☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Poniedziałek 21.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

U C H W A Ł A Nr XXXIV/159/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rzewnie i stałych Komisji Rady Gminy Rzewnie na 2014 rok.

                                                   

 

U C H W A Ł A  Nr XXXIV/159/2014

Rady Gminy Rzewnie

z dnia 31 stycznia 2014r.

 

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rzewnie i stałych Komisji Rady Gminy Rzewnie na 2014 rok.

 

 

                                            Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013, poz.594 ) oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy Rzewnie stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Rzewnie uchwala się, co następuje:

 

 

 

 § 1.

 

Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Rzewnie na 2014 rok stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 2.

 

Zatwierdza się plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Rzewnie na 2014 rok stanowiący załącznik Nr 2 do  uchwały.

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 § 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                        

                                                                                                Przewodniczący

                                                                                            Rady Gminy Rzewnie

                                                                                        /-/ Radziszewski Sławomir

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                Załącznik Nr 1

                                                                                                do uchwały Nr XXXIV/159/2014

                                                                                                     Rady Gminy Rzewnie

                                                                                                    z dnia 31 stycznia 2014r.

 

                                                                  PLAN  PRACY

 

                                                 Rady   Gminy   Rzewnie  na 2014.

 

Lp.

 Tematyka posiedzenia

 Termin

 Uwagi

 

 I

 

1.Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2014 rok.

2.Sprawy bieżące gminy.

 

 

Styczeń

 

 II

 1.Działalność placówek oświatowych

     na terenie gminy.

 2..Informacja z działalności Gminnej  

    Biblioteki Publicznej  wraz z  

    wykonaniem budżetu za 2013 rok.

 3. Sprawy bieżące gminy.

 

 

 

 

Luty

 

III

1.Uchwalenie funduszu sołeckiego na 2015 rok.

2. Sprawy bieżące gminy.

 

Marzec

 

 

 

IV

1.Informacja o działalności Przychodni   

    Lekarskiej w Rzewniu.

2.Informacja z realizacji Programu  

    Profilaktyki i Rozwiązywania

     Problemów Alkoholowych oraz  

     Narkomanii za 2013 rok

3.Inwestycje na terenie gminy.

4. Sprawy bieżące gminy.

 

 

kwiecień

 

V

1.Sprawozdanie  z wykonania budżetu 

    gminy za 2013 rok.

2. Absolutorium dla Wójta Gminy.

3. Sprawy bieżące gminy.

 

 

 

 

 

 

Czerwiec

 

 

VI

1.Informacja z realizacji budżetu gminy

   za I półrocze 2014 roku.

2.Informacja z działalności Ośrodka 

   Pomocy Społecznej w Rzewniu.

3,Informacja o przygotowaniu

    placówek oświatowych na rok

    szkolny 2014/2015

4. Inwestycje na terenie gminy.

5.Sprawy bieżące gminy.

 

 

 

Wrzesień

 

 

 VII

 

 

 

 

 

 

 

1.Ustalenie stawek podatkowych i opłat

    lokalnych na 2015r.

2.Projekt budżetu gminy na 2015r.

3. Sprawy bieżące gminy.

 

 

 

Listopad

 

 

 

 

 

 

 

VIII

 

1 Uchwalenie budżetu gminy na 2015r.

2.Przyjecie planów pracy Rady Gminy

    i Komisji na 2015rok.

3.Sprawy bieżące gminy.

 

 

Grudzień

 

 

                                             

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                               Załącznik Nr 2

                                                                                                do uchwały Nr XXXIV/159/2014

                                                                                                         Rady Gminy Rzewnie

                                                                                                         z dnia 31 stycznia 2014r.

                                                               

 

             1. Komisji Gospodarczej Rady Gminy Rzewnie na 2014r

 

 

Lp.     

 

Tematyka posiedzenia

 

 Termin

 

Uwagi

 

I.

      1.Opracowanie planu pracy komisji

          na 2014 rok.

2. Inwestycje na terenie gminy.

3. Przyjęcie Gminnego  Programu

   Profilaktyki i Rozwiązywania  

    Problemów Alkoholowych oraz 

    Przeciwdziałania Narkomanii na 

     2014 rok.

4. Informacja o stanie

          bezpieczeństwa na terenie gminy

           za 2013 rok.

     5  Wyrażenie opinii w sprawie uchwalenia

           funduszu sołeckiego na 2015 rok

6. Sprawy bieżące gminy.

 

 

I kwartał

 

 

II

 

 

     1.Sprawozdanie z wykonania 

         budżetu gminy za 2013 rok.

     2. Informacja z realizacji Programu

        Profilaktyki i Rozwiązywania  

        Problemów Alkoholowych

        Przeciwdziałania Narkomanii za    

        2013r.

      3.   Sytuacja drogowa w gminie

  1. Sprawy bieżące gminy.
  2.  Informacja  z działalności

          Przychodni Lekarskiej w   

          Rzewniu

     6   Funkcjonowanie systemu  

          gospodarki odpadami  

          komunalnymi w Gminie     

 

 

 II kwartał

 

 

 

 

 

 

 

 

 III

      

 1.Informacja z realizacji budżetu 

    gminy za I półrocze 2014 roku.

 2.Sprawy bieżące gminy

  3.Spływ podatków i opłat za I półrocze 

     2014r.

4. Realizacja inwestycji za I półrocze 2014r.

 

 III kwartał

 

 IV

 

 

1. Projekt budżetu gminy na 2015r.

2. Ustalenie stawek podatkowych

    i opłat lokalnych na 2015rok.

3. Zaopiniowanie projektu budżetu

    gminy na 2015r

4. Sporządzenie planu pracy Komisji

    na 2015 r

5.  Propozycje do planu Pracy Rady     

     Gminy na 2015r.

 

IV kwartał

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

                2. Komisji Oświatowo  -Socjalnej Rady Gminy Rzewnie na 2014r

 

 

Lp.     

 

Tematyka posiedzenia

 

 Termin

 

Uwagi

 

I

     1. Opracowanie planu pracy

          komisji na 2014 rok.

    2.  Wydatki poniesione w oświacie 

         w 2013 roku.

3.   Inwestycje na terenie gminy.

4.   Przyjęcie Gminnego  Programu

       Profilaktyki i Rozwiązywania  

      Problemów Alkoholowych oraz

      Przeciwdziałania Narkomanii

       na 2014rok

     5     Wyrażenie opinii w sprawie

            uchwalenia funduszu sołeckiego na 2014 rok

       na 2015 rok.

 

 

I kwartał

 

 

II

 

 

 

     1.   Sprawozdanie z wykonania     

          budżetu gminy za   2013rok.

   2.    Informacja z realizacji   

         Programu Profilaktyki i   

         Rozwiązywania  

             Problemów Alkoholowych

             Przeciwdziałania Narkomanii   

             za  2013r.

  1. Sprawy bieżące gminy.
  2. Informacja  z działalności

             Przychodni Lekarskiej w 

           Rzewniu     

 

 

 II kwartał

 

 

 

 

 

 

 

 

 III

    1.    Przygotowanie  placówek

   oświatowych do  rozpoczęcia   

    roku  szkolnego 2014/2015

     2.  Sprawy bieżące gminy.

     3.  Informacja z realizacji budżetu 

          gminy za I półrocze 2014 roku.

     4.  Sprawozdanie Gminnego 

          Ośrodka  Pomocy Społecznej o  

          formach i zasadach udzielanych  

           mieszkańcom gminy.

 

 

 III kwartał

 

 IV

 

 

 

1. Ustalenie stawek podatkowych

    i opłat lokalnych na 2015rok.

2. Projekt budżetu gminy na 2015r.

3. Zaopiniowanie projektu budżetu

    gminy na 2015r

4. Sporządzenie planu pracy Komisji

    Oświatowo-Socjalnej na 2015 r

5.  Propozycje do planu Pracy Rady     

     Gminy na 2015r.

 

IV kwartał

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

             3.Komisji  Budżetu  na 2014rok.

 

 

Lp.     

 

Tematyka posiedzenia

 

 Termin

 

Uwagi

 

I.

   1. Opracowanie  planu pracy 

     komisji.

    2. Sytuacja finansowa gminy

    3 Przedstawienie Gminnego

     Programu    Profilaktyki i          

     Rozwiązywania Problemów        

     Alkoholowych     

     Przeciwdziałania Narkomanii   

      na  2014 rok.

    4   Wyrażenie opinii w sprawie

      uchwalenia  funduszu sołeckiego

      na 2015 ro

    5.   Sprawy bieżące gminy

 

 

 

I kwartał

 

 

II

 

 

 

 

     1.   Informacja z działalności

           Gminnej Biblioteki Publicznej 

           za 2013 rok

  1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania    

      budżetu gminy za 2013 r.

3. Informacja z realizacji Programu 

      Profilaktyki i Rozwiązywania 

       Problemów Alkoholowych i  

     Przeciwdziałania Narkomanii za 

      2013 rok.

      4.Sprawy bieżące gminy.

 

 

 

 

 

II kwartał

 

 

 

 

 

 III

 

  1. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r.
  2. Realizacja inwestycji na ternie gminy.

      3.  Sprawy bieżące gminy.

      4 . Objazd dróg  

          asfaltowych gminnych i 

          powiatowych.

       5. Sprawy bieżące gminy.

 

 

 

III kwartał

 

 IV

      1  Omówienie projektu budżetu

            gminy na2015r.

      2. Ustalenie stawek podatkowych i

         opłat lokalnych na 2015rok.

      3. Sprawy bieżące gminy.

      4. Zaopiniowanie projektu budżetu  

          gminy na 2015r

      5. Sporządzenie Planu Pracy 

          Komisji Budżetu na 2015r

  1. Propozycje do planu pracy Rady Gminy na 2015r

      7. Sprawy bieżące gminy.

 

 

 

 

 

 

IV kwartał

 

 

 

 

  

                                                                                                               


 
 
ilość odwiedzin: 2372064

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X