☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 23.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

U C H W A Ł A Nr XIII/78//2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 18 lutego 2016r.   w sprawie ustalenia diet dla radnych


U C H W A Ł A Nr  XIII/78//2016
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 18 lutego 2016r.
 

    w sprawie ustalenia  diet dla radnych

                                        Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2015,r.  poz. 1515 z późn .zm.) uchwala się , co następuje :

                                                                     § 1.

1.Radnemu przysługuje dieta w formie ryczałtu miesięcznego za udział w pracach Rady i posiedzeniach Komisji  w wysokości  400.00zł (Słownie : czterysta  złotych) z zastrzeżeniem § 2.
2.Za uczestnictwo radnego w posiedzeniach organów , o których mowa w ust.1     odbywanych w jednym dniu  przysługuje tylko jeden ryczałt.

                                                                    § 2.

1.Ustala się , że Przewodniczący Rady Gminy otrzymuje miesięcznie dietę w wysokości 1.200.00zł
(Słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).
                                                                      § 3.

1.Podstawę do wypłacenia ryczałtu miesięcznego  stanowi podpis na liście obecności sporządzonej przez pracownika ds. obsługi Rady Gminy.
2.Zryczałtowane diety  będą wypłacane w kasie urzędu gminy  do dnia 25 każdego miesiąca lub na rachunek bankowy wskazany przez radnego
                                                          
                                                                      § 4.

Kwota diety ulega zmniejszeniu w przypadku nieobecności radnego na sesji Rady Gminy Rzewnie   o 20 %.
                                                                       § 5.
Wydatki z tytułu diet  dla radnych realizowane są z budżetu Gminy

                                                                      § 6.

Traci moc uchwała Nr  VII/29/2011Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
                                                                      § 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                                      § 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2016r.

 
                                                                                              Przewodniczący
                                                                                   Rady Gminy Rzewnie
                                                                               /-/ Obiedziński Kazimierz

 

 

                                        


 
 
ilość odwiedzin: 2272295

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X