☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Środa 12.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XXXIV/160/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

                                                                                                                     

           

UCHWAŁA Nr  XXXIV/160/2014

Rady Gminy Rzewnie

z  dnia   31 stycznia 2014r.

 

 

            w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

 

 

                                        Na podstawie art.41  ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania

alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz.473 z późn.zm.) oraz art.10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

( Dz.U. z 2005r.Nr 179,poz.1485 z póżn.zm.) uchwala się, co następuje:

 

                                                            § 1.

 

Przyjmuje się „ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok ”, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

 

 

                                                           § 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                          § 3.

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

                                                                                          

 

                                                                                     Przewodniczący

                                                                                Rady Gminy Rzewnie

                                                                            /-/Radziszewski Sławomir

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Załącznik do

                                                                                              Uchwały Nr XXXIV/160/2014

                                                                                   Rady Gminy Rzewnie

                                                                                   z dnia  31 stycznia 2014r.

 

 

GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

  oraz PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

w Gminie Rzewnie na rok 2014.

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.)oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii( Dz.U.z 2005r.Nr 179,poz.1485 z późn.zm) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu  należy do zadań własnych gmin Zadanie to jest realizowane w postaci Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Głównym zadaniem Programu jest stworzenie warunków służących zmniejszeniu szkód społecznych i ekonomicznych związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu, a także zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu uzależnionych i współuzależnionych mieszkańców Gminy Rzewnie.

             Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok to: zapobieganie występowania nowych przypadków problemów alkoholowych, ograniczenie rozmiarów problemów alkoholowych, nadzorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, zwiększenie dostępności i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, zapobieganie przemocy w rodzinie związanej z nadużywaniem alkoholu, systemowe i stałe prowadzenie profilaktyki dla dzieci i młodzieży. 

 

 

 

 

 

Główny cel Programu

 

Ograniczenie nadużywania alkoholu.

 

Cele szczegółowe

 

 1. Zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Rzewnie o szkodliwości używania alkoholu i narkotyków.
 2. Wspieranie działań społeczności lokalnej na rzecz zapobiegania alkoholizmowi .
 3. Zwiększenie dostępności pomocy specjalistycznej w zakresie leczenia uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej.
 4. Promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu .
 5. Zmniejszenie rozmiaru szkód spowodowanych przez alkohol poprzez wspieranie osób uzależnionych i ich rodzin.
 6. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi .
 7. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych

I przeciwdziałaniu przemocy .

 

 Cel główny jak i cele szczegółowe Programu będą realizowane poprzez:

 

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
     osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.

 

 1. Współpraca z Poradniami i Ośrodkami Leczenia Uzależnień.
 2. Udzielanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów dojazdu do Poradni Rodzinnej i Poradni Leczenia Uzależnień.
 3. Współpraca z biegłymi sądowymi orzekającymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (pokrycie kosztów badania).
 4. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych mówiących o szkodliwości nadużywania alkoholu i środków odurzających.
 5. Współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom (Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Szkoły, Poradnie i Ośrodki Leczenia Uzależnień.
 6. Wspieranie działalności środowisk abstynenckich, które udzielają pomocy i wsparcia osobom uzależnionym i ich rodzinom.
 7. Doposażenie placówek lecznictwa odwykowego.
 8. Zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów w

     placówkach lecznictwa odwykowego.

     9.  Podejmowanie działań przez Gminną Komisję Rozwiązywania

           Problemów Alkoholowych w zakresie motywacji do podjęcia leczenia  

           Odwykowego, wszczynanie procedury „Niebieska Karta”.

 

 

II.   Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
       pomocy psychospołecznej ,prawnej  a w szczególności przeciwdziałania

       przemocy w rodzinach.

 

 1. Organizowanie szkoleń dotyczących przeciwdziałania przemocy.
 2. Edukację publiczną w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez zakup materiałów edukacyjnych, ulotek, informatorów, broszur, itp.
 3. Udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.
 4. Pokrycie kosztów pobytu na koloniach letnich dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i z problemem alkoholowym.

 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
        w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

 1. Udział samorządu w kampaniach społecznych edukacyjno-profilaktycznych.
 2. Wspieranie działań w zakresie realizacji programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.
 3. Diagnozowanie i monitorowanie problemów uzależnień na terenie gminy.
 4. Organizowanie szkoleń, warsztatów, prelekcji z zakresu tematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
 5. Promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości poprzez propagowanie pozytywnych wzorców zachowań, w tym umiejętności spędzania wolnego czasu.
 6. Organizowanie konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
 7. Wspieranie zajęć rozwijających zainteresowania młodego człowieka.
 8. Kontynuowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności alkoholu osobom nieletnim.

 

 

 

 

 1. IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych  służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 

 1. Podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez udział w szkoleniach, konferencjach.
 2. Upowszechnianie materiałów edukacyjnych związanych z tematyką uzależnień.
 3. Dofinansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych prowadzonych przez instytucje i organizacje promujące życie bez nałogów.
 4. Dofinansowanie Poradni Rodzinnej w Makowie Maz.
 5. Dofinansowanie działalności Grupy AA „Barka”.
 6. Sfinansowanie zakupu testerów narkotykowych. .
 7. Dofinansowanie dożywiania uczniów pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym.
 8. Finansowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  w tym:

          - za udział w posiedzeniu Komisji, członkom przysługuje wynagrodzenie

             w wysokości 100 zł., posiedzenia Komisji odbywać się będą

             przynajmniej raz w miesiącu,

          - dla członków Komisji biorących udział w szkoleniach i konferencjach

             przysługuje zwrot kosztów podróży,

         -  wyposażenie w materiały biurowe niezbędne w pracy Komisji.

 

V.   Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
       określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
       przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w
       charakterze oskarżyciela publicznego.

 

 1. Kontrola podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 2. Wnioskowanie do organów ścigania o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia przepisów w/w. ustawy.

 

Głównym koordynatorem i realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację Programu są:

1) Ośrodek Pomocy Społecznej,

2)  Policja,

3)  Przedszkole Samorządowe,

4)  Publiczne Szkoły Podstawowe

5)  Publiczne Gimnazjum

6)  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

8)  Poradnie Leczenia Uzależnień,

9) Ośrodki Leczenia Uzależnień,

   10)  Poradnia Rodzinna

   11) Grupy samopomocowe AA.

   12)  Stowarzyszenie „ Czas Rzewnia”.

 

 

Źródłem finansowania działań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok są dochody uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 


 
 
ilość odwiedzin: 2331078

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X