☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Czwartek 21.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XXXIV/164/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego

 

UCHWAŁA Nr  XXXIV/164/2014

Rady Gminy  Rzewnie

z dnia  31 stycznia 2014r.

 

                         w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania  finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc  państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P., poz. 1024) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności , dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzewnie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

                                                                      

                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                  Rady Gminy Rzewnie

                                                                                          /-/ Sławomir Radziszewski


 
 
ilość odwiedzin: 2432759

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X