☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Piątek 14.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

U C H W A Ł A Nr XIII/77/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


                                                       U C H W A Ł A     Nr XIII/77/2016
                                                           Rady Gminy Rzewnie
                                                           z dnia 18 lutego 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


                                  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. , poz.1515) oraz art. 5 ust. 5  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.z 2014r.,poz.1118 ze.zm) uchwala się co następuje:


                                                                          § 1.

Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami w art.3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku pub licznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

                                                                       § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                                       § 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

                                                                                     Przewodniczący
                                                                                   Rady Gminy Rzewnie
                                                                               /-/ Obiedziński Kazimierz

 

 

                                                                                               Załącznik
                                                                                       do Uchwały Nr XIII/77/2016
                                                                                        Rady Gminy Rzewnie    
                                                                                         z dnia 18 lutego 2016r.

Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami w art.3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku pub licznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


1.Konsultacje przeprowadza się z organizacjami  pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie gminy Rzewnie, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanym dalej organizacjami,

2.Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem pod obrady Rady Gminy Rzewnie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,

3.Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w pkt. 1
  w sprawie poddanej konsultacji,

4.Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt Gminy Rzewnie w drodze zarządzenia.

5.Forma u termin przeprowadzenia konsultacji powinny być adekwatne do przedmiotu projektowanego aktu prawa miejscowego oraz liczby organizacji, których statutowej działalności dotyczy ten akt,

6.Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie Gminy Rzewnie organizacje, mające wpisaną w działalność statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje ,

7.Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji;nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

8.Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia konsultacji jest zamieszczane  w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzewnie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w terminie nie krótszym niż 14 dni.

9.Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia konsultacji określa co najmniej:
     a) przedmiot konsultacji,
      b) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
c) formę konsultacji.

10. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem jednej lub kilku z niżej podanych form:
     a) zgłaszanie uwag i opinii na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy użyciu   
       formularzu na stronie internetowej,
      b) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji
c) o wyborze formy konsultacji decyduje Wójt Gminy Rzewnie


11,Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy Rzewnie, podaje do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej, nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia konsultacji,

12.Sprawozdanie zawiera:
    a) omówienie przebiegu konsultacji,
    b) zestawienie wszelkich uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji

13 Wyniki konsultacji oraz ich wpływ na treść  projektu aktu prawa miejscowego przedstawiane są 
     również w uzasadnieniu projektu aktu przedkładanemu radzie gminy.

14.Konsultacje maja charakter opiniodawczy.

15. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji , jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w niniejszej uchwale.

 


U Z A S A D N I E N I E


Art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r.,poz.1118 ze.zm.) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek ustalenia  w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej tych organizacji.
      Niniejszy projekt uchwały stanowi wypełnienie  delegacji wskazanego przepisu ustawowego. Określa się w nim zarówno jak i formy przeprowadzania niniejszych konsultacji.
     Skutkiem społecznym i gospodarczym konsultowania tego typu projektów uchwał, będzie zapoznanie szerszej grupy społeczności lokalnej z zamiarem uregulowania niektórych kwestii, dotyczących działalności tej społeczności.
       Uchwała nie rodzi skutków finansowych dla budżetu gminy.
Uchwała w niniejszej sprawie jest aktem prawa miejscowego i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiej.


 
 
ilość odwiedzin: 2333278

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X