☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 21.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XIII/76/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

                                                                                                                       
                                        UCHWAŁA Nr XIII/76/2016
                                             Rady Gminy Rzewnie
                                            z  dnia 18 lutego 2016r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

 

                         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015r. poz .1515 z późn.zm.) i art. 10 ust . 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu  narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz.124 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

                                                                 §  1.

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 , zgodnie z załącznikiem do uchwały.

                                                                 §  2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                                 §  3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2016r.

 


                                                                                     Przewodniczący
                                                                                   Rady Gminy Rzewnie
                                                                               /-/ Obiedziński Kazimierz

 


                                                                                                                 
                                                                                                      Załącznik
                                                                                                 do Uchwały  Nr XIII/76/2016
                                                                                                 Rady Gminy Rzewnie
                                                                                                 z dnia 18 lutego 2016r.

 

                                      Gminny Program Przeciwdziałania
                                      Narkomanii na rok 2016.
                                       
         Narkomania to powszechnie stosowany termin na określenie  grupy uzależnień spowodowanych używaniem pewnych grup środków odurzających działających na ośrodkowy układ nerwowy .

I. Podstawą prawną do  działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w gminie jest ustawa z dnia 25 lipca 2005 r.(Dz.U.z 2012r.poz 124 z póżn.zm.)

1.Przeciwdziałanie narkomani jest zadaniem własnym gminy i obejmuje:

1/ Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
    i  ich rodzin.
2/ Udzielanie rodzinom , w których występują problemy narkomanii , pomocy
    psychospołecznej i prawnej,
3/ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w
    zakresie rozwiązywania problemów narkomanii ,w szczególności dla dzieci i młodzieży
    w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów , a także działań na
    rzecz  dożywiania dzieci  uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
   wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4/ Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
    rozwiązywaniu problemów narkomanii,
5/ pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych  dotkniętym
    ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie  ze środowiskiem lokalnym tych
    osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

2.Zadania i sposoby ich realizacji , określone w GPPN na rok 2016 dostosowane są do
   potrzeb lokalnych , związane z potencjalnymi możliwościami,  w oparciu o posiadane
   lokalne zasoby instytucjonalne i osobowe oraz ewentualną pomoc merytoryczną 
   i materialną  ze strony podmiotów zewnętrznych – jednostek samorządowych
  wyższego szczebla, organizacji , instytucji i osób fizycznych.

3. Finansową podstawę realizacji G P P N stanowią dochody  gminy z opłat za
   wydanie  zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .

II. Podstawowe cele Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

1/ Zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa ( młodzieży, rodziców, nauczycieli) na temat
    narkotyków i dopalaczy oraz problemów związanych z używaniem środków
    zmieniających  świadomość.
2/ Stworzenie systemu informacji dla osób szukających pomocy w  zakresie uzależnienia od
    narkotyków, dopalaczy i innych środków halucynogennych.
3/ Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

III. Zadania Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii.

1/  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
     i osób zagrożonych uzależnieniem .
2/  Umieszczenie informacji o instytucjach udzielających pomocy z tym zakresie.
3/  Zakup i upowszechnienie materiałów edukacyjnych na temat profilaktyki uzależnień od
     Narkotyków.
4/ Współpraca z Poradnią Profilaktyki  i Terapii Uzależnień w Makowie Mazowieckim.
IV. Podstawowe strategie zmierzające do uzyskania celów programu.

1/  Zwiększenie  dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
     uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków poprzez:

a) udostępnienie wstępnej pomocy terapeutycznej  osobom uzależnionym  i
współuzależnionym,
b) motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia odwykowego.

2/  Udzielanie rodzinom , w których występują problemy narkotykowe, pomocy
      psychospołecznej i prawnej.
   
a) dofinansowanie działań i programów związanych z opieką psychologiczną i prawną dla  rodzin dotkniętych problemem ,
b) opracowanie materiałów informacyjnych o możliwości uzyskania pomocy w gminie Rzewnie.
c) organizacja i udział w lokalnych i regionalnych kampaniach na rzecz  przeciwdziałania narkomanii.

3/  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
      przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
   
a) prowadzenie edukacji dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałanie narkomanii,
b) finansowanie realizowanych w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz rodziców na temat wszelkich uzależnień.

4/  Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
     rozwiązywaniu problemów narkomani poprzez:
   
a) pomoc instytucjom i organizacjom zajmującym się organizacją imprez propagujących
zdrowy styl spędzania wolnego czasu,
b) dofinansowanie innych podmiotów , których forma działalności ma za zadanie pracę z
           dziećmi i rodzinami, w których występują zjawiska patologiczne,
c) pomoc materiałowa i  finansowa niezbędna przy organizacji imprez, wycieczek,
           wyjazdów propagujących zdrowy styl spędzania  czasu wolnego przez dzieci
           i młodzież.

5/   Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
     ubóstwem  i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
     osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
  
a) wsparcie finansowe instytucji i przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu wykluczeniu
         społecznemu osób uzależnionych i ich rodzin,  
b) wsparcie finansowe rodzin, w których sytuacja  materialna jest szczególnie trudna.

   V. Realizatorzy programu.

       1.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzewniu.
       2.Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu.
       3.Szkoły.
       4.Policja.
      5.Placówki służby zdrowia.
      6. Inne podmioty.

     VI. Finansowanie programu.

1. Program będzie finansowany ze środków uzyskanych z opłat za wydanie zezwoleń na
      sprzedaż napojów alkoholowych.
2.   Planowany koszt realizacji GPPN w roku 2016 to kwota – 2 000,00 zł.


         


 


 
 
ilość odwiedzin: 2496102

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X