☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Piątek 03.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2008

                                                                                                                                                                                                             Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 35/08

                                                                                                                                                                                                                                Wójta Gminy Rzewnie z dnia 31 października 2008 r.

Zestawienie zmian w układzie wykonawczym dochodów

 w Urzędzie Gminy Rzewnie na 2008 r.

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

18 000,00

188 104,00

206 104,00

 

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

18 000,00

100 000,00

118 000,00

 

 

 

0830

Wpływy z usług

18 000,00

0,00

18 000,00

 

 

 

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00

100 000,00

100 000,00

 

 

01095

 

Pozostała działalność

0,00

88 104,00

88 104,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

88 104,00

88 104,00

 

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

54 000,00

10 000,00

64 000,00

 

 

40002

 

Dostarczanie wody

54 000,00

10 000,00

64 000,00

 

 

 

0830

Wpływy z usług

54 000,00

10 000,00

64 000,00

 

600

 

 

Transport i łączność

0,00

213 000,00

213 000,00

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

0,00

213 000,00

213 000,00

 

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

13 000,00

13 000,00

 

 

 

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00

200 000,00

200 000,00

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

143 000,00

0,00

143 000,00

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

143 000,00

0,00

143 000,00

 

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

42 000,00

0,00

42 000,00

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

70 000,00

0,00

70 000,00

 

 

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

30 000,00

0,00

30 000,00

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

1 000,00

0,00

1 000,00

 

750

 

 

Administracja publiczna

40 711,00

1 900,00

42 611,00

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

38 711,00

0,00

38 711,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

38 593,00

0,00

38 593,00

 

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

118,00

0,00

118,00

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 000,00

1 900,00

3 900,00

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

2 000,00

0,00

2 000,00

 

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0,00

1 900,00

1 900,00

 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

612,00

-12,00

600,00

 

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

612,00

-12,00

600,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

612,00

-12,00

600,00

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

400,00

6 800,00

7 200,00

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

0,00

6 800,00

6 800,00

 

 

 

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00

6 800,00

6 800,00

 

 

75414

 

Obrona cywilna

400,00

0,00

400,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

400,00

0,00

400,00

 

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1 732 102,00

40 000,00

1 772 102,00

 

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2 000,00

0,00

2 000,00

 

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

2 000,00

0,00

2 000,00

 

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

462 180,00

10 000,00

472 180,00

 

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

447 650,00

10 000,00

457 650,00

 

 

 

0320

Podatek rolny

530,00

0,00

530,00

 

 

 

0330

Podatek leśny

12 000,00

0,00

12 000,00

 

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

2 000,00

0,00

2 000,00

 

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

577 000,00

30 000,00

607 000,00

 

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

235 100,00

10 000 00

245 100,00

 

 

 

0320

Podatek rolny

136 900,00

0,00

136 900,00

 

 

 

0330

Podatek leśny

60 000,00

0,00

60 000,00

 

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

89 000,00

0,00

89 000,00

 

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

1 000,00

0,00

1 000,00

 

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

50 000,00

20 000,00

70 000,00

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5 000,00

0,0

5 000,00

 

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

85 000,00

0,00

85 000,00

 

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

10 000,00

0,00

10 000,00

 

 

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

40 000,00

0,00

40 000,00

 

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

35 000,00

0,00

35 000,00

 

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

605 922,00

0,00

605 922,00

 

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

601 922,00

0,00

601 922,00

 

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

4 000,00

0,00

4 000,00

 

758

 

 

Różne rozliczenia

3 152 393,00

161 046,00

3 313 439,00

 

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2 002 790,00

161 046,00

2 163 836,00

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 002 790,00

161 046,00

2 163 836,00

 

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

1 059 258,00

0,00

1 059 258,00

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 059 258,00

0,00

1 059 258,00

 

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

3 500,00

0,00

3 500,00

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

3 500,00

0,00

3 500,00

 

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

86 845,00

0,00

86 845,00

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

86 845,00

0,00

86 845,00

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

15 000,00

14 661,00

29 661,00

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

0,00

6 580,00

6 580,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

6 580,00

6 580,00

 

 

80148

 

Stołówki szkolne

15 000,00

0,00

15 000,00

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

3 000,00

0,00

3 000,00

 

 

 

0830

Wpływy z usług

12 000,00

0,00

12 000,00

 

 

80195

 

Pozostała działalność

0,00

8 081,00

8 081,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

8 081,00

8 081,00

 

851

 

 

Ochrona zdrowia

0,00

30,00

30,00

 

 

85195

 

Pozostała działalność

0,00

30,00

30,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

30,00

30,00

 

852

 

 

Pomoc społeczna

1 162 000,00

126786,00

1 288 786,00

 

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 000 000,00

8 900,00

1 008 900,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 000 000,00

2 900,00

1 002 900,00

 

 

 

6310

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

0,00

6 000,00

6 000,00

 

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4 000,00

200,00

4 200,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 000,00

200,00

4 200,00

 

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

70 000,00

6 000,00

76 000,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

49 000,00

4 000,00

53 000,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

21 000,00

2 000,00

23 000,00

 

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

81 000,00

54 788,00

135 788,00

 

 

 

2008

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

0,00

41 978,95

41 978,95

 

 

 

2009

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

0,00

2 222,53

2 222,53

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

81 000,00

2 800,00

83 800,00

 

 

 

6208

Dotacje rozwojowe

0,00

7 395,00

7 395,00

 

 

 

6209

Dotacje rozwojowe

0,00

391,52

391,52

 

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 000,00

0,00

1 000,00

 

 

 

0830

Wpływy z usług

1 000,00

0,00

1 000,00

 

 

85295

 

Pozostała działalność

6 000,00

56 898,00

62 898,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

6 000,00

9 400,00

15 400,00

 

 

 

2023

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

0,00

47 498,00

47 498,00

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

20 837,00

20 837,00

 

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

20 837,00

20 837,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

20 837,00

20 837,00

 

Razem:

6 318 218,00

783 152,00

7 101 370,00

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mariusz Juchimowicz
(2008-11-14 11:01:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Juchimowicz
(2008-11-14 11:03:21)

 
 
ilość odwiedzin: 2929778

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X