☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Niedziela 18.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji

Obiedziński Kazimierz              -  Przewodniczący

Abramski Krzysztof                   -  V-ce Przewodniczący

Skrzecz Andrzej                         -  Członek

 

Zadania Komisji

Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Rzewnie

ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

Rady Gminy Rzewnie

§ 1.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rzewnie, zwana dalej Komisją jest organem Rady powołanym do prowadzenia kontroli działalności Wójta oraz podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych i pomocniczych.

§ 2.

Komisja działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu gminy Rzewnie.

§ 3.

Komisja podlega Radzie Gminy .

§ 4.

1.Komisja podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę na początku każdego roku kalendarzowego oraz kontrole o charakterze doraźnym zlecone przez Radę.

2.Rada zlecając Komisji przeprowadzenie kontroli określa szczegółowo zakres, przedmiot i termin przeprowadzenia kontroli.

3.Komisja może wnioskować do Rady o spowodowanie przeprowadzenia kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontrolne.

§ 5.

1.Komisja składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 1 członka, wybieranych wyłącznie spośród radnych uchwałą Rady podejmowaną zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady w głosowaniu jawnym.

2.Odwołanie Komisji następuje na zasadach określonych w ust. 1.

3. W skład Komisji nie mogą być powołani radni pełniący funkcję Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady.

§ 6.

1.      Pracą Komisji kieruje jej Przewodniczący, który:

1)     organizuje pracę Komisji,

2)     zwołuje posiedzenia i kieruje pracami Komisji,

3)     składa Radzie sprawozdania z działalności komisji,

4)     w razie nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu Komisji kieruje jej pracami Wiceprzewodniczący.

2.      Członkowie Komisji są zobowiązani do:

1)     aktywnego uczestnictwa w pracach Komisji

2)     przestrzegania zasad i trybu działania Komisji.

§ 7.

1.      Posiedzenia Komisji zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

2.      Przewodniczący Komisji zobowiązany jest zwołać posiedzenie Komisji na pisemny wniosek ¼ składu osobowego Komisji.

3.      W posiedzeniach mogą brać udział radni oraz inne osoby nie będące członkami Komisji, zaproszone na posiedzenie.

4.      Posiedzenie jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa składu osobowego.

5.      Uchwały i rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego komisji w głosowaniu jawnym.

6.      W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie Komisji.

§ 8.

Komisja składa Radzie sprawozdanie ze swej działalności przynajmniej raz w roku.

§ 9.

1.      Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

2.      Przewodniczący Komisji przedkłada opinię i wniosek, o którym mowa w ust. 1, na ręce Przewodniczącego Rady niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia przekazania sprawozdania z wykonania budżetu do Komisji.

3.      Wniosek, o którym mowa w ust. 1 Przewodniczący Komisji przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie 7 dni od  przekazania Przewodniczącemu Rady.

§ 10.

Rada zleca przeprowadzenie kontroli działalności Wójta oraz podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych w zakresie:

1)     gospodarki finansowo – ekonomicznej,

2)     gospodarowania mieniem gminnym,

3)     przestrzegania i realizacji postanowień Statutu Gminy oraz innych przepisów, których realizacja nie podlega kontroli zewnętrznej,

4)     realizacja bieżących zadań gminy.

§ 11.

1.      Komisja przeprowadza kontrolę w oparciu o następujące kryteria:

1)     legalności (badanie zgodności działania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy),

2)     gospodarności,

3)     rzetelności (badanie, czy powierzone obowiązki są wykonywane w sposób sumienny, uczciwy i solidny).

2.      Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem działania Komisji.

3.      Zawarcie umowy na skorzystanie z usług określonych w ust. 2 wymaga zgody Rady Gminy.

§ 12.

Przewodniczący Komisji zawiadamia Wójta i kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na 7 dni przed terminem kontroli.

§ 13.

1.      Członek Komisji podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego lub jego małżonka, krewnych lub powinowatych.

2.      O wyłączeniu, o którym mowa w ust. 1 decyduje Komisja.

§ 14.

Komisja upoważniona jest do:

1)     wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej,

2)     wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej działalnością w obecności pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za kontrolowane dokumenty,

3)     zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,

4)     żądania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,

5)     przyjmowania oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki.

§ 15.

1.      Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

2.      Podczas wykonywania czynności kontrolnych Komisja jest zobowiązana do przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązujących na terenie kontrolowanej jednostki.

3.      Działalność Komisji nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy, w tym kompetencji organów sprawujących kontrolę służbową.

4.      Czynności kontrolne Komisja wykonuje w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.

§ 16.

Zadaniem Komisji podczas kontroli jest:

1)     rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,

2)     ustalenie ewentualnych nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie,

3)     wskazanie przykładów dobrej i sumiennej pracy.

§ 17.

1.      Z przebiegu kontroli Komisja sporządza protokół, który podpisują członkowie Komisji biorący udział w kontroli oraz kierownik kontrolowanej jednostki.

2.      Protokół powinien zawierać:

1)     nazwę jednostki kontrolowanej oraz główne dane osobowe kierownika,

2)     imiona i nazwiska osób kontrolujących,

3)     określenie zakresu i przedmiotu kontroli,

4)     czas trwania kontroli,

5)     ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej,

6)     wykaz załączników.

3.      W protokóle ujmuje się fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, ewentualne uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne za ich powstanie jak również osiągnięcia i przykłady dobrej pracy.

4.      Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo wnieść swoje uwagi do protokołu.

5.      Protokół sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi Przewodniczący Rady Gminy, trzeci pozostaje w aktach Komisji.

§ 18.

W miarę potrzeby Komisja kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta Gminy wystąpienia pokontrolne zawierające uwagi i wnioski dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

§ 19.

Kierownicy jednostek, do których zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, są zobowiązani w wyznaczonym terminie zawiadomić Komisję o sposobie

wykorzystania uwagi wykonaniu wniosków. W razie braku możliwości wykonania wniosków należy podać uzasadnione przyczyny ich niewykonania i propozycje co do terminu i sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

§ 20.

Odstąpienie od wykonania wniosków Komisji dotyczących wyciągnięcia konsekwencji służbowych lub zastosowania innych przewidzianych prawem form odpowiedzialności wobec osób winnych może nastąpić tylko za zgodą Komisji.

§ 21.

1.      Wyniki swoich działań kontrolnych Komisja przedstawia na najbliższej sesji Radzie Gminy w formie sprawozdania.

2.      Sprawozdanie powinno zawierać:

1)     zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ewentualnych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie,

2)     wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

3)     jeśli zachodzi konieczność, wnioski o podjęcie odpowiednich kroków w stosunku do osób winnych powstałych nieprawidłowości.

§ 22.

W razie ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia Komisja przekazuje sprawę organom ścigania i zawiadamia o tym organ nadrzędny jednostki kontrolowanej.

 

§ 23.

Obsługę techniczno – biurową Komisji prowadzi Urząd Gminy.

 

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Marek Napiórkowski
(2004-03-25 13:18:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Juchimowicz
(2007-01-16 10:46:13)

 
 
liczba odwiedzin: 3396122

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X