu w latach 2005- 2007 kształtuje się następująco:

 

 

 

Rok

2005

2006

2007

Liczba rodzin

 

 

 

objętych pomocą

154

144

152

Liczba osób w

 

 

 

rodzinach

582

533

540

*dane OPS w Rzewniu

 

Najczęstszymi przyczynami kwalifikowania do pomocy OPS jest : ubóstwo, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, niepełnosprawność, długotrwała choroba.

Z pomocy korzystają również osoby z trudnościami w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, powodem przyznania pomocy bywa także alkoholizm, potrzeba ochrony macierzyństwa itd.

 

 

Bezrobocie

Bezrobocie jest poważną kwestią społeczną, która dotyczy znacznych obszarów społecznych oraz która kumuluje szereg negatywnych cech położenia materialnego i społecznego. Skutki i straty społeczne, które powoduje są trudne do oszacowania. Pojawia się na niepokojącą skalę degradacja dużych grup społecznych i to nie tylko bezrobotnych ale także ich rodzin. Utrata pracy, przejście na zasiłek, z kolei jego utrata i potrzeba korzystania z pomocy społecznej - prowadzi do ubóstwa ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Problemu tego nie jest w stanie rozwiązać gmina czy powiat, które starają się minimalizować jego skutki.

Bezrobocie poprzez zubożenie materialne wywołuje wiele negatywnych zjawisk społecznych - najbardziej poważny jest jego wpływ na życie rodzinne.

Skutkami bezrobocia są:

-ryzyko wykluczenia społecznego,

-dezintegracja rodziny - zmiana sytuacji emocjonalnej ( osłabienie autorytetu rodziców, zmniejszenie wsparcia emocjonalnego i solidarności wewnątrzrodzinnej),

-zwiększenie możliwości wystąpienia patologii życia rodzinnego

 ( przypadki przemocy, sięganie po alkohol),

-izolacja społeczna (ograniczenie kontaktów ze znajomymi i dalszą rodziną),

-zasadnicza zmiana poziomu życia, sytuacji materialnej rodziny, co może powodować konieczność korzystania z pomocy społecznej).

Pomocą dla osób bezrobotnych z terenu gminy Rzewnie zajmuje się głównie Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Maz., gdzie osoby bezrobotne mogą skorzystać z różnych form pomocy finansowanych z Funduszu Pracy, są to:

- Zasiłki dla bezrobotnych,

- Świadczenia przedemerytalne,

-  Pośrednictwo pracy,

-Szkolenia i przekwalifikowania bezrobotnych i zasiłki szkoleniowe,

-Prace interwencyjne i roboty publiczne,

- Aktywizacja zawodowa absolwentów,

- Przygotowanie zawodowe młodocianych,

-Pożyczki na tworzenie małych przedsiębiorstw.

Poniższe tabele przedstawiają strukturę osób bezrobotnych z terenu gminy Rzewnie w latach 2005-2007 oraz stopę bezrobocia w powiecie makowskim na dzień 30 listopada 2007 roku.

 

Rok 2005

 

 Gmina

 

Lista zarejestrowanych bezrobotnych

 

Ogółem

 

Kobiety

 

Z prawem do zasiłku

 

ogółem

 

Kobiety

 

Rzewnie

 

249

 

105

 

27

 

10

 

 

 

Rok 2006

 

 

 

Gmina

 

 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

 

 

Ogółem

 

 

 

Kobiety

 

 

Z prawem do zasiłku

 

Do 25 roku

 

 

 

Długotrwale

 

 

 

Powyżej 50 roku

 

 

Ogółem

 

Kobiety

 

Rzewnie

239

113

19

9

69

180

29

 

 

 

 

 

Rok 2007

 

 

 

Gmina

 

 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

 

 

Ogółem

 

 

 

Kobiety

 

 

Z prawem do zasiłku

 

Do 25 roku

 

 

 

Długotrwale

 

 

 

Powyżej 50 roku

 

 

Ogółem

 

Kobiety

 

Rzewnie

233

95

24

5

71

180

36

* dane PUP Maków Maz.

 

 

 

Stan w końcu miesiąca

Bezrobotni w tys.

Stopa bezrobocia (w % aktywnych zawodowo)

Styczeń

4,8

23,6

Luty

4,8

23,5

Marzec

4,7

23,1

Kwiecień

4,6

22,7

Maj

4,5

22,3

Czerwiec

4,5

22,2

Lipiec

4,4

21,7

Sierpień

4,3

21,4

Wrzesień

4,4

21,7

Październik

4,3

21,2

Listopad

4,.3

21,2

Grudzień

 

 

* stopa bezrobocia w powiecie makowskim, dane PUP

 

 

 

 

Od 2005 roku zaznacza się minimalny spadek osób bezrobotnych w gminie. Z danych wynika że w stopa bezrobocia w listopadzie 2007 roku wynosiła 21, 2 %.

Wiele rodzin pozbawionych podstawowych środków do życia z racji braku pracy zwróciła się do OPS w latach 2005 - 2007 z pomocy skorzystało:

 

 

 

 

 

 

ROK

 

2005

2006

2007

Liczba

 

rodzin

 

 

 

korzystających

z

59

57

58

pomocy

 

 

 

 

 

Liczba

osób

w

 

 

 

rodzinach

 

250

246

243

 

 

 

 

 

 

* dane OPS w Rzewniu

 

Głównym źródłem utrzymania osób bezrobotnych na terenie gminy są prace dorywcze, sezonowe, nielegalne zatrudnienie, sprzedaż runa leśnego oraz owoców i warzyw z własnej uprawy oraz pomoc społeczna i pomoc rodziny.

Źródła te nie gwarantują stabilności finansowej rodzin dlatego też częstym zjawiskiem jest emigracja zarobkowa oraz postawy roszczeniowe.

 

Alkoholizm

            Rodziny z problemem alkoholowym to rodziny w których choć jedna osoba zażywa alkohol w sposób, który przynosi szkody pozostałym jej członkom. Osoba taka dostarcza swoim bliskim niepotrzebnych problemów życiowych , finansowych i emocjonalnych.

W chwili obecnej najbardziej niepokojące zjawiska związane z wzrastaniem liczby osób uzależnionych od alkoholu oraz stale postępującego obniżania się wieku pierwszego z nim kontaktu.

Problem nadużywania alkoholu dotyczy znacznej liczby rodzin z terenu gminy. W niektórych domach jest to problem codzienny, w innych nadużywanie alkoholu ma charakter sporadyczny, okazjonalny.

Na terenie powiatu makowskiego działa Poradnia Uzależnień oraz Poradnia Rodzinna, która zajmuje się leczeniem uzależnień, psychoterapii zaburzeń emocjonalnych u dorosłych i dzieci, interwencjami kryzysowymi oraz udziela wsparcia psychologicznego i konsultacji prawniczych.

Rodziny z problemem alkoholowym korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu w latach 2005- 2007

 

Rok

 

2005

 

 

2006

 

 

2007

 

 

Liczba rodzin korzystających z pomocy

 

 

 

17

 

 

 

 

16

 

 

 

11

 

Liczba osób w rodzinach

 

 

83

 

77

 

28

 

• dane OPS w Rzewniu

 

 

Na terenie gminy Rzewnie działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisję stanowi 5 osób ( Kierownik OPS, Policjant, 2 Radnych oraz Pracownik Urzędu Gminy).

            Niepokojącym zjawiskiem jest zażywanie alkoholu przez młodzież gimnazjalną. Przypadki takie zdarzają się sporadycznie, niezależnie od środowiska, z jakiego dziecko pochodzi. Problem ten został zaobserwowany przez nauczycieli. Przyczyną jest łatwy dostęp do alkoholu dla osób niepełnoletnich.

            Profilaktyka antyalkoholowa w szkołach na terenie gminy jest szeroko zakrojona i realizowana poprzez promocje zachowań prozdrowotnych . Nauczyciele realizują szkolne programy profilaktyczne podczas zajęć wychowawczych, plastycznych, humanistycznych. Zajęcia dotyczą profilaktyki wszelkich uzależnień : nikotynowych, alkoholowych oraz narkotykowych.

 

 

 

Przemoc w rodzinie

Przemoc występująca w rodzinie jest jedną z najpoważniejszych dysfunkcji. Art. 207 § 1 Kodeksu karnego definiuje: "przemoc w rodzinie to zamierzone wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody". Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Niestety zjawisko to stale wzrasta, jego główną przyczyną najczęściej jest alkohol. Przemoc dotyka głównie kobiety oraz dzieci.

Informacja o niej dociera do Policji i OPS lub innej służby społecznej. Policja i OPS otrzymując zgłoszenie informują pokrzywdzonych o przysługujących im prawach oraz możliwości korzystania z pomocy i wsparcia wyspecjalizowanych instytucji.

Zgłoszenie prowadzi do wizyty w domu pokrzywdzonych, stałym kontaktem z zagrożoną rodziną, rozpoznanie skali zjawiska, motywowanie ofiar przemocy w rodzinie do działania, opracowaniu planu pomocy. Zjawisku przemocy domowej towarzyszy najczęściej nadużywanie alkoholu. Skala zjawiska jest trudna do oszacowania ze względu na niską świadomość społeczną, spowodowaną mentalnością mieszkańców oraz niechęcią do wtrącania się w sprawy rodzinne. Zjawisko to zostało zaobserwowane przez pracowników socjalnych.

Na terenie gminy nie ma możliwości odizolowania ofiar od sprawców przemocy - gmina nie dysponuje mieszkaniami zastępczymi.

 

 

Ubóstwo

Za ubóstwo uznaje się stan, kiedy jednostce czy rodzinie brakuje środków na zaspokojenie potrzeb, uznawanych w danej społeczności za niezbędne. Pod pojęciem „podstawowe potrzeby" kryją się poza wyżywieniem, którego nikt nie kwestionuje, takie potrzeby jak: ubranie, mieszkanie, ochrona zdrowia, uzyskanie wykształcenia.

Ubóstwo jest obecnie jednym z poważniejszych powodów przyznania pomocy przez OPS. Niestety zjawisko to staje się coraz bardziej widoczne, ze względu na pogłębiające się dysproporcje. Ubóstwo jest zjawiskiem niebezpiecznym, ponieważ może powodować m. in. trwałe urazy psychiczne i długotrwałe skutki społeczne np.

utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z szans zdobycia wykształcenia i zachowania dobrego stanu zdrowia, wzrost przestępczości i patologii społecznej.

Brak wystarczających środków do życia staje się znacznym zjawiskiem społecznym na terenie gminy Rzewnie.

Z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej z powodu ubóstwa w latach 2005 - 2007 skorzystała następująca liczba rodzin:

 

 

 

Rok

 

2005

 

2006

 

2007

Liczba rodzin korzystających z pomocy

 

 

77

 

 

76

 

 

78

 

Liczba osób w rodzinach

 

 

384

 

372

 

327

* dane OPS w Rzewniu

 

Powyższe dane wykazują liczbę rodzin ubogich ( tzn. osób o dochodach poniżej kryterium dochodowego) korzystających z OPS w Rzewniu. Ponieważ ubóstwo jest spowodowane różnymi czynnikami np.; bezrobociem, bezradnością w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego czy alkoholizmem członka rodziny, nie zawsze jest główną przyczyną przyznania pomocy.

Gmina Rzewnie jest gminą rolniczą, w której przeważają małoobszarowe gospodarstwa o niskich dochodach. Tereny nadnarwiańskie a mianowicie wioski: Grudunki, Łachy Nowe, Lachy Włościańskie, Orłowo, Nowe Drozdowo, Drozdowo należą do obszarów

o najbardziej  niekorzystnych warunkach gospodarowania w związku niską klasą ziemi- przeważa VI klasa z czym wiąże się fakt iż dochody rodzin są poniżej kryterium dochodowego. Prawie każda rodzina kwalifikuje się do pomocy z OPS. Rodziny z tych terenów poza gospodarstwem rolnym szukają innych form wsparcia finansowego a także pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej. Istotny wpływ na ubóstwo ma także fakt, iż w okolicznych miastach brak jest przemysłu, który wpłynąłby na lokalny rynek pracy. Ważnym elementem wpływającym na zjawisko ubóstwa są patologie społeczne, mające swe źródło przede wszystkim w alkoholizmie. Często też na sytuację ekonomiczną rodziny ma wpływ tzw. niezaradność życiowa.

 

Edukacja

 

Analizując potrzeby dzieci i młodzieży, wskazano na konieczność rozszerzenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz zagospodarowania czasu wolnego, konieczność pogłębiania współpracy pomiędzy istniejącymi na terenie gminy instytucjami podejmującymi problematykę opieki nad dziećmi i młodzieżą.

Wskazując najistotniejsze problemy społeczne pedagodzy wymienili : niszczenie mienia szkolnego, agresje, brak ofert spędzania wolnego czasu, brak ofert dla 3 - 5 latków.

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Rzewniu oraz filia w Orłowie, jako jedyne instytucje kultury.

W ramach biblioteki funkcjonuje czytelnia internetowa (stanowią ją 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu). Prowadzenie działalności utrudniają słabe warunki lokalowe.

Na terenie gminy odbywają się imprezy kulturalne jak: Festyn rodzinny oraz Dzień Dziecka.

Ośrodkami rozwoju kultury w Gminie są także szkoły. Działają w nich kółka zainteresowań, lecz niewystarczająco.

Szkoły organizują otwarte imprezy, jak: święto rodziny, dzień sportowca, dni patrona szkoły, dni otwarte szkół itd.

Brak odpowiedniej struktury instytucji kultury powoduje, że dostęp do kultury jest utrudniony. Zapewnienie dostępności mogłoby nastąpić m.in. przez utworzenie świetlic wiejskich w szczególności w większych miejscowościach.

Infrastruktura sportowa obejmuje małą salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Rzewniu i boiska trawiaste, boisko do piłki nożnej i siatkowej znajduje się także przy Szkołach Podstawowych w Nowym Sielcu, Orłowie i Drozdowie.

Rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy odbywa się w oparciu o Gimnazjum i Szkoły Podstawowe.

Przy Szkole Podstawowej w Rzewniu od 1998 roku działa Uczniowski Klub Sportowy "WYŚCIG" przy Szkole Podstawowej w Nowym Sielcu także działa Uczniowski Klub Sportowy "SIELC". Głównym celem Klubów jest propagowanie sportu wśród młodzieży, organizowanie imprez sportowych i sportowych zajęć pozalekcyjnych. Główne sekcje to piłka nożna, lekkoatletyka, unihokej .

 

OCHRONA ZDROWIA

                                                          

Niepełnosprawność i długotrwała choroba

Niepełnosprawność jest stanem będącym efektem dysfunkcji natury fizycznej lub psychicznej, ubytku anatomicznego wynikły z urazów, schorzeń lub zaburzeń rozwojowych i powodujących znaczące ograniczenie możliwości wykonywania podstawowych czynności życiowych tj. samoobsługa, przemieszczanie się , czynności manualne, orientacja w otoczeniu, zdolności komunikowania się z innymi ludźmi oraz czynności związane z uczeniem się, wykonywaniem pracy, życiem rodzinnym czy prowadzeniem gospodarstwa domowe. Sytuacja osób niepełnosprawnych jest trudna. Niepełnosprawni fizycznie mają olbrzymie trudności m.in. ze swobodnym poruszaniem się (bariery architektoniczne). Bariery te nie tylko utrudniają ale wręcz uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w normalnym życiu . Osoby niepełnosprawne psychicznie postrzegane są zazwyczaj jako nieprzewidywalne, a co za tym idzie również niebezpieczne. Największym jednak problemem dla ludzi niepełnosprawnych są czynniki psychologiczne i społeczne - trudność w akceptacji samego siebie i swoich schorzeń oraz brak zrozumienia ze strony ludzi zdrowych.

Niepełnosprawność jest jednym z wielu powodów przyznawania pomocy, ponieważ sytuacja taka powoduje pogorszenie kondycji finansowej rodziny, przez zwiększenie wydatków na leczenie i rehabilitację. Dlatego też rodziny zwracają się o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu. Prócz zasiłków stałych OPS udziela świadczeń okresowych z powodu niepełnosprawności oraz zasiłków celowych i specjalnych celowych.

 

Liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej z powodu niepełnosprawności w latach 2005 – 2007

 

 

ROK

 

 

 

2005

 

 

 

2006

 

 

 

2007

 

 

Liczba rodzin korzystających z pomocy

 

 

 

 

22

 

 

20

 

 

22

 

Liczba osób w rodzinie

 

 

54

 

65

 

56

*dane OPS w Rzewniu

Osoby niepełnosprawne, którym gmina nie jest w stanie zapewnić całodobowej opieki i pielęgnacji mogą zostać skierowane do ZOL lub DPS. Na terenie powiatu makowskiego działa Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz Zakład Opiekuńczo - Leczniczy przy ZOZ w Makowie Maz.

Osoby niepełnosprawne mogą także liczyć na pomoc w formie usług opiekuńczych.

Osoby przewlekle chore spotykają się z podobnymi problemami jak osoby niepełnosprawne, ponieważ często nie są w stanie aktywnie uczestniczyć w tzn. normalnym życiu. Borykają się również z bezrobociem, utrudnieniami w dostępie do specjalistycznej opieki medycznej, czy dużymi kosztami procesu leczenia. W chwili obecnej problemem są tzw. choroby cywilizacyjne - dotykające najczęściej ludzi młodych i w średnim wieku. Podstawową placówką ochrony zdrowia na terenie gminy jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Grossmed" w Rzewniu, posiadający gabinet lekarza rodzim1ego, zabiegowy i dentystyczny. W zakresie lecznictwa specjalistycznego oraz zamkniętego mieszkańców gminy Rzewnie obsługuje Zakład Opieki Zdrowotnej w Makowie Maz.

Ciężka, długotrwała choroba wiąże się z ponoszeniem kosztów leczenia. Osoby takie często pozostają bezrobotne ze względu na stan zdrowia nie mogą ubiegać się i podjąć pracy. Sprawy te mają zasadniczy wpływ na sytuację materialną rodzin osób chorych, dlatego też często stają się klientami OPS.

 

 

 

Z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu z powodu długotrwałej choroby w latach 2005-2007 skorzystało:

 

 

 

ROK

 

2005

 

2006

 

2007

 

Liczba rodzin korzystających z pomocy

 

12

 

11

 

12

 

Liczba osób w rodzinach

 

51

 

34

 

46

*dane OPS w Rzewniu.

 

 

Integracja Społeczna

Na terenie gminy brak jest imprez cyklicznych na szeroką skalę, które korzystnie wpływałyby na integrację mieszkańców. Nie ma także zaangażowania mieszkańców w organizowanie imprez . Należy pobudzić aktywność mieszkańców poprzez metody aktywizujące.

Metody aktywizujące przywiązują dużą wagę do łączenia teorii z praktyką, rozwijanie wiedzy dotychczas posiadanej i wykorzystanie jej do rozwiązywania konkretnych problemów, do pracy grupowej. Należy im uświadomić cel ich działania wraz z umotywowaniem potrzeby jego osiągnięcia. Poprzez pobudzenie aktywności, inteligencji, ale tez przede wszystkim wyobraźni, emocji i pomysłowości dąży się do poprawy zaistniałej negatywnej sytuacji.

 

Bezpieczeństwo publiczne

Przestępczość jest jednym ze zjawisk społecznych, które odciskają dotkliwie piętno na funkcjonowaniu lokalnej społeczności. Jest to margines życia społecznego, ale intensywność zdarzeń oraz częstotliwość, z jaką występują, mogą mieć wpływ na formułowanie się postaw i zachowań ludzi tworzących społeczność gminy.

Posterunek Policji w Różanie obejmuje swoim działaniem teren trzech gmin Różan, Rzewnie, Młynarze. Stan etatowy jednostki to 10 policjantów. Na teren gminy Rzewnie przydzielony jest 1 dzielnicowy.

Znaczącym problemem na terenie gminy Rzewnie jest wandalizm, pijani kierowcy, oraz brak porządku.

 

Przestępstwa o charakterze kryminalnym w 2007 r.

Liczba

 

1. Włamanie

 

 

1

2. Kradzieże

 

3

3. Bójka, pobicie

 

1

 

4. Przestępstwa drogowe (kierowanie po spożyciu alkoholu)

 

6

Zniszczenia mienia

3

*dane KP w Różanie rok 2007.

 

 

 

POZOSTALE PROBLEMY SPOŁECZNE

Starzenie się społeczeństwa

 

Przy powszechnym zjawisku występowania procesu starzenia się społeczeństwa, problem opieki nad osobami starszymi staje się coraz poważniejszy. Niekorzystnym zjawiskiem jest również liczba osób całkowicie samotnych. Osobom takim należy zapewnić dostęp do usług bytowych, urzędowych, mieszkaniowych, intelektualnych oraz zdrowotnych. Ludzie starsi i samotni potrzebują szczególnego rodzaju wsparcia - jak najdłuższego utrzymania ich we własnym środowisku. Należy podejmować działania, które ułatwią im życie, a także wydłużą okres ich samodzielności.

W gminie Rzewnie ludzie starsi mają zapewniony dostęp do podstawowych świadczeń zdrowotnych świadczonych przez lekarza rodzinnego oraz usług opiekuńczych organizowanych przez naszą gminę. Ale zdecydowanie brakuje klubów i świetlic gdzie ludzie starsi mogliby się spotkać. W naszej gminie jedynym miejscem spotkań jest kościół, lecz osoby starsze schorowane, niepełnosprawne fizycznie mieszkające we wioskach odległych od Rzewnia nie są w stanie pokonać takiej drogi i są skazane na samotność. Osoby starsze, które nie są w stanie prawidłowo funkcjonować w środowisku mogą liczyć na pomoc w formie usług opiekuńczych. Zatrudnione są 2 opiekunki domowe, które w chwili obecnej opiekują się 6 osobami. Lecz niektórym osobom nie jesteśmy w stanie zapewnić całodobowej opieki i pielęgnacji (osoby takie muszą być skierowane do Domu Pomocy Społecznej, co wiąże się z kosztami obciążającymi budżet gminy).

 

 

 

Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych

Znaczącą część osób zgłaszających się do OPS stanowią rodziny z trudnościami opiekuńczo wychowawczymi. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci łączy się z innymi dysfunkcjami takimi jak: uzależnienie, przemoc domowa, zaburzenia równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, niezaradności prowadzenia gospodarstwa domowego, problemy wychowawcze w środowisku rodzinnym, szkolnym - ujawniające się w postaci zachowań buntowniczych, agresywnych, konfliktowych, łamania przez dzieci i młodzież panujących obyczajów, norm i wartości.

W wielu sytuacjach dzieci pochodzące z tych rodzin pozostawione są same sobie, większość wolnego czasu spędzają wśród rówieśników, częściej pojawiają się u nich problemy w szkole (mniej czasu poświęcają przygotowaniu się do lekcji, przeżywają więcej porażek szkolnych w efekcie czego rezygnują z wysiłku w zdobywaniu wiedzy) w takiej sytuacji rodzice nie pomagają lecz podwyższają wymagania w stosunku do ocen i zachowania dziecka lub też w ogóle przestają się nim interesować. Dzieci odrzucane przez środowisko rodzinne szukają akceptacji wśród rówieśników, łączą się w grupy subkulturowe, zaczynają wagarować, uciekać z domu i popadać w konflikty z prawem.

 

 

 

 

Liczba rodzin korzystających z pomocy OPS z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego w latach 2005-2007

 

 

ROK

 

 

2005

 

 

 

2006

 

 

 

2007

 

 

 

Liczba rodzin korzystających z pomocy

 

 

 

 

27

 

 

 

32

 

 

 

28

 

 

Liczba osób w rodzinie

 

 

161

 

190

 

173

* dane OPS w Rzewniu

 

Jednym z ważniejszych problemów młodzieży jest brak perspektyw, co do życia i pracy na terenie rodzinnej miejscowości, gminy czy najbliższego jej sąsiedztwa. Istotnym problemem jest brak dostępu do placówek kulturalnych, klubów, obiektów sportowych otwartych oraz hal sportowych. Młodzież często boryka się również z brakiem środków na kształcenie i dokształcanie oraz na pomoce naukowe, co może mieć wpływ na jej start życiowy.

Na terenie gminy dzieci i młodzież mają zapewniony dostęp do szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego. Szkoły ponadgimnazjalne znajdują się w pobliskich miastach : Różanie, Makowie Maz. Młodzież uczęszcza również do placówek w Ostrołęce oraz Pułtusku.

Na terenie gminy jest ograniczony dostęp do bazy rekreacyjno - sportowej (obiekty sportowe znajdują się przy szkołach), brak jest również obiektów kulturowych. Brakuje przede wszystkim miejsc gdzie mogłaby się spotkać, rozwijać zainteresowania, spędzać aktywnie czas wolny.

Niestety na sytuację dzieci i młodzieży mają również wpływ niekorzystne zjawiska społeczne rodzin: tj. ubóstwo, bezrobocie rodziców, alkoholizm lub inne patologie. Dzieci z takich rodzin charakteryzują się brakiem motywacji do nauki.

Dzieci sprawiające problemy wychowawcze kierowane są do Poradni psychologiczno- ­pedagogicznej w Makowie Maz. Poradnia zatrudnia pedagoga, psychologa i logopedę, dzięki czemu jest w stanie świadczyć pomoc w zakresie edukacji jak i profilaktyki, skierowanej zarówno do dzieci jak i ich rodziców. OPS w Rzewniu szczegółowo prześwietla sytuację dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych, w razie potrzeby zgłasza wniosek o umieszczenie w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczej.

Podstawowym problemem tych rodzin jest bezrobocie oraz związany z tym brak środków finansowych na utrzymanie rodziny. W części rodzin występuje alkoholizm oraz związana z alkoholizmem przemoc w rodzinie.

Pomoc w tym obszarze powinna być nakierowana na zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci oraz kształtowanie wartości i norm wychowawczych.

            Rodzina jako podstawowa komórka społeczna powinna być pod specjalną ochroną państwa. Zaważywszy na występowanie niekorzystnych zjawisk demograficznych (ujemny przyrost naturalny) i gospodarczy (zmiany statusu materialnego), rodzina powinna móc liczyć na pomoc materialną, społeczną i prawną. Na środowisko rodziny składa się: struktura rodziny, atmosfera wychowawcza w domu, warunki materialne, zdrowotne, stopień wykształcenia rodziców i ogólna struktura środowiska.

Ochrona macierzyństwa oraz pomoc dla rodzin wielodzietnych jest jednym z ważniejszych zadań pomocy społecznej. Zasiłki rodzinne wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne świadczenia mogą okazać się znaczącą pomocą dla rodziny.

 

 

Strukturę rodzin z terenu gminy korzystających z pomocy OPS w 2007 roku przedstawia poniższa tabela:

 

Wyszczególnienie

 

 

 

 

Liczba rodzin korzystających z pomocy

Liczba osób w rodzinie

 

 

 

 

Rodzin ogółem o liczbie osób:

 

    152

 

   540

1

40

40

2

22

44

3

15

45

4

30

120

5

16

80

6 i więcej

29

211

Rodziny z dziećmi o liczbie dzieci:

88

440

1

20

69

2

25

85

3

16

85

4

9

58

5

10

71

6

5

44

7 i więcej

3

28

Rodziny niepełne o liczbie dzieci :

 

 

12

 

34

1

7

15

2

4

14

3

0

0

4 i więcej

1

5

Rodziny emerytów i rencistów o liczbie osób:

30

45

1

20

20

2

7

14

3

3

9

4 i więcej

0

0

  *dane OPS w Rzewniu

 

 

Liczba rodzin korzystających z pomocy OPS w Rzewniu z tytułu ochrony macierzyństwa i wielodzietności w latach 2005-2007 :

 

ROK

 

2005

 

2006

 

2007

 

Liczba osób korzystających z pomocy

 

 

12

 

 

7

 

 

6

 

Liczba osób w rodzinie

59

35

40

* dane OPS w Rzewniu

 

Od  maja 2004 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał od realizacji nowe zadania tj. ustalanie prawa i wypłatę świadczeń rodzinnych .

Od  2006 roku OPS zajmuje się również ustalaniem prawa i wypłatą  jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „Becikowego”

Zjawisko wielodzietności na terenie gminy jest widoczne - duża liczba rodzin posiada powyżej trojga dzieci. W rodzinach tych zdarzają się przypadki patologiczne, często występują trudności finansowe np. z zakupem podręczników i pomocy szkolnych. Rodziny wielodzietne mogą liczyć na pomoc ( poza zwyczajowymi świadczeniami, jest także dożywianie dzieci w szkołach, uczniowie kl. O-III mogą otrzymać pomoc w formie wyprawki, oraz wypłacane są stypendia szkolne.

 

 

 

4. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

 

Szkoły:

l. Szkoła Podstawowa w Rzewniu

2. Szkoła Podstawowa w Nowym Sielcu

3.Szkoła Podstawowa w Orłowie 

4. Szkoła Podstawowa w Drozdowie

5.Publiczne Gimnazjum w Rzewniu

Przedszkole Samorządowe w Rzewniu

 

 

 

Jednostki Kultury:

l. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzewniu

2. Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Orłowie

 

 

Instytucje pomocy społecznej i ochrony zdrowia

       l. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu

      2.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy  Urzędzie Gminy w Rzewniu

    3.Przychodnia Lekarska Gross Med

 

Inne:

1.UKS "WYSCIG"

2.UKS "SIELC"

3.Ochotnicza Straż Pożarna w Rzewniu

4.Ochotnicza Straż Pożarna w Orłowie

5.Ochotnicza Straż Pożarna w Łasiewitach.

6.Ochotnicza Straż Pożarna w Małkach.

7.Urząd Pocztowy

8.Rada Gminy

9.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

10.Caritas

 

 

 

5.  ANALIZA STRATEGICZNA GMINY (ANALIZA SWOT)

 

            W analizie strategicznej szczególne znaczenie odgrywa zintegrowana metoda typu SWOT (ang. Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats). Jest to analiza kompleksowa określająca mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Polega ona na zidentyfikowaniu czterech wymienionych grup czynników i określeniu ich wpływu na rozwój.

W omawianej analizie wyróżnia się etapy:

v     Identyfikację i analizę mocnych i słabych stron,

v     Identyfikację i analizę szans i zagrożeń.

Pierwszym elementem analizy SWOT jest ocena zasobów gminy, która pozwala na identyfikację jej mocnych i słabych. Ważnym aspektem tego typu analizy jest określenie zasobów charakterystycznych dla gminy. Poznanie szans i zagrożeń płynących z otoczenia stanowi drugi etap analizy SWOT. Późniejsza ich konfrontacja z wynikami zasobów danego obszaru prowadzi do określenia strategii rozwoju.

            Zderzenie ze sobą szans i zagrożeń z mocnymi i słabymi stronami pozwala na określenie kierunków rozwoju i strategii jednostki terytorialnej.

            W wyniku analizy strategicznej przedstawionej metoda SWOT otrzymano następujące rezultaty:

 

EDUKACJA

MOCNE STRONY

- znajomość środowiska uczniów przez nauczycieli,

- możliwość szybkiego kontaktu na linii nauczyciel- rodzic,

- współpraca z rodzicami,

- utrudniony dostęp do narkotyków,

- system stypendialny dla dzieci

SŁABE STRONY

- brak możliwości prowadzenia działalności pozalekcyjnych,

- małe zainteresowanie rodziców współpraca z poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną ,

-luki edukacyjne rodziców,

- brak dostępu do specjalistów, np. logopeda, psycholog.

SZANSE

- współpraca ze specjalistami (psycholog, logopeda),

- tworzenie kół zainteresowań,

- tworzenie ścieżek edukacyjnych szkołach: przeciwdziałanie patologiom,

- działanie świetlic wiejskich,

- wzmożony monitoring sprzedaży alkoholu i papierosów

ZAGROŻENIA

- przyzwolenie społeczeństwa na spożywanie przez nieletnich papierosów i alkoholu,

- małe zainteresowanie rodziców w jaki sposób dziecko spędza czas wolny,

- narastająca agresja wśród nieletnich,

- przenoszenie młodzieży w nowe środowisko szkolne (szkoły  średnie)

 

 

 

OCHRONA ZDROWIA

MOCNE STRONY

- ośrodek zdrowia,

- punkt apteczny

 

 

SŁABE STRONY

- brak pielęgniarki szkolnej,

- ograniczony dostęp do specjalistów (ginekolog, stomatolog, internista),

- brak profilaktyki

SZANSE

- wymuszanie przez Unię Europejską podniesienia jakości

usług,

- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego ze środków Unii Europejskiej,

- likwidacja barier architektonicznych- środki PFRON

ZAGROŻENIA

- niestabilne prawo dotyczące ochrony zdrowia,

- ucieczka lekarzy za granicę

 

 

 

 

 

 

POMOC SPOŁECZNA

MOCNE STRONY

- dobra znajomość środowiska,

- przygotowany personel,

- dobra współpraca ze szkołami, policją

 

 

 

 

 

 

 

 

SŁABE STRONY

- ograniczone środki finansowe,

- ograniczenie funkcjonowania ośrodka- przepisy ustawy,

- dużo dokumentacji a za mało czasu na pracę socjalną,

- brak chęci do zmiany swojej trudnej sytuacji rodzinnej,

- ubóstwo społeczeństwa.

 

SZANSE

- zatrudnienie socjalne ze środków EFS

- współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami,

- pozyskiwanie środków z UE na kursy i przeszkolenia dla osób korzystających z pomocy społecznej 

ZAGROŻENIA

- powiększenie się dysfunkcji rodzinnych,

- zubożenie społeczeństwa,

- powstawanie chorób- alkoholizm- uzależnienia,

- wzrost agresji wśród młodzieży

 

 

 

 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII

MOCNE STRONY

-działalność komisji rozwiązywania problemów alkoholowych: kontrole sklepów, rozpatrywanie wniosków i kierowanie na leczenie, sprawozdania z  działalności komisji

 

 

 

SŁABE STRONY

- brak psychologa w punkcie konsultacyjnym,

- mała skuteczność,

- dostępność do alkoholu niewiadomego pochodzenia,

- długa procedura skierowania osób na leczenie,

- zbyt mała kontrola ze strony policji,

- niewystarczająca ilość czasu poświęcona spotkaniom dotyczącym zagrożenia związanego z piciem alkoholu i spożywania narkotyków,

- zły wzór płynący od rodziny

SZANSE

- fundusze unijne oraz dodatkowe środki,

- współpraca z PCPR i OPS,

- współpraca z organizacjami pozarządowymi

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAGROŻENIA

- rozpad rodziny,

- utrata pracy,

- utrata zdrowia,

- trudności w nauce i życiu rodzinnym,

- niestabilne prawo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.CZĘŚĆ ROZWOJOWA

 

Zapewnienie odpowiedniego poziomu życia swoim mieszkańcom to kluczowe zadanie władz gminy Rzewnie. W myśl nowocześnie rozumianej polityki społecznej polegać to ma nie tylko na pomocy materialnej, lecz także w dużej mierze na stworzeniu możliwości i warunków do rozwoju we wszystkich dziedzinach życia. Ważną kwestią jest tu pamięć o osobach wykluczonych, które z różnych przyczyn nie włączają się w szereg przemian podnoszących warunki życiowe. Podstawowym warunkiem poprawy tego stanu rzeczy, i skutecznym przeciwdziałaniem negatywnym zjawiskom społecznym, jest podwyższenie świadomości mieszkańców gminy na temat głównych przyczyn i skutków tych zjawisk. Należy też nakreślić zasady i możliwości zapobiegania ich powstawaniu.

Ponadto sfera społeczna wymaga wsparcia finansowego, które umożliwi realizację usług publicznych na zadawalającym poziomie. Zakres zadań związanych ze sferą społeczną oddziałującą na standard życia mieszkańców jest bardzo szeroki. Cel strategiczny zostanie zrealizowany poprzez działania z zakresu : sportu, rekreacji, edukacji, kultury, opieki zdrowotnej i społecznej.

Celem Strategii są działania okresowe i długofalowe, polegające na inwestycji w kapitał ludzki, system edukacji., poprawę sytuacji materialnej, działania na rzecz poprawy rynku zatrudnienia mające powiązania ze wzrostem przedsiębiorczości. Kompleksowa pomoc osobom z problemami społecznymi powinna opierać się ponadto na profilaktyce, systematycznym monitorowaniu sytuacji społecznej i wcześniejszym reagowaniu w razie takiej potrzeby.

 

 

 

 

 SFORMUŁOWANIE ZAŁOŻEŃ (CELÓW)

 

Najważniejszym obszarem wsparcia w gminie podobnie jak w powiecie makowskim jest rynek pracy. Istotne znaczenie może mieć pozyskiwanie inwestorów oraz szeroko rozumiana aktywizacja bezrobotnych.

Kolejny obszar wymagający interwencji to przeciwdziałanie patologiom społecznym szczególnie alkoholizmowi. Działania na tym obszarze są podzielone na działania profilaktyczne, których odbiorcami są dzieci i młodzież oraz działania mające na celu zwalczanie alkoholizmu.

Z patologią często łączy się bezpośrednio kryzys funkcji rodziny i marginalizacja społeczna. Działania w tym obszarze koncentrować się powinny głównie na dzieciach i młodzieży, ale nie można tu zapominać o osobach starszych, chorych, niepełnosprawnych czy uzależnionych.

Niezwykle ważnym obszarem z punktu widzenia rozwiązywania problemów społecznych jest edukacja i oświata.

Warunki nauki na wsi w dalszym  ciągu są gorsze niż w mieście. Na mniej korzystne możliwości edukacyjne wpływa szczególnie brak edukacji przedszkolnej, trudna sytuacja materialna rodzin wiejskich, braki kadrowe szczególnie do nauki języków obcych, niewystarczająca baza sportowa. Oferta edukacyjna skierowana również powinna być do dorosłych jak i rolników.

Rolnikom odchodzącym z rolnictwa należy stworzyć warunki do przekwalifikowania się i zdobycia nowych umiejętności. Zainteresowanym dodatkowym źródłem dochodu należy umożliwić zdobycie wiedzy w tym kierunku.

Wszystkie obszary wsparcia objęte Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych są ze sobą powiązane. Realizacja zadań przewidzianych w tych obszarach przyczyni się do ograniczenia bezrobocia, zwiększenia poziomu życia mieszkańców, rozwoju gospodarczego gminy. Jednak należy zauważyć, że większość działań jest uzależniona od decyzji na szczeblu władzy ustawowej i wykonawczej Państwa.

Gminy mają ograniczone możliwości rozwiązywania problemów społecznych chociażby z uwagi na brak wystarczających środków finansowych.

 

Rynek pracy – bezrobocie :

1. Zmniejszenie bezrobocia oraz poprawa statusu osób bezrobotnych.

2. Tworzenie nowych miejsc pracy.

 

Edukacja:

1.Zwiększenie ilości ofert zagospodarowania czasu wolnego.

2. Zwiększenie ilości dzieci objętych edukacją przedszkolną.

3.Zmniejszenie wandalizmu i agresji w szkołach.

4.Zwiększenie świadomości w zakresie szkodliwości nadużywania alkoholu i narkotyków.

 

Pomoc społeczna

l. Podniesienie standardu życia osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Zwiększenie świadomości w zakresie szkodliwości nadużywania alkoholu.

3. Zwiększenie wiedzy w zakresie instytucji pomocowych.

4. Rozwój usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych.

 

Ochrona zdrowia

Zwiększenie dostępu do usług specjalistycznych opieki medycznej.

 

Integracja społeczna

l. Zwiększenie aktywności mieszkańców i zaangażowania w życie gminy.

2.Zwiększenie współpracy partnerskiej między instytucjami lokalnymi.

 

Bezpieczeństwo

1. Zmniejszenie wandalizmu i zwiększenie bezpieczeństwa publicznego .

2.Zwiększenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa drogowego wśród dzieci.

 

 

 

Sformułowanie założeń pozwoliło wyodrębnić 7 celów podstawowych :

 

I. Wsparcie rodzin dotkniętych ubóstwem.

II. Ograniczenie bezrobocia na terenie gminy i łagodzenie jego negatywnych skutków społecznych.

III. Zwalczanie problemu alkoholizmu oraz łagodzenie negatywnych skutków tego zjawiska.

IV. Stworzenie perspektyw dla dzieci i młodzieży.

V. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych.

VI. Prewencja, profilaktyka oraz skuteczna walka z wszelkimi przejawami patologii społecznych.

VII. Wzmocnienie oddziaływania Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu.

 

 

 

I.       Wsparcie rodzin dotkniętych ubóstwem

            W kraju od kilku lat zaobserwować można zubożenie pewnej części populacji.

Dzieje się tak pomimo ogólnego wzrostu poziomu dochodów i wydatków w Polsce, a rozbieżność ta powoduje zwiększenie stopnia zróżnicowania dochodowego w społeczeństwie.

W szczególnie trudnej sytuacji są pojedyncze osoby bądź też całe rodziny dotknięte problemem długotrwałego ubóstwa. Wymusza ono szereg zmian w stylu życia, powoduje zwiększenie się poczucia beznadziejności oraz negatywnie wpływa na podejmowane decyzje. Często prowadzi do rezygnacji z podstawowych dóbr- żywności, leków, czy też przyborów szkolnych.

Brak możliwości realizacji podstawowych potrzeb często powoduje spadek poziomu życia, zaniedbania w sprawach opiekuńczo- wychowawczych. Często na skutek tego powstają kolejne niekorzystne zjawiska: alkoholizm, narkomania, przestępczość, przemoc w rodzinie, osłabienie więzi rodzinnych, itp. Należy przedsięwziąć szereg działań mających na celu niwelowanie tych negatywnych zjawisk lub całkowite ich wykluczenie.

Szczególny nacisk trzeba położyć na zahamowanie procesu dziedziczenia biedy i negatywnych wzorców wyniesionych z domów, wpajać już najmłodszym podstawowe wartości rodzinne i wskazywać możliwości rozwojowe.

 

 

 

 

Cel podstawowy nr I - Wsparcie rodzin dotkniętych ubóstwem

Działania służące osiągnięciu celu

Realizatorzy i podmioty wspierające

Termin realizacji

Wskaźniki na lata 2008-2013

1.Wsparcie finansowe najuboższych rodzin (np. świadczenia rodzinne, zasiłki, stypendia dla dzieci i młodzieży).

2.Organizowanie robót publicznych i prac społecznie- użytecznych w celu złagodzenia skutków ubóstwa

3.Pomoc psychologiczna oraz doradztwo zawodowe dla potrzebujących- wskazanie umiejętnego sposobu odkrycia i wykorzystania własnych zasobów.

- Budżet Państwa,

- Wójt Gminy

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu

- Powiatowy Urząd

Pracy w Makowie Maz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-2013

 

 

 

 

 

 

2008-2013

 

 

 

 

 

 

 

2008-2013

Objęcie 250 rodzin

 

 

 

 

 

 

Skierowanie 20 osób do robót publicznych

 

 

 

30 spotkań dla 16 osób

 

 

II.    0graniczenie bezrobocia na terenie gminy i łagodzenie jego negatywnych skutków społecznych

 

Wyodrębnienie tego obszaru w tejże strategii wynika z diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczej gminy. Bezrobocie jest czynnikiem powodującym szybką degradację ekonomiczną jednostki i rodziny, potęguje biedę i rozszerza strefę ubóstwa. Prowadzi do obniżenia standardu życia, sprzyja izolacji społecznej, pogarsza stan zdrowia , staje się wynikiem utraty kwalifikacji zawodowych, wpływa na wzrost konfliktów społecznych i zachowań patologicznych.

Ponadto bezrobocie występujące zwłaszcza w sektorze rolnictwa ma głównie charakter ukryty i nie jest możliwe do oszacowania, tym samym i walka z nim jest niemożliwa. W zwalczaniu bezrobocia nie pomaga również postawa niektórych mieszkańców, która charakteryzuje się małą mobilnością zawodową, roszczeniową postawą wobec Ośrodka Pomocy Społecznej oraz niechęcią do współpracy na rzecz zmiany swojej trudnej sytuacji.

 

Pomimo tego istnieje duża szansa na przywrócenie choć części osób bezrobotnych czy biernych zawodowo na rynek pracy przy zastosowaniu odpowiednich instrumentów. Do nich należą szeroko rozumiane usługi rynku pracy, obejmujące: szkolenia, doradztwo, pośrednictwo czy inne formy wsparcia. Właśnie szereg tych inicjatyw należy wprowadzić na terenie gminy Rzewnie, aby skutecznie zwalczać istniejące bezrobocie.

 

Cel podstawowy nr II - Ograniczenie bezrobocia na terenie gminy i łagodzenie jego negatywnych skutków społecznych

Działania służące osiągnięciu celu

Realizatorzy i podmioty wspierające

Termin realizacji

Wskaźniki

na lata 2008-2013

1.Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i organizacjami pozarządowymi w celu przygotowania i realizacji projektów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu (organizowanie szkoleń, przekwalifikowanie) tzw. Poszerzenie kwalifikacji bezrobotnych

2.Podejmowanie działań na rzecz powstania nowych miejsc pracy w gminie

3.Zachęta inwestorów oraz tworzenie odpowiedniego klimatu do rozwoju przedsiębiorczości.

- Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Maz.

- Wójt Gminy

- Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rzewniu

-  Szkoły

-Pracodawcy (staże)

 

 

 

 

 

 

2008-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-2013

 

 

2008-2013

Zorganizowanie szkoleń dla 15 osób

 

 

 

 

 

 

Zatrudnienie 2 osób

 

Zorganizowanie 5 spotkań z przedsiębiorcami

 

III. Zwalczanie problemu alkoholizmu oraz łagodzenie negatywnych skutków tego zjawiska

 

Jednym z dominujących zagrożeń we współczesnym świecie jest szerząca się plaga alkoholizmu. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą, która zaczyna się i rozwija podstępnie bez świadomości zainteresowanej osoby. Ważne jest aby osoba uzależniona potrafiła przyznać się do bezsilności wobec alkoholu i braku umiejętności kierowania swoim życiem.

Szczególnie zatrważający jest fakt, iż z roku na rok obniża się wiek osób sięgających po alkohol. Nastolatki nieraz sięgają po niego ,aby zamanifestować swoją niezależność lub wyrazić bunt wobec dorosłych. Należy położyć nacisk na uświadomienie o skutkach nadużywania alkoholu, kreować wzorce godne naśladowania.

Ważną kwestią jest nadużywanie alkoholu w rodzinie. Jeżeli ktoś z członków rodziny pije w sposób chorobliwy, to cała rodzina doznaje krzywdy. Alkoholizm jest chorobą całej rodziny i wszyscy zostają wciągnięci w bolesny wir powstający wokół tego, który pije.

Dzieci, które wychowują się w rodzinach nadużywających alkoholu żyją z poczuciem zagrożenia, cierpią i uczą się szczególnych sposobów postępowania, które im utrudniają życie. Doświadczenia dziecka w rodzinie alkoholowej to doświadczenia totalnego zagubienia i chaosu- nigdy nie wiadomo na co można liczyć, ponieważ wszystko zależy od chwilowego nastroju.

Następstwa społeczne wynikające z nadużywania alkoholu są bardzo poważne, gdyż alkoholizm powoduje zazwyczaj rozbicie rodziny , rozluźnienie więzów społecznych i zawodowych ,zmniejszenie dyscypliny pracy i obniżenie jej jakości. Jest jednym z głównych czynników w rozwoju przestępczości, także większość wypadków komunikacyjnych i zawodowych związana jest z używaniem alkoholu.

W zdecydowanej większości przypadków, bez fachowej pomocy osoba uzależniona nie potrafi sama sobie pomóc , co nie oznacza , że powinna być zwolniona od odpowiedzialności za swoje postępowanie.

Władze gminy przy pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej powinny skutecznie monitorować osoby borykające się z             problemem alkoholowym. Oferować pomoc terapeutyczną i wspierać rodziny w których występuje zjawisko alkoholizmu.

 

 

 

Cel podstawowy nr III - Pomoc na rzecz osób dotkniętych problemem alkoholowym

Działania służące osiągnięciu celu

Realizatorzy i podmioty wspierające

Termin realizacji

Wskaźniki na lata 2008-2013

1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej dla dzieci i młodzieży poprzez zwiększenia świadomości o negatywnych skutkach spożywania alkoholu

2.Tworzenie warunków do powstania pozalekcyjnych klubów i kół zainteresowań w oparciu o bazę szkolna i sportową

3.Rozwój systemu edukacji oraz poprawa dostępu do edukacji polegającej na promocji zdrowego stylu życia

4.Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a w szczególności sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

- Wójt Gminy

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu

- Szkoły

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Maz.

- Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UG w Rzewniu

 

 

 

 

 

 

2008-2013

 

 

 

 

 

2008-2013

 

 

 

 

 

 

2008-2013

 

 

 

 

 

2008-2013

Udział 300 uczniów w programie profilaktycznym

 

 

Utworzenie 1 świetlicy sportowej

 

 

Zorganizowanie 3 szkoleń dla 45 osób

 

3 kontrole każdego roku

 

 

 

 

IV.  Stworzenie perspektyw dla dzieci i młodzieży

 

Kluczowym zagadnieniem do rozwiązania w tym obszarze jest stworzenie na terenie gminy miejsc rekreacji i spędzania czasu wolnego dla młodzieży. Problem ten najskuteczniej rozwiązałoby powstanie Domu Kultury na terenie gminy. Młodzież mogłaby na miejscu rozwijać zainteresowania i talenty, zarówno intelektualne jak i sportowe Uprawianie sportu, oprócz dużych wartości wychowawczych, angażuje także wolny czas, zapobiegając w ten sposób popadaniu w nałogi i uzależnienia oraz rodzeniu się patologii. Aktywizacja młodzieży w kierunku sportowym wymaga przede wszystkim odpowiedniej bazy sportowej, która będzie rozbudowywana i modernizowana głównie w oparciu o obiekty sportowe oraz boiska wiejskie.

W skuteczny sposób przyczynić się to powinno do ograniczenia demoralizacji, przestępczości i różnego rodzaju eksperymentów z substancjami psychoaktywnymi .

Ciekawą ofertą byłoby również utworzenie powszechnego dostępu do internetu w postaci kawiarenki internetowej. Stanowiłaby ona zarówno miejsce rozrywki jak i cenne źródło pozyskiwania informacji.

Władze gminy powinny zadbać także o stworzenie atrakcyjnej oferty zatrudnienia na terenie gminy dla młodych ludzi. Właśnie w tej grupie, wchodzącej dopiero na rynek pracy, zjawisko bezrobocia jest powszechne. Rozpoczynanie życia zawodowego od pobierania zasiłku może wywołać negatywne i głębokie skutki w sferze społecznej , czego przykładem jest migracja ludzi w celu znalezienia pracy. Władze gminy powinny tak pokierować polityką gminy aby zachęcić młodzież do zostania na miejscu. Dać im możliwość rozwoju, pamiętając o tym , i to właśnie przede wszystkim ludzie młodzi są nadzieją dla gminy i jej mieszkańców.

W szkołach istotną kwestią powinno być kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa zdolnego do rozwiązywania swoich problemów życiowych. Należy wpajać już najmłodszym , iż powinno się dbać o wiedzę, rozwijać własne talenty i zainteresowania.

 

 

Cel podstawowy nr IV- Stworzenie perspektyw dla dzieci i młodzieży

Działania służące osiągnięciu celu

Realizatorzy i podmioty wspierające

Termin realizacji

Wskaźniki na lata 2008-2013

1.Rozwinięcie istniejących sieci ogólnodostępnych punktów korzystania z Internetu dla wszystkich zainteresowanych

2.Stworzenie dzieciom i młodzieży alternatywnych spędzania wolnego czasu (świetlice szkolne, kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, itp.)

3.Ułatwienie dostępu (także informacji ) do sieci poradnictwa i wspierania w sytuacjach kryzysowych i poradnictwa zawodowego dla młodzieży.

4.Programy profilaktyczne dla dzieci

- Wójt Gminy

-Gminna Biblioteka Publiczna

-Stowarzyszenia wspierające

-Szkoły

-Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu

2008-2013

 

 

 

 

 

2008-2013

 

 

 

 

 

 

2008-2013

 

 

 

 

 

 

2008-2013

Udostępnienie każdego roku 2 komputerów

 

 

Udział 100 dzieci w sekcjach sportowych

 

 

Zorganizowanie 1 punktu konsultacyjnego

 

 

Udział 300 dzieci w programach profilaktycznych

 

 

 

V. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych

 

Należy wspierać procesy rozwojowe niepełnosprawnych , w tym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, aby umożliwić im osiągnięcie samodzielności w życiu dorosłym. W przypadku niepełnosprawnych dzieci najważniejsza staje się ich rehabilitacja zdrowotna, dostęp do lekarzy specjalistów, sanatoriów oraz dostęp do edukacji poczynając od przedszkoli.

Szczególne znaczenie w wyrównywaniu szans i integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem na terenie gminy odgrywają działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej.

Zwiększenie zdolności osób niepełnosprawnych do zatrudnienia można osiągnąć poprzez prowadzenie szkoleń zawodowych i kursów  przekwalifikowań zgodnie z potrzebami rynku. Ośrodek Pomocy Społecznej jak i cała władza gminy , powinny propagować społeczną akceptację i integrację osób niepełnosprawnych .

Szansą dla poprawy sytuacji niepełnosprawnych na terenie gminy jest możliwość skorzystania z unijnych funduszy strukturalnych, szczególnie z Europejskiego Funduszu Społecznego .

            Wraz z wiekiem stan zdrowia ludzi starszych i ich sprawność fizyczna pogarsza się. Mimo generalnie złego stanu zdrowia , w ograniczonym zakresie korzystają z opieki medycznej i pielęgnacyjnej . Wynika to między innymi z ograniczonej sprawności i mobilności przestrzennej, a także z konieczności ponoszenia odpłatności za pewien zakres świadczeń lekarskich, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych. Tworzenie warunków sprzyjających godnej i aktywnej starości powinno następować poprzez wspomaganie jednostek w radzeniu sobie z kryzysami typowymi dla tego wieku , zapewnienie ludziom starym odpowiedniej pozycji w społeczeństwie oraz kształtowanie pozytywnego obrazu starości w świadomości społecznej, a integracji w starzejącym się społeczeństwie sprzyja rozwój środowiskowej formy opieki nad osobami starszymi.

            Gmina powinna zapewnić zarówno osobom niepełnosprawnym jak i starszym udział w życiu społecznym, kulturalnym, sporcie, turystyce i rekreacji.

 

Cel podstawowy nr V - Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych

Działania służące osiągnięciu celu

Realizatorzy i podmioty wspierające

Termin realizacji

Wskaźniki na lata 2008-2013

1.Rozwój usług opiekuńczych dla osób starszych

2.Likwidacja barier architektonicznych (także w miejscu zamieszkania)

3.Edukacja dzieci i dorosłych w zakresie przybliżenia problemów osób niepełnosprawnych

4.Wsparcie dla inicjatyw integracyjnych i kulturalnych osób starszych i niepełnosprawnych (grupy samopomocowe, Kluby Seniora, itd.)

- Wójt Gminy

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Maz.

- Szkoły

2008-2013

2008-2013

 

 

 

2008-2013

 

 

 

2008-2013

Objęcie 10 osób usługami opiekuńczymi

Objęcie 3 instytucji

 

 

Objęcie programem 150 osób

Zorganizowanie 1 Klubu

 

VI.Prewencja, profilaktyka oraz skuteczna walka z wszelkimi przejawami patologii społecznych

 

            Problem patologii jest niesamowicie trudny do zdiagnozowania, a wynika to często z powszechnego podejścia tak osób jak i całych rodzin do tematu traktowanego jako tabu, które uniemożliwia otwarte mówienie o sprawach i problemach kłopotliwych wstydliwych, itp.

            Jednym z patologicznych zjawisk jest  przemoc fizyczna, która z roku na rok, choć przy dużym nacisku na walkę z nią wzrasta. Doświadczają  one agresji w różnych środowiskach, najczęściej w szkole, rzadziej w domach rodzinnych. Przemoc fizyczna w rodzinie, moralne znęcanie się nad członkami rodziny, czy nadużywanie alkoholu mogą być przyczyna, jak również skutkiem innych patologicznych zjawisk. Prowadzą do osłabienia więzi rodzinnych, rozpadu małżeństw a nawet do rozwoju przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

            Kolejnym problemem pomimo szeregu kampanii propagujących informacje o szkodliwości spożywania alkoholu jest picie przez coraz to młodsze społeczeństwo. Wynika to z łatwości dostępu do alkoholu i ubogiej oferty spędzania czasu wolnego przez młodych ludzi, którzy właśnie często za sprawą alkoholu urozmaicają sobie życie i czas wolny.

            Mało jest natomiast danych na temat zażywania narkotyków, na terenie gminy nie odnotowano do tej pory żadnego przypadku. Nie można jednak wykluczyć, iż problem ten w jednostkowych przypadkach, zwłaszcza wśród młodzieży sporadycznie występuje lub pojawi się w najbliższym czasie. Dlatego nawet jeszcze nie mając danych o ilości i skali tego zjawiska należy informować o niekorzystnych konsekwencjach spożywania substancji psychoaktywnych, zgodnie z zasadą- lepiej zapobiegać niż leczyć.

            Najlepszym sposobem na reagowanie i zwalczanie negatywnych zjawisk społecznych w kategoriach zagrożeń i podejmowania wysiłków w celu ich eliminacji lub choćby ograniczenia. Dlatego też władze gminy powinny systematycznie monitorować wszelkiego rodzaju zachowania patologiczne.

 

 

Cel podstawowy nr VI - Prewencja, profilaktyka oraz skuteczna walka z wszelkimi przejawami patologii społecznych

Działania służące osiągnięciu celu

Realizatorzy i podmioty wspierające

Termin realizacji

Wskaźniki na lata 2008-2013

1.Niwelizacja niekorzystnych tendencji dziedziczenia ubóstwa i patologii wśród rodzin dotkniętych tymi problemami

 

2.Realizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych w celu integracji osób i rodzin z grupy szczególnego ryzyka

3.Promocja wartości rodzinnych (edukacja w zakresie nowoczesnych metod wychowawczych)

 

-Wójt Gminy

-Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu

-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Maz.

-Szkoły

-Kościół

-Policja

2008-2013

 

 

 

 

 

2008-2013

 

 

 

 

2008-2013

Zorganizowanie 4 szkoleń dla 20 osób

 

Zorganizowanie 10 spotkań w których weźmie udział 100 osób

Zorganizowanie 6 pikników rodzinnych

 

 

 

VII.Wzmocnienie oddziaływania Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu

 

                        Ustawowym zadaniem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych, podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin, które same nie są w stanie poradzić sobie z różnego rodzaju problemami.

                        Wzmocnienie działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu może nastąpić poprzez przywrócenie funkcji integracji aktywizacji społecznej, które były ograniczone w konkretnych działaniach poprzez stereotypowa wizję o wyłącznie interwencyjnym charakterze polityki społecznej.

                        Z uwagi na istotny wpływ działań władzy samorządowej w tym działalności OPS na kształtowanie ogólnego wizerunku gmin, konieczne jest stałe podnoszenie jakości usług publicznych oraz sprawności struktur instytucjonalnych.

                        Najskuteczniejszą droga prowadzącą do realizacji tych zadań jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry zarządzającej oraz kadry urzędniczej w gminie. W ramach realizacji celu przewiduje się udział w szkoleniach z zakresu tematyki związanej z działaniami urzędu gminy, szkolenia specjalistyczne  pomocy społecznej, przygotowania wniosków w ramach programów pomocowych, itp.

                        Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu powinny się skupić na doprowadzeniu do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzeniu do integracji także osób i rodzin ze środowiskiem oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 

Cel podstawowy nr VII - Wzmocnienie oddziaływania Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu

Działania służące osiągnięciu celu

Realizatorzy i podmioty wspierające

Termin realizacji

Wskaźniki na lata 2008-2013

1.Udział pracowników OPS w szkoleniach, kursach, warsztatach

2.Wymiana doświadczeń, korzystanie z pozytywnych wzorców innych gmin

3.Współpraca z organizacjami pozarządowymi

4.Inne działania wynikające z aktualnych potrzeb

-Wójt Gminy

-Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu

-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Maz.

-Stowarzyszenia wspierające

2008- 2013

 

 

2008-2013

 

 

2008-2013

 

2008-2013

4 szkolenia każdego roku

2 spotkania każdego roku z sąsiednimi gminami

Pozyskiwanie pomocy dla 50 rodzin

 

 

8. HARMONOGRAM

 

            Finansowanie rozwoju  gminy stanowi kluczową kwestię w zakresie wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Podstawowym źródłem  finansowania zadań będą środki budżetu gminy , jednakże bez pozyskania funduszy zewnętrznych nie będzie możliwa pełna realizacja zapisów Strategii . Dlatego też  pozyskiwanie środków pomocowych na wykonanie projektów rozwojowych gminy traktowane będzie w sposób priorytetowy .

Zakłada się ,  iż środki finansowania Strategii pochodzić będą z następujących źródeł;

-środków własnych pochodzących z budżetu gminy

-środków przekazanych gminie z budżetu państwa –dotacje

-środków  pochodzących z funduszy pomocowych Unii Europejskiej –Regionalny Program Operacyjny  dla województwa mazowieckiego , Europejski  Fundusz Społeczny

-środków uzyskanych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

- możliwych do pozyskania środków  funduszy krajowych –Państwowy  Fundusz Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych.

            Strategie rozwiązywania problemów społecznych to względnie  trwałe wzory interwencji społecznych podejmowanych w celu zmiany tych stanów rzeczy , występujących w obrębie danej społeczności , które oceniane są negatywnie . Mówiąc o gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych , należy mieć  na myśli w szczególności działania publicznych i  prywatnych instytucji pomocy społecznej i pokrewnych , prowadzone  na terenie  gminy , podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób rodzin , mieszkańców gminy.

W ramach realizacji Strategii planuje się , że osiągnięte zostaną następujące wskaźniki;

-organizacja prac społecznie użytecznych

-wzrost aktywności podmiotów gospodarczych

-poprawienie mobilności zawodowej mieszkańców gminy Rzewnie

-aktywne działanie bezrobociu

-zniwelowanie problemu alkoholizmu na terenie gminy

-wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców na temat zdrowego stylu życia

-zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu –kawiarenka internetowa

-bogata oferta spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży nie tylko z rodzin  z problemami

-uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych starszych i przewlekle chorych

-rozwój usług opiekuńczych

-wzrost ilości obiektów pozbawionych barier architektonicznych

-zniwelowanie przejawów patologii społecznych na terenie gminy

 -powstanie klubów zainteresowań dla dzieci i młodzieży

- sprawnie działający system wsparcia w gminie w postaci prężnego i służącego pomocą OPS.

 

9.ZARZĄDZANIE I MONITORING

 

            Z uwagi na wagę zagadnień oraz długoletni okres realizacji strategii musi być ona bieżąco monitorowana. Monitorowanie nie tylko zapewni zgody z harmonogramem postęp realizacji programu, ale również umożliwi ocenę zasadniczości przyjętych celów głównych oraz służących jej realizacji działań. Rzeczywistość społeczna jest obszarem, gdzie procesy zachodzą w sposób niezwykle dynamiczny i dlatego strategia musi mieć wbudowane mechanizmy pozwalające na ewaluację osiąganych wyników i korektę wyznaczonych zamierzeń.

Monitorowanie umożliwi:

- bieżącą ocenę realizacji programów i zadań oraz osiąganie celów,

 - prognozowanie ewentualnych zmian warunków realizacji,

- dokonanie bieżących korekt i poprawek,

- podjęcie działań zabezpieczających i naprawczych,

 - informowanie społeczności lokalnej o uzyskanych wynikach.

            Za proces ten będzie odpowiadał powołany przez Wójta Zespół roboczy do realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

            Zespół ten będzie także odpowiedzialny za przygotowanie konkretnych projektów wynikających z przyjętych w strategii celów i zadań. Poza tym powinien on zbierać się raz w roku i oceniać poziom wdrażania  poszczególnych celów i kierunków działań. Swoją ocenę zespół powinien przekazać Wójtowi i Radzie Gminy, sugerując przyjęcie proponowanych rozwiązań.

 

 

  10.OCENA

 

            Ocena wskaże w szczególności , jakie nowe zadania priorytetowe należy wprowadzić oraz jakich ewentualnie zmian należy dokonać na poziomie działań oraz celów . Sukces realizacji zapisów strategii zależy od wielu czynników , zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Jednocześnie władze gminy pamiętają , iż chcąc poprawić wizerunek gminy i osiągnąć wymierne korzyści ekonomiczne należy podejmować intensywne działania promocyjne . Działania promocyjne z jednej strony skierowane będą do społeczności lokalnej,  której akceptacja jest konieczna, z drugiej natomiast strony prowadzone będą na zewnątrz gminy , zwłaszcza w zakresie promocji gospodarczej-poszukiwanie inwestorów . Wyodrębnione cele strategii są ustalone zgodnie z wiodącymi problemami w gminie Rzewnie występującymi w czasie opracowywania tej strategii .w międzyczasie mogą się pojawić nowe problemy ,  lub problemy obecnie mające niewielką wagę mogą nabrać znaczącej wagi . Rozwiązywanie tych problemów , mimo braku oddzielnego potraktowania w niniejszej strategii , nie będzie sprzeczne z w/w strategią , gdyż celem  tej strategii jest możliwe jak najpełniejsze rozwiązanie problemów społecznych w  gminie Rzewnie ,a bieżąca sytuacja będzie wskazywać , które działania  aktualnie realizować , którym dać pierwszeństwo a które wprowadzić dodatkowo .

 

 

 

11.          WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE

 

            Opracowana Strategia Rozwiązywania Problemów  Społecznych na terenie gminy Rzewnie pozwoli na celowe , systematyczne i planowe dążenie do osiągnięcia wytyczonego celu . Realizacja zapisów Strategii pozwoli , w istniejących uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych gminy Rzewnie , na stopniowe minimalizowanie źródeł zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego , a w  przyszłości na wyeliminowanie tych zagrożeń .  Gminie zaś pozwoli na ograniczenie wydatków na szeroko rozumianą pomoc społeczną i  skierowanie większej ilości środków na modernizację i rozwój . Realizacja strategii wymaga zaangażowania całej wspólnoty . Polityka społeczna Unii Europejskiej opiera swoje założenia na działaniach związanych z polepszeniem warunków życia , pracy i kształcenia , a wreszcie stworzeniem systemu zabezpieczenia społecznego .  Z uwagi na przystąpienie naszego kraju do tej struktury społeczno-gospodarczej jest rzeczą oczywistą i zrozumiałą ,  że właśnie te wartości i zasady stanowią fundament budowy dokumentu wskazującego lokalne problemy społeczne i metody ich  rozwiązywania.


 
 
liczba odwiedzin: 3216782

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X