☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XXXIV/163/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków

  

                                                                       

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/163/2014

Rady Gminy Rzewnie

z dnia  31 stycznia 2014r.

 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 96 ust 2 i ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024), uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków z zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia  2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020( M.P. z 2013r.,poz.1024), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej , dochód osoby w rodzinie  lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego w artykule 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

 

§ 2.

 

                                                                 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzewnie.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego , z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r..

 

                                                                                  Przewodniczący

                                                                               Rady Gminy Rzewnie

                                                                        /-/ Sławomir Radziszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    


 
 
ilość odwiedzin: 2370964

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X