☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 26.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XXXIV/161/2014 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu

 

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/161/2014

RADY GMINY  RZEWNIE

z dnia 31 stycznia 2014r.

 

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu

 

                                       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (  Dz.U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

 § 1.

 

W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVI/114/2005 Rady Gminy w Rzewniu z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu ( Dziennik Województwa Mazowieckiego Nr 81, poz. 2153 z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

 

   „6/ ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 

    180, poz. 1493 z późn.zm.), 8/ ustawy  zdnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i

    systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn.zm.)”.

 

2) w § 3 w ust. 3 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

 

   „16/ sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Rzewnie w oparciu

     o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.”

 

3) w § 3 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

 

  „7. Do zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy obsługa

    organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego.

 

          8. Do zadań w zakresie wspierania rodziny należy:

 

              1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,

              2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,

              3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia

                  dziennego, oraz praca z rodziną przezywającą trudności w wypełnianiu funkcji

                  opiekuńczo-wychowawczych przez:

             a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta

 rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,

 

             b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,

    prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla

    dzieci,

              4) finansowanie:

 

                 a) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,

                 b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,

                 c) kosztów związanych z udzieleniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2

                     ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ponoszonych przez

                     rodziny wspierające,

 

              5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu

                   dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce

                   opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,

             6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny

                 oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z

                 zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art.187 ust.3

                 w/w ustawy,

              7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub

                  przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,

                  zamieszkałego na terenie gminy,

              8) przekazywanie do Biura Informacji Gospodarczej informacji o której mowa w

                  art.193 ust 8 w/w ustawy”.

 

4)  § 5 otrzymuje brzmienie:

 

„Wójt Gminy udziela Kierownikowi upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych z świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.”

 

  1. Skreśla się § 8.

§ 2.

 

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzewnie.

 § 3.

 

   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

   Województwa Mazowieckiego.

 

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                            Rady Gminy Rzewnie

                                                                                        /-/ Radziszewski Sławomir

 

 

                                                                                           


 
 
ilość odwiedzin: 2440329

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X