☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Piątek 14.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XIII/75/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

                               
                               UCHWAŁA Nr  XIII/75/2016
                                      Rady Gminy Rzewnie
                                       z  dnia 18 lutego 2016r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na  rok 2016


                                        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U.z 2015r. poz.1515 z póżn.zm.)  art.41  ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ( Dz.U. z 2012 r. poz.1356 z późn.zm.)
uchwala się, co następuje:

                                                            § 1.

Uchwala  się  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2016 , zgodnie z załącznikiem do uchwały.


                                                           § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                           § 3.


Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2016r.
                                                                                         


                                                                                       Przewodniczący
                                                                                   Rady Gminy Rzewnie
                                                                               /-/ Obiedziński Kazimierz

 

 

                                                                                                                         
                                                                                                    Załącznik do
                                                                                              Uchwały Nr XIII/75/2016
                                                                                              Rady Gminy Rzewnie
                                                                                              z dnia 18 lutego 2016r.

                                                            GMINNY
                        PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
                                   PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
                                                        na rok 2016.


Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu  należy do zadań własnych gmin. Zadanie to jest realizowane w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Głównym zadaniem Programu jest stworzenie warunków służących zmniejszeniu szkód społecznych i ekonomicznych związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu, a także zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu uzależnionych i współuzależnionych mieszkańców Gminy Rzewnie.
             Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok to: zapobieganie występowania nowych przypadków problemów alkoholowych, ograniczenie rozmiarów problemów alkoholowych, nadzorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, zwiększenie dostępności i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, zapobieganie przemocy w rodzinie związanej z nadużywaniem alkoholu, systemowe i stałe prowadzenie profilaktyki dla dzieci i młodzieży. 


Główny cel Programu

Ograniczenie nadużywania alkoholu.

Cele szczegółowe

1.Zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Rzewnie o szkodliwości używania
   alkoholu .
2.Wspieranie działań społeczności lokalnej na rzecz zapobiegania alkoholizmowi .
3.Zwiększenie dostępności pomocy specjalistycznej w zakresie leczenia uzależnień
          i przeciwdziałania przemocy domowej.
4.Promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu .
5.Zmniejszenie rozmiaru szkód spowodowanych przez alkohol poprzez wspieranie osób
   uzależnionych i ich rodzin.
      6.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie przeciwdziałania
    alkoholizmowi .
7.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych
   służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu przemocy .

Cel główny jak i cele szczegółowe Programu będą realizowane poprzez:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
     osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.

1.Współpraca z Poradniami i Ośrodkami Leczenia Uzależnień.
    Udzielanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów dojazdu do Poradni Rodzinnej
     i   Poradni Leczenia Uzależnień.
2.Współpraca z biegłymi sądowymi orzekającymi w przedmiocie uzależnienia od
   alkoholu (pokrycie kosztów badania).
3. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych mówiących
   o szkodliwości nadużywania alkoholu .
4.Współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą osobom uzależnionym i ich
    rodzinom (Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd, Powiatowe Centrum Pomocy
    Rodzinie, Szkoły, Poradnie i Ośrodki Leczenia Uzależnień.
5.Wspieranie działalności środowisk abstynenckich, które udzielają pomocy i wsparcia
   osobom uzależnionym i ich rodzinom.
6.Doposażenie placówek lecznictwa odwykowego.
7.Zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów w
    placówkach lecznictwa odwykowego.
      8. Podejmowanie działań przez Gminną Komisję Rozwiązywania
          Problemów Alkoholowych w zakresie motywacji do podjęcia leczenia  
          Odwykowego, wszczynanie procedury „Niebieska Karta”.

II.   Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
       pomocy psychospołecznej ,prawnej  a w szczególności przeciwdziałania
       przemocy w rodzinach.

1.Organizowanie szkoleń dotyczących przeciwdziałania przemocy.
2.Edukację publiczną w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez zakup
   materiałów edukacyjnych, ulotek, informatorów, broszur, itp.
3.Udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
        w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

1.Udział samorządu w kampaniach społecznych edukacyjno-profilaktycznych.
2.Wspieranie działań w zakresie realizacji programów profilaktycznych skierowanych do
   dzieci i młodzieży.
3.Diagnozowanie i monitorowanie problemów uzależnień na terenie gminy.
4.Organizowanie szkoleń, warsztatów, prelekcji z zakresu tematyki uzależnień
   i przeciwdziałania przemocy.
5.Promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości poprzez propagowanie pozytywnych
   wzorców zachowań, w tym umiejętności spędzania wolnego czasu.
6.Organizowanie konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
7.Wspieranie zajęć rozwijających zainteresowania młodego człowieka.
8.Kontynuowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów
   alkoholowych oraz kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie
   dostępności alkoholu osobom nieletnim.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych  służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1.Podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
   Alkoholowych poprzez udział w szkoleniach, konferencjach.
2.Upowszechnianie materiałów edukacyjnych związanych z tematyką uzależnień.
3.Dofinansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych prowadzonych przez
  instytucje i organizacje promujące życie bez nałogów.
4.Dofinansowanie programów realizowanych przez Poradnię Rodzinną w Makowie
    Maz.
5.Dofinansowanie działalności Grupy AA „Barka”.
   6.Pokrycie kosztów pobytu na koloniach letnich dzieci z rodzin
      niewydolnych wychowawczo i z problemem alkoholowym.
   7.Dofinansowanie dożywiania uczniów pochodzących z rodzin z
            problemem alkoholowym.
8. Finansowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych,  w tym:
          - za udział w posiedzeniu Komisji, członkom przysługuje wynagrodzenie
             w wysokości 150 zł.netto :sto pięćdziesiąt złotych ,( posiedzenia Komisji odbywać   
             się będą przynajmniej raz w miesiącu),
          - dla członków Komisji biorących udział w szkoleniach i konferencjach
             przysługuje zwrot kosztów podróży,
-  wyposażenie w materiały biurowe niezbędne w pracy Komisji.

V.   Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
       określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
       przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w
       charakterze oskarżyciela publicznego.

1.Kontrola podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 
   zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
   alkoholizmowi.
2.Wnioskowanie do organów ścigania o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia
   przepisów w/w. ustawy.

VI. Głównym koordynatorem i realizatorem Gminnego Programu
      Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Gminna
      Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

    1.Instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację Programu są:
1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu,
2)  Policja,
3)  Szkoły,
4)  Placówki służby zdrowia,
      5)  Grupy samopomocowe AA.
      6)  Inne podmioty.

VII. Źródłem finansowania działań wynikających z Gminnego Programu
       Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok są
      dochody uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
      alkoholowych.
    1/  planowany koszt  realizacji GPPiRPA w roku 2016  to kwota  32 000,00 zł.


 
 
ilość odwiedzin: 2333077

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X