☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Poniedziałek 21.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

U C H W A Ł A Nr XXXIV/158/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi.

                                                                        

U C H W A Ł A  Nr XXXIV/158/2014
Rady  Gminy Rzewnie

z dnia 31 stycznia 2014r.

 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi.

 

 

                                         Na podstawie art .229 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  ( t.j. z 2013r., poz.267)) uchwala się, co następuje:

 

 

 §1.

 

Przyjmuje się odpowiedź na skargę  mieszkańców Chrzanowa w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

         

 

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                            Rady Gminy Rzewnie

                                                                                        /-/ Radziszewski Sławomir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                             Załącznik do

                                                                        uchwały Nr XXXIV/158/2014

                                                                           Rady Gminy Gminy

                                                                          z dnia 31 stycznia 2014r.

 

   Firma TFT-WIND Sp z o.o.  wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gminy Rzewnie o wydanie decyzji środowiskowej na budowę elektrowni wiatrowych w ilości 9 sztuk na terenie miejscowości Chrzanowo, Małki i Łasiewity.

 

   W związku z powyższym organ, do którego wniesiono wniosek zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 roku ? Kodeks Postępowania Administracyjnego wszczął postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego przedsięwzięcia podając do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzewnie oraz lokalnej prasie a także powiadomił sołtysów .

 

   Debata publiczna w tej sprawie odbyła się w dniu 04 marca 2013 roku w Urzędzie Gminy Rzewnie z udziałem ekspertów, przedstawicieli inwestora oraz zainteresowanych.

 

   W dniu 18 marca 2013 roku dla zainteresowanych osób została zorganizowana  wycieczka do miejscowości Przerośl koło Suwałk, w której udział wzięło ponad 40 osób - mieszkańców Gminy Rzewnie, którzy naocznie zaczerpnęli informacji od tamtejszych właścicieli nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z wybudowanymi elektrowniami wiatrowymi na tamtejszym terenie.

 

   Prowadzący postępowanie Wójt Gminy Rzewnie jednocześnie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o określenie zakresu raportu oceny oddziaływania na środowisko jako, że planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć znacząco oddziaływających na środowisko

 

   Wymienione instytucje po dokonaniu szczegółowej analizy uznały, że planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mających znaczący wpływ na środowisko i uznały  konieczność przeprowadzenia oceny  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określiły zakres opracowania raportu.

                                                

  Wójt Gminy Rzewnie na tej podstawie w dniu 26.04.2013 roku wydał postanowienie Nr. PPBiGG.604.1.2013 zobowiązujące inwestora do                                              

                                                   - 2 -

 

opracowania raportu oddziaływania na środowisko z określeniem jego zakresu oraz zawiesił postępowanie do czasu jego opracowania

 

  Następnie po jego opracowaniu  został on poddany ocenie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie zarówno jak i Powiatowemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Makowie Mazowieckim, którzy na mocy wydanych postanowień WOOŚ-II.4242.257.2013.EW z dnia 07.10.2013 roku oraz PPIS/ZNS/713-02/12 z dnia 22.07.2013 roku  pozytywnie uzgodnili  planowane przedsięwzięcie oraz określili warunki jego realizacji.

 

  Z przeprowadzonej oceny wynika, że najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości 450 do 1230 m od planowanej inwestycji.

 

    Zakłada ona odległość między siłowniami,  od 416 do 689 m.

 

    Prognozowany poziom hałasu w rejonach okolicznej zabudowy mieścić się będzie w granicach 45 dB dla pory nocnej i 55 dB w porze dnia co nie przekroczy norm dopuszczalnych.

 

    Głośność turbin regulowana będzie od 107,5 do 101 dB co również mieścić się będzie w granicach dopuszczalności i nie będzie uciążliwe.

 

    Infradźwięki emitowane będą na bardzo niskim poziomie poniżej wartości mogących niekorzystnie wpływać  na zdrowie ludzi i zwierząt.

 

   Planowane generatory prądu zamontowane będą na wysokości 140 m i nie będą emitowały promieniowania na poziomie ziemi.

 

  Dokonując oceny przeprowadzonych badań planowanego przedsięwzięcia  stwierdzono, że zaniepokojenie okolicznych mieszkańców nie ma podstaw.

 

  Ponadto wnoszący notę protestacyjną nie oparli się na żadnych dokumentach potwierdzających ich obawy .

 

  Protesty mieszkańców sołectw Pruszki, Małki i Łasiewity oraz Pani Ewy Chrzanowskiej z Chrzanowa dotyczące planowanej budowy elektrowni wiatrowych były odrębnie rozpatrywany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce, które po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem dowodowym nie dopatrzyło się przesłanek do uznania ich za zasadne.

 

                                                

                                                                 - 3 -

 

 Organowi prowadzącemu postępowanie również zależy aby powstające przedsięwzięcie nie zagrażało zdrowiu okolicznych mieszkańców oraz nie utrudniało im życia.

 

  W związku z powyższym  Rada Gminy  po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami dotyczącymi tej sprawy uznała, że zarzuty  zawarte w nocie protestacyjnej są sprzeczne z zapisami jakie zostały umieszczone w przedstawionym i uzgodnionym raporcie oceny oddziaływania na środowisko dotyczącym realizacji tego przedsięwzięcia  i dlatego też  brak jest przesłanek do uznania ich  jako zasadnych.

 

  Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy Rzewnie uznaje skargę za niezasadną.

 

  Stosownie do przepisu art. 239 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia uznana została za bezzasadną  i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności ? organ właściwy do jej rozpatrzenia może w odpowiedzi na tą skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją  w aktach sprawy ? bez zawiadomienia  skarżącego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 2372146

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X