☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XXXIV/162/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/162/2014

Rady Gminy  Rzewnie

z dnia 31 stycznia 2014r.

 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzewnie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 stycznia  2014 roku.

 

                                                                                          Przewodniczący

                                                                                      Rady Gminy Rzewnie

                                                                                   /-/ Radziszewski Sławomir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Załącznik

                                                                                           do Uchwały Nr XXXIV/162/2014

                                                                                               Rady Gminy Rzewnie

                                                                                             z dnia 31 stycznia 2014r.

 

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

„POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020

 

 

Podstawa prawna programu

 

Program „Pomoc  gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczących realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

Program jest utworzony w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024).

Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców gminy Rzewnie.

Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu.

W roku 2013 objęto 69 rodzin (139 osób) wsparciem w zakresie dożywiania. Pomoc została przyznawana wyłącznie w formie decyzji administracyjnej.

Ubóstwo rodzin, znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci. Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

Podmioty realizujące program

Program realizuje  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum) oraz szkołami prowadzonymi przez inne samorządy gminne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Rzewnie.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

W ramach programu udziela się wsparcia:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych w szkołach, przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Finansowanie programu

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna  i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2013 r., poz. 1024).

 

                                                


 
 
ilość odwiedzin: 2430617

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X