☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Niedziela 26.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

Gmina Rzewnie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego  w budynku   mieszkalnym  nr 48 w miejscowości Rzewnie wraz z komórką gospodarczą oraz udziałem ( 7025/26511 ) w gruncie działki 13/6.

 

 Przedmiotem przetargu sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Rzewnie oznaczonego Nr 3 o powierzchni użytkowej 58,66 m2, położonego w budynku mieszkalnym nr 48 wraz komórka gospodarczą i udziałem wynoszącym 7028/26511 części nieruchomości gruntowej oznaczona nr działki 13/6  o powierzchni 0,2748 ha, położona w obrębie Rzewnie, jednostka ewidencyjna Rzewnie  objętej KW OS1P/000425308/

Lokal Nr 3 położony jest na pierwszym piętrze budynku składa się z następujących pomieszczeń: kuchni o powierzchni użytkowej 10,93 m2, spiżarnia o powierzchni użytkowej 1,70 m2, pokoju o powierzchni użytkowej 21,08 m2, drugiego  pokoju o powierzchni użytkowej  15,04 m2, łazienka o powierzchni użytkowej 3,44 m2 oraz przedpokoju o powierzchni użytkowej 6,47 m2.

Do lokalu przynależy budynek gospodarczy segment nr 3 o powierzchni 11,62 m2. Obiekt wolnostojący jednokondygnacyjny,  bez podpiwniczenia z dachem dwuspadowym.

 

Cena wywoławcza wynosi: 45 014,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy czternaście złotych)

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj: 4 501,40 zł ( cztery tysiące pięćset jeden złotych 40/100)

 

Przetarg na sprzedaż wymienionej wyżej nieruchomości odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Rzewnie  w dniu 23 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej, pok 8  godz.10.00

 

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą dokonać oględzin w dniach 28 stycznia i12 luty 2016 r. w godz. 10.00 - 11.00.

 

 

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości   w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

 

- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Różan 89 8925 0006 0000 0273 2000 0010 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 22 lutego 2016 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Rzewnie, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

 

- w gotówce w kasie Urzędu Gminy Rzewnie - najpóźniej do dnia 22 lutego 2016 r. kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00-15.00.

 

 Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Rzewnie.

 

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi  w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

                 

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Rzewnie pokój 10, telefon 29 767 30 01 w godzinach pracy urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rzewnie http://rzewnie.bipgminy.pl oraz na stronie internetowej www.ugrzewnie.pl

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.        o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 1777) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Wójt Gminy Rzewnie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

 Rzewnie, dnia 12 styczeń 2016r.

                                                                                                           Wójt

                                                                                           (-) Roman Napiórkowski

Wytworzył:
Udostępnił:
Skrzecz Marek
(2016-01-14 16:18:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Skrzecz Marek
(2016-01-14 16:18:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 817487