☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Piątek 19.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XIII/79/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Rzewnie

                             UCHWAŁA  Nr  XIII/79/2016

                                 Rady Gminy Rzewnie

                                z dnia 18 lutego 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Rzewnie


         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz.1515 z późn.zm.), art.8 ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r., poz.1202) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów   z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  (Dz. U. z 2014 r., poz.1786) uchwala się, co następuje :

                                                            § 1.

Ustala się wysokość wynagrodzenia Wójta Gminy Rzewnie  w wymiarze miesięcznym  w następujący sposób :

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie  4830,00 zł  (Słownie: Cztery tysiące osiemset
     trzydzieści złotych),
2) dodatek funkcyjny w kwocie 1725,00 zł (Słownie: Jeden tysiąc siedemset
    dwadzieścia pięć złotych),
3) dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
    funkcyjnego,
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia
    zasadniczego.

       § 2.

Traci moc uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 8 grudnia 2014 r.                    w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rzewnie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia  należnego od dnia 1 lutego 2016 r.
                                                                                         Przewodniczący
                                                                                   Rady Gminy Rzewnie
                                                                               /-/ Obiedziński Kazimierz
         
  U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art.4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz.1202)  Wójt jest pracownikiem samorządowym, zatrudnionym na podstawie wyboru.
Zgodnie z art.8 ust.2 powyższej ustawy do wyłącznej kompetencji rady gminy należy ustalenie wynagrodzenia Wójta.
Podstawą do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia jest akt wykonawczy do ustawy tj. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.                     w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz.1786), które określa szczegółowe stawki wynagrodzenia.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 


 
 
ilość odwiedzin: 2266857

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X